Lieferungen - 303599-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör

2020/S 124-303599

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Krakowska 2, Rząska, woj. małopolskie
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 30-199
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Majecki
E-Mail: j.majecki@ron.mil.pl
Telefon: +48 261135116/+48 261133023/+48 261133017/+48 261133024

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.35wog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zaopatrzenie w towary i usługi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i materiałów biurowych do 35 WOG oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu

Referenznummer der Bekanntmachung: 4/SZKOL/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30190000 Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zam. jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i mat. biurowych do 35 WOG oraz jedn. i instyt. będących na zaopatrzeniu. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części:

— część nr 1: urządzenia i sprzęt biurowy,

— część nr 2: materiały biurowe i drobny sprzęt,

— część nr 3: niszczarki.

Dostarczony towar musi być najwyższej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych lub prawnych, w nienaruszonym opakowaniu, odpowiadający rodzajowi i parametrom opisanym w zał. 5 SIWZ Zam. nie dopuszcza konfekcjonowania produktów. Wyjątek to dekompletacja w przypadku, gdy producent nie posiada produktu w danej jednostce opakowaniowej wg SIWZ. Produkt po dekompletacji opakowania zbiorczego musi być zabezpieczony przed zabrudzeniem, uszkodzeniem. Zam. w SIWZ cz. I pkt 3.6 wskazał wymagania dot. prod. równoważnych dla cz. 2.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 824 920.17 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Urządzenia i sprzęt biurowy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42994230 Laminiergeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
NUTS-Code: PL214 Krakowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu biurowego (zwanego dalej „towarem”) dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z siedzibą w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2 do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego.

3.6. Zamawiający dla części nr 1 dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w cz. 1 produktów równoważnych tylko w niżej wymienionych pozycjach:

— poz. 1, poz. 2, poz. 3, poz. 4, poz. 5, poz. 6 oraz poz. 7.

W przypadku oferowania produktów równoważnych w którejkolwiek z ww. pozycji należy to wykazać w formularzu produktów równoważnych stanowiącym załączniku nr 9 do SIWZ i dołączyć go wraz z ofertą.

Oferowane produkty (artykuły) równoważne (zamienniki) pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności muszą odpowiadać produktom wskazanym przez Zamawiającego w formularzu cenowym (zał. nr 5 do SIWZ) iw szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ).

Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniami) i wskazał na markę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry techniczne (w tym pojemność i wydajność) i jakościowe wymaganego towaru.

Pod pojęciem „lub równoważne” należy rozumieć: materiały spełniające tę samą funkcję, posiadające te same parametry i standardy jakościowe bądź lepsze w stosunku do materiałów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego i określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy (wzór załącznik nr 9 do SIWZ dla części nr 1).

Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: termin dostawy przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Materiały biurowe i drobny sprzęt

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30192000 Bürobedarf
30197600 Verarbeitetes Papier und Pappe
30190000 Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
NUTS-Code: PL214 Krakowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia dla części nr 2 jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych i drobnego sprzętu (zwanego dalej „towarem”) dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z siedzibą w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2 do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego.

Wszystkie artykuły podatne na wysychanie (np. cienkopisy, długopisy, flamastry, wkłady itp.) – dotyczy części nr 2 – powinny mieć co najmniej ośmiomiesięczny termin przydatności do użycia (licząc od dnia dostawy). W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, dostawa zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem

3.6. Zamawiający dla części nr 2 dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych.

Dla części nr 2:

W przypadku oferowania produktów równoważnych do oferty należy dołączyć kartę produktu zamiennika oraz w formularzu produktów równoważnych stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ podać nazwę własną, producenta lub markę, typ oferowanego produktu i załączyć dokładny opis oferowanego zamiennika wraz z informacją pochodzącą od producenta tego artykułu na temat właściwości funkcjonalnych i technicznych produktu.

Oferowane produkty (artykuły) równoważne (zamienniki) pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności muszą odpowiadać produktom wskazanym przez Zamawiającego w formularzu cenowym (zał. nr 5 do SIWZ) iw Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ).

Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniami) i wskazał na markę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry techniczne (w tym pojemność i wydajność) i jakościowe wymaganego towaru pod pojęciem „lub równoważne” należy rozumieć:

Materiały spełniające tę samą funkcję, posiadające te same parametry i standardy jakościowe bądź lepsze w stosunku do materiałów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego i określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy (wzór zał. nr 8 do SIWZ).

Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: w oparciu o badanie oraz ocenę punktową czterech grup asortymentowych (KJ) / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Niszczarki

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30191400 Reißwölfe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
NUTS-Code: PL214 Krakowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia dla części nr 3 jest dostawa fabrycznie nowych niszczarek do 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Rząska, ul. Krakowska 2 (zwanego dalej „towarem”) do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 042-098549
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Urządzenia i sprzęt biurowy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus, Włodzimierz Leszczyński
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 30 722.85 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 36 157.99 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Materiały biurowe i drobny sprzęt

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Aramus sp. z o.o. sp. k.
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 702 246.91 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 846 250.18 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Niszczarki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Polso II sp. z o.o.
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 51 300.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 61 492.62 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020