Leveringen - 303349-2020

30/06/2020    S124

Polen-Warschau: Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype

2020/S 124-303349

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Postadres: ul. Księżycowa 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 01-934
Land: Polen
Contactpersoon: Michał Będziak
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Telefoon: +48 222299931
Fax: +48 222299933

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lpr.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1, połączony z wydaniem do statków powietrznych Zamawiającego na terenie Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice

Referentienummer: ZP/5/VI/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09131100 Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup do 60 m3 paliwa lotniczego typu JET A-1, o kodzie CN 2710 19 21, połączony z wydaniem do statków powietrznych Zamawiającego na terenie Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup do 60 m3 paliwa lotniczego typu JET A-1, o kodzie CN 2710 19 21, połączony z wydaniem do statków powietrznych Zamawiającego na terenie Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne.

Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia Koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy (IPU) stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje istotne zmiany umowy w zakresie określonym w paragrafie 9 IPU.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/08/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pokój 111, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) przed terminem składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w par. 12 SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 uPzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198g uPzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/06/2020