Dostawy - 303391-2020

Submission deadline has been amended by:  371322-2020
30/06/2020    S124

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania informatycznego

2020/S 124-303391

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665

Adresy internetowe:

Główny adres: www.czdsigb.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami oraz świadczenie innych usług

Numer referencyjny: WZP-421-10/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami, obejmującego wdrożenie, dostarczenie i instalację systemu odpowiednio na stacjach roboczych lub serwerach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego, jak i konfigurację elementów systemu, w tym ewentualnie sprzętu, w sposób niezbędny do poprawnego działania tego systemu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami, obejmującego wdrożenie, dostarczenie i instalację systemu odpowiednio na stacjach roboczych lub serwerach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego, jak i konfigurację elementów systemu, w tym ewentualnie sprzętu, w sposób niezbędny do poprawnego działania tego systemu.

2. W ramach przedmiotu umowy stanowiącego zamówienie podstawowe Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

1) dostarczyć, wdrożyć, uruchomić i skonfigurować system;

2) wykonać dokumentację;

3) wykonać transfer wiedzy dla osób wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz

4) udzielić lub zapewnić udzielenie wszelkich licencji wymaganych do prawidłowego działania systemu, jako całości jak i poszczególnych jego elementów dla 40 tysięcy stacji roboczych i serwerów;

5) przenieść na Ministerstwo Sprawiedliwości autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w ramach umowy;

6) udzielić Ministerstwu Sprawiedliwości Gwarancji na dostarczony w ramach umowy system, w tym gwarancji na sprzęt i oprogramowanie, na okres 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wdrożenia systemu oraz świadczyć w tym okresie usługi gwarancyjne w zakresie wdrożonego Systemu, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy.

3. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje:

1) udzielenie i zapewnienie przez Wykonawcę w okresie trwania Umowy dodatkowych licencji wymaganych do prawidłowego działania systemu, jako całości jak i poszczególnych jego elementów, dla maksymalnie dodatkowych 20 tysięcy stacji roboczych lub serwerów wraz z równoczesnym udzieleniem gwarancji na system w zakresie rozszerzonego zakresu. W takim przypadku upływ gwarancji dla kolejnych stacji roboczych lub serwerów kończy się wraz z upływem okresu gwarancji na wdrożony system;

2) zapewnienie przez Wykonawcę w okresie trwania umowy świadczenia usługi asysty technicznej przez osoby upoważnione przez Wykonawcę w maksymalnej liczbie 1 000 roboczogodzin.

Zasady realizacji i korzystania z prawa opcji określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Przekazanie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Sprawiedliwości zlecenia asysty technicznej lub zlecenia dodatkowych licencji będzie równoznacznej ze złożeniem oświadczenia w zakresie uruchomienia i skorzystania z prawa opcji.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

5. Znaczenie pojęć użytych w SIWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi we wzorze Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ).

6. Wykaz jednostek, na rzecz których prowadzone jest niniejsze postępowanie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

7. Niedokonanie w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r. odbioru wdrożenia systemu, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru wdrożenia systemu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wdrożenia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność „appliance” / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność wizualizacji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność automatyzacji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność „multi-tenancy” / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje:

1) udzielenie i zapewnienie przez Wykonawcę w okresie trwania umowy dodatkowych licencji wymaganych do prawidłowego działania systemu, jako całości jak i poszczególnych jego elementów, dla maksymalnie dodatkowych 20 tysięcy stacji roboczych lub serwerów wraz z równoczesnym udzieleniem gwarancji na system w zakresie rozszerzonego zakresu. W takim przypadku upływ gwarancji dla kolejnych stacji roboczych lub serwerów kończy się wraz z upływem okresu gwarancji na wdrożony system;

2) zapewnienie przez Wykonawcę w okresie trwania Umowy świadczenia usługi asysty technicznej przez osoby upoważnione przez Wykonawcę w maksymalnej liczbie 1 000 roboczogodzin.

Zasady realizacji i korzystania z prawa opcji określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Przekazanie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Sprawiedliwości zlecenia asysty technicznej lub zlecenia dodatkowych licencji będzie równoznacznej ze złożeniem oświadczenia w zakresie uruchomienia i skorzystania z prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wdrożenia Systemu w terminie maksymalnie 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.Termin wdrożenia podlega ocenie w ramach poza cenowych kryteriów oceny oferty.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli:

A) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał:

a) co najmniej dwa wdrożenia wraz z usługą instalacji i wdrożenia dostarczonego systemu bezpieczeństwa, każda o wartości nie mniejsze niż 800 000 PLN brutto oraz

b) co najmniej dwa wdrożenia oferowanego systemu bezpieczeństwa wraz z usługą instalacji i wdrożenia dostarczonego systemu bezpieczeństwa dla minimum 6 000 stacji końcowych.

W przypadku składania oferty przez dwóch Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) każdy z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek wskazany w pkt a) lub w pkt b) dotyczący zdolności zawodowej.

W przypadku składania oferty przez wielu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) każdy z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek wskazany w pkt a) lub w pkt b) dotyczący zdolności zawodowej, przy czym łącznie muszą spełniać warunek wskazany w pkt a) i w pkt b).

B) Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osób skierowanych do realizacji zamówienia, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. potencjałem co najmniej trzech specjalistów wdrożeniowych, z których każdy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję polskojęzycznego specjalisty wdrożeniowego w co najmniej 2 projektach informatycznych dotyczących wdrażania oferowanego systemu bezpieczeństwa.

Przez oferowany system bezpieczeństwa należy rozumieć system o takiej samej nazwie handlowej oprogramowania jak wskazana dla oferowanego systemu w formularzu ofertowym Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”). Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α, nie wypełnia sekcji A–D części IV), VI.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z nich w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.

2. W celu wykazania spełniana ww. warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia:

A) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4A do SIWZ.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

B) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego jako specjaliści wdrożeniowi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4B do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy, w tym zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowień umownych, zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

W wyżej wskazanym terminie w siedzibie Centrum zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, POLSKA odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem systemu.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Sąd Apelacyjny w Krakowie działa w imieniu i na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądów powszechnych, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego zarządzeniem z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wskazania Zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych sądów powszechnych na dostawę rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami oraz świadczenie innych usług (Dz.U. MS z 2020 r., poz. 116).

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem: (https://ezamowienia.ms.gov.pl)

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126), wskazanych:

4.1. w par. 5 pkt 1;

4.2. w par. 5 pkt 2;

4.3. w par. 5 pkt 3;

4.4. w par. 5 pkt 4;

4.5. w par. 5 pkt 5;

4.6. w par. 5 pkt 6;

4.7. w par. 5 pkt 9;

4.8. w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1 – ppkt 4.7.

6. Ofertę stanowią wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w rozdz. X pkt 8.2 SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4:

7.1. ppkt 4.1 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

7.2. ppkt 4.2 – ppkt 4.3 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a) rozporządzenia;

7.3. ppkt 4.4 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b) rozporządzenia.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 7 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu oceny w kryterium oceny ofert Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą oświadczenie producenta systemu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta systemu potwierdzające posiadanie przez oferowany system funkcjonalności podlegającej ocenie w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami rozdz. XII (o ile dotyczy).

11. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej w rozdz. XIX SIWZ.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a) Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020