Fournitures - 303554-2020

30/06/2020    S124

Slovaquie-Žilina: Véhicules d'entretien routier

2020/S 124-303554

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Žilinský samosprávny kraj
Numéro national d'identification: 37808427
Adresse postale: Komenského 48
Ville: Žilina
Code NUTS: SK031 Žilinský kraj
Code postal: 011 09
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Lokajová Iveta
Courriel: iveta.lokajova@zilinskazupa.sk
Téléphone: +421 415032317
Fax: +421 415032431

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.zilinskazupa.sk

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: Regionálna samospráva. Verejný obstarávateľ je v pozícii orgánu verejnej moci

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Univerzálne traktorové nosiče s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové)

Numéro de référence: 474S
II.1.2)Code CPV principal
34144400 Véhicules d'entretien routier
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 6 ks nových univerzálnych traktorových nosičov s komunálnym vybavením; 6 ks nových medzinápravových kosačkových ramien jedná sa o prídavné zariadenia na univerzálny traktorový nosič a 3 ks nových čelných nakladačov.

Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie traktorov a prídavného zariadenia v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.

Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako: zaškolenie obsluhy na mieste dodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o: odovzdávajúci a preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnú dokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady na *tri servisné prehliadky vrátane výkonov na údržbe vozidla, ktoré sú súčasťou servisných prehliadok určených výrobcom, náklady

Týkajúce sa prepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnosti nosičov v areáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

*Záručný servis musí zahŕňať všetky servisné náklady na servisné úkony a prehliadky predpísané výrobcom na predmet kúpy vrátane ceny práce a materiálu, s ktorého dodaním, alebo nahradením výrobca s istotou počíta pri vymedzenom type servisnej prehliadky. (Detailný rozsah prác a úkonov bude uchádzač definovať v Prílohe Zmluvy a uchádzač ho uvedie vo svojej ponuke). Náklady na jednotlivé záručné servisy budú zohľadňovať aj náklady na prepravné/dopravné servisného technika na miesto realizácie servisných služieb (v prípade výkonu v mieste sídla jednotlivých závodov).

Jednotlivé závody poskytnú primerané priestory pre výkon servisných služieb.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 544 494.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34144400 Véhicules d'entretien routier
16700000 Tracteurs
34224200 Pièces pour autres véhicules
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK031 Žilinský kraj
Lieu principal d'exécution:

SC ŽSK, Závod Horné Považie, Orava, Liptov, Kysuce a Turiec

II.2.4)Description des prestations:

6 ks nových univerzálnych traktorových nosičov s komunálnym vybavením; 6 ks nových medzinápravových kosačkových ramien jedná sa o prídavné zariadenia na univerzálny traktorový nosič a 3 ks nových čelných nakladačov.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK). Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti spoločností, ktoré majú v predmete podnikania predaj traktorových nosičov, prídavných zariadení vrátane ich kompletizácie a zabezpečenia ich homologizácie v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky, resp. iných požiadaviek na predmet zákazky a pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).

Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil v E.V. č. 2020/S 016-032849 dňa 23. januára 2020 a vo VVO č. 16/2020

Zo dňa 24. januára 2020 pod zn. 3692-POT. Zároveň po zverejnení oznámenia sprístupnil všetky informácie týkajúce sa PTK na:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424777

Na základe uvedenej skutočnosti verejný obstarávateľ primerane ustanoveniu § 25 ods. 3 ZVO predĺžil lehotu na predkladanie ponúk nad rámec ustanovenia § 66 ods. 3 ZVO.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 049-115515
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

Section V: Attribution du marché

Marché nº: KZ č. 75/2020
Intitulé:

Univerzálne traktorové nosiče s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové)

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/06/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Kobit - SK, s.r.o.
Numéro national d'identification: 31641440
Adresse postale: M.R.Štefánika 2970/48
Ville: Dolný Kubín
Code NUTS: SK SLOVENSKO
Code postal: 026 01
Pays: Slovaquie
Courriel: kobit@kobit.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 689 062.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 544 494.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy,nie je predmetné VO zelené, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

2.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:

a)Základným dôvodom nerozdelenia zákazky bola skutočnosť, že predmetom zákazky bolo obstaranie len jedného typu traktorových nosičov. Pre zdôvodnenie je dôležité podotknúť, že jednotlivé časti príslušenstva nie sú samostatné, nezávislé celky, ale upínajú sa na nosič, sú ním poháňané a ovládané. Žiadna z týchto častí nie je funkčná samostatne, bez pripojenia na nosič. Týka sa to kosačkového ramena aj čelného nakladača. Cieľom verejnej súťaže je zabezpečenie jednotlivých komplexných a hlavne kompatibilných univerzálnych traktorových nosičov s komunálnym vybavením. Pri rozdelení zákazky napr. na nosiče a nadstavby by mohli nastať problémy pri realizácií konštrukčnej kompatibility resp. by si táto činnosť mohla vyžiadať ďalšie nepredvídateľné náklady napr. pri nevyhnutných konštrukčných úpravách t.j. mohlo by hroziť riziko, že príslušenstvo nebude kompatibilné so základnou jednotkou nosiča....Kompletné zdôvodnenie nerozdelenia zákazky je uvedené v bode 3.3 SP.

3. Verejný obstarávateľ uskutočnil PTK - dokumentácia k PTK je zverejnená na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/424777

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/06/2020