Lieferungen - 303391-2020

Submission deadline has been amended by:  387998-2020
30/06/2020    S124

Polen-Krakau: IT-Softwarepaket

2020/S 124-303391

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postanschrift: ul. Wadowicka 6
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-415
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefon: +48 602491691
Fax: +48 124175665

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zakupy dla sądownictwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami oraz świadczenie innych usług

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-421-10/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48517000 IT-Softwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami, obejmującego wdrożenie, dostarczenie i instalację systemu odpowiednio na stacjach roboczych lub serwerach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego, jak i konfigurację elementów systemu, w tym ewentualnie sprzętu, w sposób niezbędny do poprawnego działania tego systemu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
72220000 Systemberatung und technische Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami, obejmującego wdrożenie, dostarczenie i instalację systemu odpowiednio na stacjach roboczych lub serwerach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego, jak i konfigurację elementów systemu, w tym ewentualnie sprzętu, w sposób niezbędny do poprawnego działania tego systemu.

2. W ramach przedmiotu umowy stanowiącego zamówienie podstawowe Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

1) dostarczyć, wdrożyć, uruchomić i skonfigurować system;

2) wykonać dokumentację;

3) wykonać transfer wiedzy dla osób wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz

4) udzielić lub zapewnić udzielenie wszelkich licencji wymaganych do prawidłowego działania systemu, jako całości jak i poszczególnych jego elementów dla 40 tysięcy stacji roboczych i serwerów;

5) przenieść na Ministerstwo Sprawiedliwości autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w ramach umowy;

6) udzielić Ministerstwu Sprawiedliwości Gwarancji na dostarczony w ramach umowy system, w tym gwarancji na sprzęt i oprogramowanie, na okres 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wdrożenia systemu oraz świadczyć w tym okresie usługi gwarancyjne w zakresie wdrożonego Systemu, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy.

3. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje:

1) udzielenie i zapewnienie przez Wykonawcę w okresie trwania Umowy dodatkowych licencji wymaganych do prawidłowego działania systemu, jako całości jak i poszczególnych jego elementów, dla maksymalnie dodatkowych 20 tysięcy stacji roboczych lub serwerów wraz z równoczesnym udzieleniem gwarancji na system w zakresie rozszerzonego zakresu. W takim przypadku upływ gwarancji dla kolejnych stacji roboczych lub serwerów kończy się wraz z upływem okresu gwarancji na wdrożony system;

2) zapewnienie przez Wykonawcę w okresie trwania umowy świadczenia usługi asysty technicznej przez osoby upoważnione przez Wykonawcę w maksymalnej liczbie 1 000 roboczogodzin.

Zasady realizacji i korzystania z prawa opcji określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Przekazanie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Sprawiedliwości zlecenia asysty technicznej lub zlecenia dodatkowych licencji będzie równoznacznej ze złożeniem oświadczenia w zakresie uruchomienia i skorzystania z prawa opcji.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

5. Znaczenie pojęć użytych w SIWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi we wzorze Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ).

6. Wykaz jednostek, na rzecz których prowadzone jest niniejsze postępowanie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

7. Niedokonanie w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r. odbioru wdrożenia systemu, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru wdrożenia systemu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wdrożenia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność „appliance” / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność wizualizacji / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność automatyzacji / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność „multi-tenancy” / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje:

1) udzielenie i zapewnienie przez Wykonawcę w okresie trwania umowy dodatkowych licencji wymaganych do prawidłowego działania systemu, jako całości jak i poszczególnych jego elementów, dla maksymalnie dodatkowych 20 tysięcy stacji roboczych lub serwerów wraz z równoczesnym udzieleniem gwarancji na system w zakresie rozszerzonego zakresu. W takim przypadku upływ gwarancji dla kolejnych stacji roboczych lub serwerów kończy się wraz z upływem okresu gwarancji na wdrożony system;

2) zapewnienie przez Wykonawcę w okresie trwania Umowy świadczenia usługi asysty technicznej przez osoby upoważnione przez Wykonawcę w maksymalnej liczbie 1 000 roboczogodzin.

Zasady realizacji i korzystania z prawa opcji określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Przekazanie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Sprawiedliwości zlecenia asysty technicznej lub zlecenia dodatkowych licencji będzie równoznacznej ze złożeniem oświadczenia w zakresie uruchomienia i skorzystania z prawa opcji.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wdrożenia Systemu w terminie maksymalnie 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.Termin wdrożenia podlega ocenie w ramach poza cenowych kryteriów oceny oferty.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli:

A) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał:

a) co najmniej dwa wdrożenia wraz z usługą instalacji i wdrożenia dostarczonego systemu bezpieczeństwa, każda o wartości nie mniejsze niż 800 000 PLN brutto oraz

b) co najmniej dwa wdrożenia oferowanego systemu bezpieczeństwa wraz z usługą instalacji i wdrożenia dostarczonego systemu bezpieczeństwa dla minimum 6 000 stacji końcowych.

W przypadku składania oferty przez dwóch Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) każdy z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek wskazany w pkt a) lub w pkt b) dotyczący zdolności zawodowej.

W przypadku składania oferty przez wielu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) każdy z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek wskazany w pkt a) lub w pkt b) dotyczący zdolności zawodowej, przy czym łącznie muszą spełniać warunek wskazany w pkt a) i w pkt b).

B) Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osób skierowanych do realizacji zamówienia, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. potencjałem co najmniej trzech specjalistów wdrożeniowych, z których każdy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję polskojęzycznego specjalisty wdrożeniowego w co najmniej 2 projektach informatycznych dotyczących wdrażania oferowanego systemu bezpieczeństwa.

Przez oferowany system bezpieczeństwa należy rozumieć system o takiej samej nazwie handlowej oprogramowania jak wskazana dla oferowanego systemu w formularzu ofertowym Wykonawcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”). Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α, nie wypełnia sekcji A–D części IV), VI.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z nich w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.

2. W celu wykazania spełniana ww. warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia:

A) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4A do SIWZ.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

B) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego jako specjaliści wdrożeniowi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4B do SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia umowy, w tym zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowień umownych, zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

W wyżej wskazanym terminie w siedzibie Centrum zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, POLSKA odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem systemu.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Sąd Apelacyjny w Krakowie działa w imieniu i na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądów powszechnych, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego zarządzeniem z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wskazania Zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądów powszechnych na dostawę rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami oraz świadczenie innych usług (Dz.U. MS z 2020 r., poz. 116).

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem: (https://ezamowienia.ms.gov.pl)

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126), wskazanych:

4.1. w par. 5 pkt 1;

4.2. w par. 5 pkt 2;

4.3. w par. 5 pkt 3;

4.4. w par. 5 pkt 4;

4.5. w par. 5 pkt 5;

4.6. w par. 5 pkt 6;

4.7. w par. 5 pkt 9;

4.8. w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1 – ppkt 4.7.

6. Ofertę stanowią wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w rozdz. X pkt 8.2 SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4:

7.1. ppkt 4.1 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

7.2. ppkt 4.2 – ppkt 4.3 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a) rozporządzenia;

7.3. ppkt 4.4 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b) rozporządzenia.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 7 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu oceny w kryterium oceny ofert Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą oświadczenie producenta systemu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta systemu potwierdzające posiadanie przez oferowany system funkcjonalności podlegającej ocenie w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami rozdz. XII (o ile dotyczy).

11. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej w rozdz. XIX SIWZ.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a) Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020