Suministros - 303396-2020

Submission deadline has been amended by:  367751-2020
30/06/2020    S124

Polonia-Cracovia: Impresoras y trazadores gráficos

2020/S 124-303396

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Dirección postal: ul. Wadowicka 6
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-415
País: Polonia
Persona de contacto: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Instytucja Gospodarki Budżetowej
Correo electrónico: biuro@czdsigb.gov.pl
Teléfono: +48 602491691
Fax: +48 124175665

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.czdsigb.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zakupy dla sądownictwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Umowa ramowa na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnych

Número de referencia: WZP-421-24/2020
II.1.2)Código CPV principal
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Kody CPV przedmiotu zamówienia:

— 30.12.11.00-4 fotokopiarki,

— 30.23.21.00-5 drukarki i plotery.

2. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wskazany został w załączniku nr 2.1–2.3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

— część 1: urządzenie wielofunkcyjne A4 Mono – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 445,

— część 2: urządzenie wielofunkcyjne A4 Kolor – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 125,

— część 3: urządzenie wielofunkcyjne A3 Mono – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 66,

Urządzenie wielofunkcyjne A3 Kolor – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 54.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urządzenie wielofunkcyjne A4 Mono

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
30121100 Fotocopiadoras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sądy powszechne obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji wskazany został w Załączniku nr 2.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

3. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

4. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

5. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

— część 1: urządzenie wielofunkcyjne A4 Mono – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 445.

6. Wskazane w pkt 5 powyżej przewidywane maksymalne ilości sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, podane zostały szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnych ilościach. Ilości te mogą ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego Umową ramową.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu stanowi załącznik nr 2.1 do SIWZ.

8. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

9. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wbudowana pamięć powyżej 1,5 GB / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Możliwość podłączenia dysku SSD / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/06/2021
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

1. Umowę ramową zawiera się na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN, zgodnie z wymogami rozdz. V SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urządzenie wielofunkcyjne A4 Kolor

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
30121100 Fotocopiadoras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sądy powszechne obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, wrocławskiej, poznańskiej i łódzkiej, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wskazany został w załączniku nr 2.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

3. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

4. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

5. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

— część 2: urządzenie wielofunkcyjne A4 Kolor – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 125.

6. w pkt 5 powyżej przewidywane maksymalne ilości sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, podane zostały szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnych ilościach. Ilości te mogą ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego umową ramową.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ.

8. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

9. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Rozdzielczość drukowania / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Wbudowana pamięć / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Głośność / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Materiały eksploatacyjne / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/06/2021
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

1. Umowę ramową zawiera się na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN, zgodnie z wymogami rozdz. V SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urządzenie wielofunkcyjne A3 Mono i urządzenie wielofunkcyjne A3 Kolor

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
30121100 Fotocopiadoras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sądy powszechne obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, wrocławskiej i poznańskiej, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wskazany został w załączniku nr 2.3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

3. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

4. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

5. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

— część 3: urządzenie wielofunkcyjne A3 Mono – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 66.

Urządzenie wielofunkcyjne A3 Kolor – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 54.

6. Wskazane w pkt 4 powyżej przewidywane maksymalne ilości sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, podane zostały szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnych ilościach. Ilości te mogą ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego umową ramową.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu stanowi załącznik nr 2.3 do SIWZ.

8. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

9. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Obciążenie miesięczne A3 Mono i A3 Kolor / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Rozbudowa kasety na papier A3 Mono i A3 Kolor / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Możliwość wyłączania portu USB A3 Mono i A3 Kolor / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/06/2021
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

1. Umowę ramową zawiera się na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN, zgodnie z wymogami rozdz. V SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał:

— dla części 1 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętów komputerowych* o sumie wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) brutto,

— dla części 2 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętów komputerowych* o sumie wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto,

— dla części 3 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętów komputerowych* o sumie wartości nie mniejszej niż 650 000 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

Przez sprzęty komputerowe* Zamawiający rozumie drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, komputery/terminale lub monitory lub laptopy/notebooki / urządzenia sieciowe i inne urządzenia peryferyjne wraz z akcesoriami lub oprogramowaniem.

W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku dla najwyższej wartości wskazanej powyżej, wśród części, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej określony dla danej części zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia co najmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać się spełnianiem warunku o najwyższej wartości.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”). Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α, nie wypełnia sekcji A–D części IV), VI.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z nich w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów

2. W celu wykazania spełniana warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowień umownych, zawiera wzór umowy ramowej – załącznik nr 5 do SIWZ oraz wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 5A do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/08/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/08/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

1. W wyżej wskazanym terminie w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem systemu (https://ezamowienia.ms.gov.pl).

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnymi na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z 28.3.2017 w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania Zamawiającego (Dz.U. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.).

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem: (https://ezamowienia.ms.gov.pl).

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda następujących

dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich

może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126), wskazanych w:

4.1. w par. 5 pkt 1;

4.2. w par. 5 pkt 2;

4.3. w par. 5 pkt 3;

4.4. w par. 5 pkt 4;

4.5. w par. 5 pkt 5;

4.6. w par. 5 pkt 6;

4.7. w par. 5 pkt 9;

4.8. w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1 – ppkt 4.7.

6. Ofertę stanowią wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełniony Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.1–2.3 do SIWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w rozdz. X pkt 8.2 SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4:

7.1. ppkt 4.1 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

7.2. ppkt 4.2 – ppkt 4.3 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a) rozporządzenia;

7.3. ppkt 4.4 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b) rozporządzenia.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 7 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w rozdz. IX pkt 3.5 SIWZ.

11. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej w rozdz. XIX SIWZ.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post. na podst. art. 93 ust. 1a) Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
26/06/2020