Dostawy - 303492-2020

30/06/2020    S124

Polska-Rybnik: Odczynniki laboratoryjne

2020/S 124-303492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 272780323
Adres pocztowy: ul. Energetyków 46
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Jolanta Olszak (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291287, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Tel.: +48 324291226/87/88
Faks: +48 324291225

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.rybnik.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy testów do oznaczenia SARS Covid-2 oraz testów różnicujących infekcje dróg oddechowych wraz z materiałami zużywalnymi oraz dodatkowymi modułami i rozbudową systemu GeneXpert firmy Cepheid meto...

Numer referencyjny: LAS-184/197-WR/1-2020
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy testów do oznaczenia SARS Covid-2 oraz testów różnicujących infekcje dróg oddechowych wraz z materiałami zużywalnymi oraz dodatkowymi modułami i rozbudową systemu GeneXpert firmy Cepheid metodą RT PCR w czasie rzeczywistym, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego („formularz cenowy”) oraz załącznik nr 2 („wzór umowy”).

2. Termin realizacji dostaw: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania z terminem obowiązywania jak wyżej. Wykonawca winien zrealizować zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożonego zamówienia, natomiast rozbudowa o dodatkowe moduły będzie wykonana w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211400 Konfiguracje komputerowe
33140000 Materiały medyczne
38434000 Analizatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy testów do oznaczenia SARS Covid-2 oraz testów różnicujących infekcje dróg oddechowych wraz z materiałami zużywalnymi oraz dodatkowymi modułami i rozbudową systemu GeneXpert firmy Cepheid metodą RT PCR w czasie rzeczywistym, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1.1 do niniejszej zapytania ofertowego („formularz cenowy”) oraz załącznik nr 2 („wzór umowy”).

2. Termin realizacji dostaw: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania z terminem obowiązywania jak wyżej. Wykonawca winien zrealizować zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożonego zamówienia, natomiast rozbudowa o dodatkowe moduły będzie wykonana w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Przewiduje się składanie zamówień w okresach co dwutygodniowych w ilości po ok. 800 testów dla poz. 1 formularza cenowego do czasu wyczerpania ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt RPO WSL dot. działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia „Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego” nr wniosku WIND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Pakiet, moduły oraz testy muszą być kompatybilne z zakupionym w ramach umowy urządzeniem GeneExpert.

Odczynniki – testy, czy też moduły do systemu Cepheid są produkowane przez firmę Cepheid tylko i wyłącznie. Jest to system zamknięty, stąd muszą być kompatybilne z zakupionym w ramach umowy urządzeniem GeneExpert.

Testy są niezbędne dla diagnostyki Covid-19, w oparciu o jedyną zalecaną przez WHO (oraz CDC i Ministerstwo Zdrowia) metodykę R-PCR. Badania wykonywane dla każdego pacjenta przyjmowanego w trybie ostrym i planowanym do szpitala oraz u każdego pacjenta szpitalnego z objawami.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie. Postępowanie zostaje unieważnione na ww. podstawie, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca nie podjął negocjacji w wyznaczonym terminie, stąd nie doszło do negocjacji w temacie zawarcia umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dostępne pod adresem (https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje)

Odwołania przysługują:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1) e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), jak i bezpośrednio ze strony internetowej (epuap.gov.pl)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020