Lieferungen - 303419-2020

Submission deadline has been amended by:  379285-2020
30/06/2020    S124

Polen-Warschau: Tragbare Computer

2020/S 124-303419

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Roessler
E-Mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Telefon: +48 327774929

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wody.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.wody.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi.wody.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego na potrzeby RZGW Gliwice”

Referenznummer der Bekanntmachung: GL.ROZ.2810.26.2020.EB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego na potrzeby RZGW Gliwice. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, w tym formularze produktowe (stanowiące załącznik 1a, 1b, 1c, 1d do Opisu przedmiotu zamówienia).

2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla wyposażenia jednostki realizującej projekt „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW – Gliwice ...

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
30231300 Bildschirme
30232100 Drucker und Plotter
30121100 Fotokopierer
30237460 Computertastaturen
30237410 Computermäuse
48920000 Büroautomatisierungssoftwarepaket
48321000 Softwarepaket für den rechnergestützten Entwurf (CAD)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

Dział realizacji projektu JRP 6, przy ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla wyposażenia jednostki realizującej projekt „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW – Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II”.

1. Szczegółowy opis zamówienia, w tym dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, w tym formularze produktowe (stanowiące załącznik 1a, 1b, 1c, 1d do Opisu przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, oś priorytetowa III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki określone w SIWZ na podstawie następujących kryteriów:

— cena brutto – 60 %,

— termin dostawy – 40 %.

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 300,00 PLN (trzysta złotych 00/100 groszy).

3. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu biurowego (kserokopiarki) dla wyposażenia jednostki realizującej projekt „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW – Gliwice – przystosowanie ...

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
30231300 Bildschirme
30232100 Drucker und Plotter
30121100 Fotokopierer
30237460 Computertastaturen
30237410 Computermäuse
48920000 Büroautomatisierungssoftwarepaket
48321000 Softwarepaket für den rechnergestützten Entwurf (CAD)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

Dział realizacji projektu JRP 6, przy ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego (kserokopiarki) dla wyposażenia jednostki realizującej projekt „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW – Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II”.

1. Szczegółowy opis zamówienia, w tym dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, w tym formularze produktowe (stanowiące załącznik 1a, 1b, 1c, 1d do Opisu przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, oś priorytetowa III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki określone w SIWZ na podstawie następujących kryteriów:

— cena brutto – 60 %,

— termin dostawy – 40 %.

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 400,00 PLN (czterysta złotych 00/100 groszy).

3. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem komputerowym dla wyposażenia jednostki realizującej projekt „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie ...

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
30231300 Bildschirme
30232100 Drucker und Plotter
30121100 Fotokopierer
30237460 Computertastaturen
30237410 Computermäuse
48920000 Büroautomatisierungssoftwarepaket
48321000 Softwarepaket für den rechnergestützten Entwurf (CAD)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Dział realizacji projektów w Opolu, przy ul. Katowickiej 39, 45-061 Opole, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem komputerowym dla wyposażenia jednostki realizującej projekt „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”.

1. Szczegółowy opis zamówienia, w tym dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, w tym formularze produktowe (stanowiące załącznik 1a, 1b, 1c, 1d do Opisu przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, oś priorytetowa III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki określone w SIWZ na podstawie następujących kryteriów:

— cena brutto – 60 %,

— termin dostawy – 40 %.

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 100,00 PLN (jeden tysiąc sto złotych 00/100 groszy).

3. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu biurowego (kserokopiarki) dla wyposażenia jednostki realizującej projekt „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
30231300 Bildschirme
30232100 Drucker und Plotter
30121100 Fotokopierer
30237460 Computertastaturen
30237410 Computermäuse
48920000 Büroautomatisierungssoftwarepaket
48321000 Softwarepaket für den rechnergestützten Entwurf (CAD)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Dział realizacji projektów w Opolu, przy ul. Katowickiej 39, 45-061 Opole, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego (kserokopiarki) dla wyposażenia jednostki realizującej projekt „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”.

1. Szczegółowy opis zamówienia, w tym dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, w tym formularze produktowe (stanowiące załącznik 1a, 1b, 1c, 1d do Opisu przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, oś priorytetowa III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki określone w SIWZ na podstawie następujących kryteriów:

— cena brutto – 60 %,

— termin dostawy – 40 %.

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 350,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

3. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu Zamawiający podaje w tej sekcji informację dotyczącą art. 41 ust. 7a ustawy Pzp, tj.:

1. Oferta wspólna:

Zamawiający, dla każdej części zamówienia, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

— Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,

— wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty,

— pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej), z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą,

— w odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SIWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SIWZ,

— każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ (zgodny w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

— każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1–10.3.6 SIWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

2. Wykonawca zagraniczny:

— Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 10.2.1 SIWZ zdanie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

b) pkt 10.3.2–10.3.3 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

c) pkt 10.3.4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

— Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.1, 12.1.2 oraz 12.1.3 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

— Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 12.1 SIWZ odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu Zamawiający podaje w tej sekcji ciąg dalszy informacji dotyczącej art. 41 ust. 7a ustawy Pzp:

— oświadczenia lub dokumenty określone w pkt 10.3.2–10.3.6, 10.4 i 10.5 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego przy pomocy platformy. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu 1.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w ww. terminie składa również, aktualne na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.2–10.3.6 SIWZ, dotyczące każdego z tych podmiotów.

— Wykonawca jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na platformie zakupowej Zamawiającego.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu Zamawiający podaje w tej sekcji oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą, tj.:

— dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy,

— pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

— dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej,

— JEDZ (zgodny w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

— JEDZ (zgodny w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

— dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na platformie zakupowej Zamawiającego.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że:

— wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

• 1 dostawę sprzętu komputerowego lub biurowego o wartości min. 10 000,00 PLN brutto.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

— wykazu dostaw wykonanych (zgodny w treści z załącznikiem nr 6 do SIWZ) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/08/2020
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/08/2020
Ortszeit: 13:30
Ort:

Miejsce składania ofert: (https://przetargi.wody.gov.pl/)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ulicy Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

— art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

— art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

— JEDZ (zgodny w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodny w treści z załącznikiem nr 5 do SIWZ),

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodny w treści z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

— prospekty, katalogi, ulotki lub inne podobne materiały.

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na platformie zakupowej Zamawiającego: (https://przetargi.wody.gov.pl/)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SIWZ są:

— odwołanie,

— skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@wzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020