Dostawy - 303471-2020

30/06/2020    S124

Polska-Warszawa: Drukarki i plotery

2020/S 124-303471

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: 8-1132-2020
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-665
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8
E-mail: zampub.meil@pw.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawę drukarek 3D do laboratorium druku 3D i CNC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Te...

Numer referencyjny: 8-1132-2020
II.1.2)Główny kod CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup i dostawę drukarek 3D do laboratorium druku 3D i CNC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 897 890.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dwumateriałowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF – 1 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa dwumateriałowej drukarki 3D w technologii FDM/FFF – 1 szt. zgodna z poniższymi wymaganiami:

— wymiary obszaru roboczego – nie miej niż: 400 x 350 x 400 mm,

— komora robocza – zamknięta, podgrzewana, termostatyczna z wymuszonym obiegiem,

— liczba układów plastyfikujących – dwa niezależne układy plastyfikujące,

— dokładność druku – w zakresie tolerancji +/- 0,15 mm lub węższym,

— grubość nakładanej warstwy modelowej – 0,13 mm lub mniej,

— materiał modelowy – możliwość obsługi przynajmniej 10 rodzajów materiału modelowego, w tym:

• materiał o odporności temperaturowej powyżej 200o C,

• materiał certyfikowany do zastosowań w lotnictwie (klasa palności),

• materiał o wysokiej odporności na promieniowanie UV,

• materiał z certyfikatem dopuszczającym do kontaktu z żywnością,

• materiał z możliwością sterylizacji do tworzenia przyrządów chirurgicznych,

• materiał antystatyczny,

• materiał modelowy zabezpieczony przed wilgocią i pyłami w zamkniętym podajniku, zapewniającym automatyczne rozpoznawanie rodzaju tworzywa i dokładną kontrolę ilości materiału pozostającego w zasobniku,

— materiał pomocniczy – materiał pomocniczy usuwany z modelu przez rozpuszczanie. Materiał pomocniczy zabezpieczony przed wilgocią i pyłami w zamkniętym podajniku, zapewniającym automatyczne rozpoznawanie rodzaju tworzywa i dokładną kontrolę ilości materiału pozostającego w zasobniku,

— konstrukcja układu drukującego – układ napędowy wszystkich osi zrealizowany za pomocą silników servo DC. Prowadzenie liniowe zrealizowane za pomocą prowadnic liniowych z łożyskami tocznymi,

— nadzór procesu – kontrola stanu materiału modelowego i pomocniczego podczas procesu drukowania z poziomu panelu sterowania urządzenia oraz z poziomu komputera PC,

— oprogramowanie – dedykowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie urządzeniem i przygotowanie modeli 3D zgodne z MS Windows bez limitu licencji. możliwość ustawień parametrów wydruku w zakresie:

• gęstości wypełnienia elementów strukturą ażurową z możliwością lokalnej zmiany gęstości i typu wypełnienia,

• szerokości nakładanej warstwy modelowej przy zachowaniu określonej grubości,

• możliwość drukowania modelu właściwego materiałem pomocniczym (wybór dyszy tłoczącej materiał tworzący bryłę),

— zasilanie – trójfazowe, 208 VAC, maksymalnie 18 A,

— inne – system do usuwania rozpuszczalnych struktur z materiału pomocniczego o pojemności nie mniejszej niż 100 l,

— gwarancja – min. 12 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka 3D w technologii DLP – 3 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drukarki 3D w technologii DLP – 3 szt. zgodna z poniższymi wymaganiami:

— typ drukarki – drukarka 3D w technologii DLP (UV, LCD),

— wielkość pojedynczego piksela – nie więcej niż 60 μm,

— grubość warstwy – minimalna nie większa niż 30 μm,

— źródło światła – UV (długość fali 405 nm),

— rodzaj materiału – żywica UV 405 nm,

— obszar roboczy – nie mniej niż: 70 x 120 x 170 mm,

— wymiary drukarki – nie większe niż 250 x 250 x 500 mm,

— zasilanie – 230 V,

— komunikacja z PC – USB, WIFI,

— oprogramowanie – dedykowane. Obsługiwane typy plików wejściowych co najmniej .stl, .obj, .dxf, .3mf,

— inne – ultradźwiękowe mycie wytworzonych modeli,

— gwarancja – min. 12 miesięcy.

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Zortrax Inkspire & Ultrasonic Cleaner.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka 3D w technologii SLS – 1 szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drukarki 3D w technologii SLS – 1 szt. zgodna z poniższymi wymaganiami:

— typ drukarki – drukarka 3D w technologii SLS,

— źródło światła – laser o mocy min. 4W,

— rodzaj materiału – proszki tworzyw sztucznych z rodziny PA i TPE. Możliwość wykorzystania materiałów zewnętrznych,

— obszar roboczy – nie mniej niż: 140 x 190 x 250 mm,

— precyzja w płaszczyźnie XY – od 0,05 mm lub lepsza,

— wysokość warstwy – co najmniej w zakresie 0,1–0,15 mm,

— wymiary drukarki – nie większe niż 700 x 550 x 800 mm,

— zasilanie – 230 V,

— komunikacja z PC – USB, WIFI,

— oprogramowanie – dedykowane, o w pełni otwartych parametrach wydruku umożliwiające wykorzystanie materiałów spoza palety producenta,

— inne – komora azotowa, system do bezpiecznego i efektywnego przesiewania i odzysku niewykorzystanego materiału, system bezpiecznego i efektywnego czyszczenia wytworzonych modeli,

— gwarancja – min. 12 miesięcy.

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Sinterit Lisa Pro.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka 3D w technologii SLM – 1 szt.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drukarki 3D w technologii SLM – 1 szt. zgodna z poniższymi wymaganiami:

— wymiary obszaru roboczego – nie miej niż: średnica 100 mm, wysokość 110 mm,

— wielkość plamki lasera – średnica plamki w przedziale od 30 μm do 50 μm,

— typ lasera – laser światłowodowy,

— moc lasera – nie mniej niż 250 W,

— możliwość stosowania gazu osłonowego – azot i argon,

— zasilanie materiałem – manualne lub automatyczne,

— chłodzenie lasera – chłodzenie powietrzem,

— wysokość drukowanej warstwy – w przedziale 30 μm do 90 μm lub szerszym,

— typowa dokładność druku – w przedziale od 30 μm do 50 μm lub lepsza,

— powtarzalność w kierunku X, Y i Z – nie gorsza niż 20 μm,

— obsługiwane materiały – proszki metali reaktywnych i niereaktywnych. Możliwość obsługi materiałów spoza palety producenta,

— oprogramowanie – dedykowane oprogramowanie o w pełni otwartych, modyfikowalnych parametrach druku pozwalających na stosowanie zewnętrznych materiałów,

— komunikacja z PC – Ethernet,

— wymiary zewnętrzne – Nie większe niż 800 x 900 x 2 000 mm,

— zasilanie – 230 V,

— inne:

• możliwość działania bez podłączenia do instalacji sprężonego powietrza,

• możliwość obsługi i kontroli procesu za pomocą urządzenia mobilnego,

• system odzysku nieprzetworzonego proszku,

• system do obróbki termicznej wytworzonych obiektów o minimalnych parametrach: temperatura do 1 100 stopni C, obieg wymuszony, wymiary komory grzewczej 280 mm x 320 mm x 220 mm, kontroler sterujący PID, system podawania gazów obojętnych,

— gwarancja – min. 12 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 037-087050
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dwumateriałowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Prosolution Majewscy sp. jawna
Adres pocztowy: ul. Andrzeja Sołtana 7
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 873 300.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 878 271.87 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Drukarka 3D w technologii DLP – 3 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Seb-Comp Sebastian Mazurek
Adres pocztowy: ul. Kościelna 15a
Miejscowość: Miedzna
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 07-106
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 38 745.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 786.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Drukarka 3D w technologii SLS – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Seb-Comp Sebastian Mazurek
Adres pocztowy: ul. Kościelna 15a
Miejscowość: Miedzna
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 07-106
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MTT Polska sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Siodlarska 12/5
Miejscowość: warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-464
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 245.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 91 301.67 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Drukarka 3D w technologii SLM – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: 3D Lab sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Farbiarska 63d
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-862
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 885 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 852 267.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowa instrukcja znajduje się w pkt 9 SIWZ:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ (zwanego dalej „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego ofert a została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Na wezwanie Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych i opisanych szczegółowo w punkcie 9 oraz 10 SIWZ.

Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— zadanie 1 – 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych),

— zadanie 2 – 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych),

— zadanie 3 – 1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych),

— zadanie 4 – 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. IV Odział Warszawa, nr: PL 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664, kod SWIFT: PKOPPLPW.

Zgodnie z paragrafem 14 projektu umowy Zamawiający przewiduje istotne zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp,

Przesłanki wykluczenia Wykonawców:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 lub 8 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020