Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 303254-2023

22/05/2023    S97

Pologne-Lublin: Services de conduite des travaux

2023/S 097-303254

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Adresse postale: ul. Ogrodowa 21
Ville: Lublin
Code NUTS: PL81 Lubelskie
Code postal: 20-075
Pays: Pologne
Courriel: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Téléphone: +48 815349239
Fax: +48 815349239
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Autre activité: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kontynuacja pełnienia nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania Kontraktem oraz pełnienia nadzoru nad zadaniem „Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie

Numéro de référence: O/LU.D-3.2411.6.2023.ap
II.1.2)Code CPV principal
71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Kontynuacja pełnienia nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania Kontraktem oraz pełnienia nadzoru nad realizacją i na zarządzaniu zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716”.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 684 922.75 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja pełnienia nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniu kontraktem oraz nadzoru nad realizacją i na zarządzaniu zadaniami dodatkowymi w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716”, co przewidziano w postępowaniu nr O.LU.D.3.2411.26.2020.ap ogłoszenie o zamówieniu nr: 2020/S 252-636853 z dnia 28.12.2020 r.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Nouveaux travaux/services consistant dans la répétition de travaux/services existants et commandés dans des conditions rigoureusement conformes à celles figurant dans la directive
Explication:

Przedmiotowe zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług, określonych w zamówieniu podstawowym (pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem oraz pełnienie nadzoru nad realizacją i na zarządzaniu zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716” było objęte zamówieniem podstawowym, ale w mniejszej ilości i w krótszym okresie czasu), było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (Umowa nr O.LU.D-3.2411.26.2020.ap z dnia 20.04.2021 r.) oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdzie Zamawiający dodatkowo określił zakres i warunki na jakich może być udzielone zamówienie podobne. Wyliczając wartość zamówienia ogłaszanego w Dz. U. UE Zamawiający uwzględnił również całkowitą wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (w art. 67. ust. 1 ustawy Pzp, obowiązującej w dniu wszczęcia zamówienia podstawowego). Dotychczas nie udzielano zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, a jego wartość nie przekracza kwoty przewidzianej na zamówienia, o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. kwoty 684 925,00zł netto. Zamówienie to będzie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (umowa podstawowa podpisana w dniu 20 kwietnia 2021 r.). Niniejsze zamówienie podobne zostanie udzielone po negocjacjach z Wykonawcą zamówienia podstawowego tj. ze spółką ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6. Biorąc pod uwagę powyższe, spełnione zostały wszystkie przesłanki warunkujące możliwość udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 072-219139
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/05/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZDI Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Jana Kiepury 6
Ville: Zamość
Code NUTS: PL81 Lubelskie
Code postal: 22-400
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 673 431.35 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 684 922.75 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul.Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lubmoże ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środkiochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniuoraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, októrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanyna podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawyPzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adresse postale: ul.Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/05/2023