Lieferungen - 303554-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Žilina: Straßeninstandhaltungsfahrzeuge

2020/S 124-303554

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Žilinský samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37808427
Postanschrift: Komenského 48
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 011 09
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Lokajová Iveta
E-Mail: iveta.lokajova@zilinskazupa.sk
Telefon: +421 415032317
Fax: +421 415032431

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zilinskazupa.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Regionálna samospráva. Verejný obstarávateľ je v pozícii orgánu verejnej moci

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Univerzálne traktorové nosiče s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové)

Referenznummer der Bekanntmachung: 474S
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144400 Straßeninstandhaltungsfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 6 ks nových univerzálnych traktorových nosičov s komunálnym vybavením; 6 ks nových medzinápravových kosačkových ramien jedná sa o prídavné zariadenia na univerzálny traktorový nosič a 3 ks nových čelných nakladačov.

Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie traktorov a prídavného zariadenia v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.

Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako: zaškolenie obsluhy na mieste dodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o: odovzdávajúci a preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnú dokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady na *tri servisné prehliadky vrátane výkonov na údržbe vozidla, ktoré sú súčasťou servisných prehliadok určených výrobcom, náklady

Týkajúce sa prepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnosti nosičov v areáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

*Záručný servis musí zahŕňať všetky servisné náklady na servisné úkony a prehliadky predpísané výrobcom na predmet kúpy vrátane ceny práce a materiálu, s ktorého dodaním, alebo nahradením výrobca s istotou počíta pri vymedzenom type servisnej prehliadky. (Detailný rozsah prác a úkonov bude uchádzač definovať v Prílohe Zmluvy a uchádzač ho uvedie vo svojej ponuke). Náklady na jednotlivé záručné servisy budú zohľadňovať aj náklady na prepravné/dopravné servisného technika na miesto realizácie servisných služieb (v prípade výkonu v mieste sídla jednotlivých závodov).

Jednotlivé závody poskytnú primerané priestory pre výkon servisných služieb.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 544 494.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144400 Straßeninstandhaltungsfahrzeuge
16700000 Traktoren
34224200 Teile für andere Fahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Hauptort der Ausführung:

SC ŽSK, Závod Horné Považie, Orava, Liptov, Kysuce a Turiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

6 ks nových univerzálnych traktorových nosičov s komunálnym vybavením; 6 ks nových medzinápravových kosačkových ramien jedná sa o prídavné zariadenia na univerzálny traktorový nosič a 3 ks nových čelných nakladačov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK). Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti spoločností, ktoré majú v predmete podnikania predaj traktorových nosičov, prídavných zariadení vrátane ich kompletizácie a zabezpečenia ich homologizácie v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky, resp. iných požiadaviek na predmet zákazky a pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).

Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil v E.V. č. 2020/S 016-032849 dňa 23. januára 2020 a vo VVO č. 16/2020

Zo dňa 24. januára 2020 pod zn. 3692-POT. Zároveň po zverejnení oznámenia sprístupnil všetky informácie týkajúce sa PTK na:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424777

Na základe uvedenej skutočnosti verejný obstarávateľ primerane ustanoveniu § 25 ods. 3 ZVO predĺžil lehotu na predkladanie ponúk nad rámec ustanovenia § 66 ods. 3 ZVO.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 049-115515
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: KZ č. 75/2020
Bezeichnung des Auftrags:

Univerzálne traktorové nosiče s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kobit - SK, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 31641440
Postanschrift: M.R.Štefánika 2970/48
Ort: Dolný Kubín
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 026 01
Land: Slowakei
E-Mail: kobit@kobit.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 689 062.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 544 494.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy,nie je predmetné VO zelené, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

2.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:

a)Základným dôvodom nerozdelenia zákazky bola skutočnosť, že predmetom zákazky bolo obstaranie len jedného typu traktorových nosičov. Pre zdôvodnenie je dôležité podotknúť, že jednotlivé časti príslušenstva nie sú samostatné, nezávislé celky, ale upínajú sa na nosič, sú ním poháňané a ovládané. Žiadna z týchto častí nie je funkčná samostatne, bez pripojenia na nosič. Týka sa to kosačkového ramena aj čelného nakladača. Cieľom verejnej súťaže je zabezpečenie jednotlivých komplexných a hlavne kompatibilných univerzálnych traktorových nosičov s komunálnym vybavením. Pri rozdelení zákazky napr. na nosiče a nadstavby by mohli nastať problémy pri realizácií konštrukčnej kompatibility resp. by si táto činnosť mohla vyžiadať ďalšie nepredvídateľné náklady napr. pri nevyhnutných konštrukčných úpravách t.j. mohlo by hroziť riziko, že príslušenstvo nebude kompatibilné so základnou jednotkou nosiča....Kompletné zdôvodnenie nerozdelenia zákazky je uvedené v bode 3.3 SP.

3. Verejný obstarávateľ uskutočnil PTK - dokumentácia k PTK je zverejnená na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/424777

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020