Lieferungen - 303474-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Verschiedene medizinische Geräte und Produkte

2020/S 124-303474

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 221964385
Postanschrift: al. Jana Pawła II 50
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-462
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział zamówień publicznych
E-Mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Telefon: +48 587684281
Fax: +48 587684286

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.copernicus.gda.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Referenznummer der Bekanntmachung: D10.251.14.C.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku (CPV: 33.19.00.00-8 różne urządzenia i produkty medyczne). Przedmiot zamówienia składa się z 95 pakietów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości – zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

3. Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz posiadanych środków finansowych. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb. Zamawiający, zależnie od bieżących potrzeb, zastrzega sobie możliwość do zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu tj. przesunięć ilościowych pozycji wskazanych w Formularzu cenowym, w ramach ogólnej umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 221 966.67 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 74

Los-Nr.: 74
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku: (Magazyn Główny - Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1–6) Apteki Szpitalne (Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 1–2, Gdańsk, al. Jana Pawła II 50), POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dzierżawa aparatu do podawania kontrastu w pracowni tomografii komputerowej wraz z zakupem wyrobów jednorazowego użytku – zgodnie z zał. 1 do SIWZ. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

2. Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz posiadanych środków finansowych. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb. Zamawiający, zależnie od bieżących potrzeb, zastrzega sobie możliwość do zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu tj. przesunięć ilościowych pozycji wskazanych w Formularzu cenowym, w ramach ogólnej umowy.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.) – jeżeli dotyczy.

5. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 2.00
Preis - Gewichtung: 98
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy zawarty w zał. 6B do SIWZ (sprzedaż z użyczeniem).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 052-122834
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 74
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 74

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bertz Medical Sp. z o.o. Sp. K.
Postanschrift: Wybieg 7
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 61-315
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 266 296.80 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 221 966.67 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.) niniejszego ogłoszenia – Zamawiający nie określił szczegółowych warunków.

2. Oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

2.1. JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia),

2.2. oświadczenie o grupie kapitałowej – składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (https://platformazakupowa.pl/copernicus) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp,

2.3. oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, do złożenie których Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni):

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 4 do SIWZ,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 5 do SIWZ,

d) oświadczenia Wykonawcy mówiące o tym, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia do obrotu medycznego i używania określone w ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.) – zał. nr 7 do SIWZ – jeżeli dot.,

e) oświadczenie producenta strzykawek Optivantage, będących na wyposażeniu Zamawiającego, że zaoferowany asortyment nie spowoduje uszkodzenia strzykawki Optivantage – dot. pakietu nr 66,

f) w razie wątpliwości czy oferowany asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego – Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia próbek lub kart technicznych lub katalogowych producenta wyrobów dot. oferowanego asortymentu,

f) dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych: Szczegółowe informacje nt. dokumentów składanych przez Wykonawców zagranicznych znajdują się §IX ust. 3.3 SIWZ oraz w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Informacje dot. wadium:

— warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości,

— wadium dla ofert całkowitych wynosi: 103 330,00 PLN, a dla ofert częściowych (nr pakietu – kwota wadium w zł): 1 – 200, 2 – 300, 3 – 300, 4 – 1 500, 5 – 100, 6 – 300, 7 – 400, 8 – 100, 9 – 1 100, 10 – 3 400, 11 – 30, 12 – 400, 13 – 3 200, 14 – 50, 15 – 2 100, 16 – 100, 17 – 1 100, 18 – 2 300, 19 – 2 800, 20 – 1 100, 21 – 100, 22 – 600, 23 – 1 500, 24 – 1 500, 25 – 100, 26 – 2 400, 27 – 800, 28 – 500, 29 – 2 500, 30 – 1 000, 31 – 500, 32 – 90, 33 – 500, 34 – 1 100, 35 – 400, 36 – 400, 37 – 100, 38 – 100, 39 – 700, 40 – 1 100, 41 – 500, 42 – 100, 43 – 900, 44 – 500, 45 – 100, 46 – 50, 47 – 900, 48 – 200, 49 – 900, 50 – 300, 51 – 900, 52 – 60, 53 – 900, 54 – 800, 55 – 300, 56 – 3 600, 57 – 900, 58 – 20, 59 – 200, 60 – 100, 61 – 40, 62 – 50, 63 – 100, 64 – 600, 65 – 100, 66 – 4 100, 67 – 13 200, 68 – 400, 69 – 300, 70 – 100, 71 – 400, 72 – 200, 73 – 2 400, 74 – 5 300, 75 – 1 100, 76 – 100, 77 – 100, 78 – 500, 79 – 1 700, 80 – 200, 81 – 200, 82 – 60, 83 – 100, 84 – 30, 85 – 800, 86 – 400, 87 – 50, 88 – 1 400, 89 – 100, 90 – 200, 91 – 2 000, 92 – 10 600, 93 – 1 200, 94 – 5 400, 95 – 700.

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020