Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 303387-2023

22/05/2023    S97

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de pompes à liquide

2023/S 097-303387

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciepła S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000013479
Adresse postale: ul. Złota 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Znój-Stasz
Courriel: anna.znoj-stasz@gkpge.pl
Téléphone: +48 785050018
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://swpp2.gkpge.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Remont kapitalny pomp próżniowych firmy NASH typ AT 706 KKS 01MAJ10AP001 i 01MAJ20AP001 zainstalowanych na Bloku Gazowo Parowym BGP w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

Numéro de référence: POST/PEC/PEC/ZSL/00442/2023
II.1.2)Code CPV principal
50511100 Services de réparation et d'entretien de pompes à liquide
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Remont kapitalny pomp próżniowych firmy NASH typ AT 706 KKS 01MAJ10AP001 i 01MAJ20AP001 zainstalowanych na Bloku Gazowo Parowym BGP w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Lieu principal d'exécution:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie - 35-959 Rzeszów; ul. Ciepłownicza 8 oraz warsztat Wykonawcy

II.2.4)Description des prestations:

Remont kapitalny pomp próżniowych firmy NASH typ AT 706 KKS 01MAJ10AP001 i 01MAJ20AP001 zainstalowanych na Bloku Gazowo Parowym BGP w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 60
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z Datą Wejścia w Życie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.6 projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt. 15 SWZ.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt. 15 SWZ.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt. 15 SWZ.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Wykaz obiektywnych zasad i kryteriów udziału w postępowaniu zostały określone w pkt. 15 SWZ.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1. Zamawiający odstępuje od żądania wadium w niniejszym Postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (netto) należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt. 27 SWZ.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Warunki finansowe zostały określone w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie w rozumieniu art. 58 Ustawy Pzp:

1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

2. Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy Pzp – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów;

3. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

4. Przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopi umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie z Projektem Umowy, wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 19/06/2023
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 19/06/2023
Heure locale: 13:30
Lieu:

Otwarcie Ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE. Do upływu terminu otwarcia Ofert Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z Ofertą.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 378 ust. 1 w zw. z art. 132 i nast. Ustawy PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SWZ.

2. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust.1 Ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Wszelkie informacje niezamieszczone w treści ogłoszenia o zamówieniu, a istotne dla postępowania znajdują się w SWZ – prosimy Wykonawców o szczegółowe zapoznanie się z jej treścią.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany terminów realizacji prac oraz umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

5. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie Wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 61 Pzp.

6. Zamawiający niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 31 SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: nie dotyczy
Ville: nie dotyczy
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/05/2023