Dostawy - 303390-2020

Submission deadline has been amended by:  363055-2020
30/06/2020    S124

Polska-Brzeg: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 124-303390

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Brzeski
Adres pocztowy: Robotnicza 20
Miejscowość: Brzeg
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kurpiel, Anna Woroszczuk-Preis
E-mail: przetargi@brzeg-powiat.pl
Tel.: +48 774447921
Faks: +48 774447903

Adresy internetowe:

Główny adres: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – czwarte postępowanie

Numer referencyjny: ZAM. 272.1.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Brzeskiego Centrum Medycznego SPZOZ w ramach projektu „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014–2020 Unii Europejskiej, oś priorytetowa 10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3 – E-usługi społeczne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48612000 System zarządzania bazą danych
48611000 Pakiety oprogramowania dla baz danych
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
48814000 Systemy informacji medycznej
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
80500000 Usługi szkoleniowe
48822000 Serwery komputerowe
48821000 Serwery sieciowe
48823000 Serwery plików
30232110 Drukarki laserowe
30216130 Czytniki kodu kreskowego
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego SPZOZ wraz z wprowadzeniem portalu medycznego udostępniającego e-usługi publiczne z obszaru zdrowia, w tym uruchomienie 4 systemów teleinformatycznych (szpitalny, radiologiczny, laboratoryjny i portal medyczny), wdrożenie 6 e-usług:

1) 5 e-usług na 4 poziomie e-dojrzałości skierowanych do pacjentów (rejestracja na wizytę; przypomnienie SMS/e-mail o terminie wizyty lekarskiej lub badania; uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta; zarządzanie kolejkami pacjentów; elektroniczna książeczka nadciśnieniowca);

2) 1 e-usługa na 3 poziomie e-dojrzałości skierowanej do kontrahentów (udostępnienie dokumentacji medycznej innej placówce),

polegające na dostawie, instalacji, wdrożeniu oraz serwisie zintegrowanego systemu informatycznego (dalej ZSI), wraz z dostawą, instalacją, konfiguracją i uruchomieniem sprzętu informatycznego z oprogramowaniem, a także przeszkolenie 320 osób w zakresie obsługi wdrożonych systemów teleinformatycznych według wymagań określonych w OPZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 11 i 12 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 194
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014–2020 Unii Europejskiej, oś priorytetowa 10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3 – E- usługi społeczne. Numer RPOP.10.03.00-16-0005/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja uzupełniająca do pkt II.2.7:

termin 194 dni jest terminem maksymalnym.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy w ww. dokumencie suma gwarancyjna została wskazana w innych walutach niż PLN (zł), Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SIWZ);

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ);

c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

C1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jedno zamówienie na rzecz szpitala, kliniki lub instytucji o tożsamym charakterze działalności, o wartości minimum 1 800 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem było łącznie:

— dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego,

— dostawa i wdrożenie wraz z serwisem (trwającym co najmniej 12 mies.) systemu informatycznego obsługującego działalność szpitala, kliniki lub instytucji o tożsamym charakterze działalności, w zakresie w cz. medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ), ruch chorych, przychodnię, blok operacyjny, zlecenia, aptekę, apteczki oddziałowe, e-usługi,

— dostawa i wdrożenie wraz z serwisem (trwającym co najmniej 12 miesięcy) systemu informatycznego obsługującego działalność szpitala, kliniki lub instytucji o tożsamym charakterze działalności w części administracyjnej, obejmującego swoim zakresem m.in. finanse i księgowość, majątek trwały, gospodarkę magazynową, zakupy i sprzedaż, kadry i płace, planowanie i rozliczanie czasu pracy,

— dostawa i wdrożenie wraz z serwisem (trwającym co najmniej 12 miesięcy) systemu informatycznego RIS/PACS.

c.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował osobami/zespołem projektowym, w skład, którego wchodzić będzie:

— kierownik projektu – 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: wykształcenie wyższe, posiadający certyfikat zarządzania projektami np. Prince 2 lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, który uczestniczył w min. jednym wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS na stanowisku kierownika projektu w jednostce ochrony zdrowia; z co najmniej 2-letnim doświadczeniem. Kierownik projektu musi być dostępny dla Zamawiającego na każdym etapie zamówienia,

— wdrożeniowiec – min. 3 osoby, spełniające łącznie następujące warunki: co najmniej 2-letnie doświadczenie wdrożeniowe, gwarantujące realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia systemu informatycznego w części medycznej w jednostce ochrony zdrowia,

— programista – min. 3 osoby, spełniające łącznie następujące warunki: doświadczenie w tworzeniu i rozwoju oprogramowania w zakresie systemów HIS, zapewniającym możliwość modyfikacji wdrożonego systemu w zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu. Stanowiska nie można łączyć z wdrożeniowcem części medycznej,

— wdrożeniowiec z części administracyjnej – min. 2 osoby, spełniające łącznie następujące warunki: co najmniej 2-letnie doświadczenie wdrożeniowe, gwarantujące realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia systemu informatycznego w części administracyjnej w jednostce ochrony zdrowia,

— programista w części administracyjnej – min. 2 osoby, spełniające łącznie następujące warunki: doświadczenie w tworzeniu i rozwoju oprogramowania w zakresie systemów ERP, zapewniającym możliwość modyfikacji wdrożonego systemu w zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu. Stanowiska nie można łączyć z wdrożeniowcem części administracyjnej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w dokumentacji zamówienia, tj. w ogólnych warunkach umowy, które stanowią załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 12:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Starostwo Powiatowe, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, III piętro, pok. 402, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

1.2. z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr tel. +48 774447934, adres jw.;

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – czwarte postępowanie – sygn. akt ZAM. 272.1.1.2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku ewentualnego zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne na powyższe zadanie;

1.4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także sądom, organom ścigania i innym instytucjom publicznym;

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub okres trwałości projektu przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub trwałości projektu;

1.6. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

1.9. posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.10. nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Szczegółowe warunki na temat postępowania odwoławczego zawarte są w dziale VI rozdział 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020