Diensten - 303624-2022

03/06/2022    S107

Noorwegen-Oslo: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2022/S 107-303624

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samferdselsdepartementet
Nationaal identificatienummer: 972 417 904
Postadres: Postboks 8010 Dep.
Plaats: OSLO
NUTS-code: NO081 Oslo
Postcode: 0030
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Anne Marit Heiaas
E-mail: Anne-Marit.Heiaas@sd.dep.no
Telefoon: +47 22249090
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.regjeringen.no/no/dep/sd/id791/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/256309
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Review of the government's procurement of regional flights in North Norway and South Norway

Referentienummer: 21/2267
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Ministry of Transport would like to carry out an external transport review for the next contract period for the procurement of regional flights in South and North Norway, starting 1 April 2024, as well as for the helicopter route Værøy-Bodø, starting 1 August 2024.

The intention is to strengthen the professional basis for the ministry's assessments, so that the announced procurement set-up sees to important considerations in the best possible way, as the best possible transport standard at the lowest possible cost, routes that suit the expected market development, facilitation for competition, an assessment of the FOT scheme and socio-economy.

The consultant is to assess the current route network and recommend how the route network should be in Norway from the 1 April 2024.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 850 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60410000 Luchtvervoer volgens dienstregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO081 Oslo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Ministry of Transport would like to carry out an external transport review for the next contract period for the procurement of regional flights in South and North Norway, starting 1 April 2024, as well as for the helicopter route Værøy-Bodø, starting 1 August 2024.

The intention is to strengthen the professional basis for the ministry's assessments, so that the announced procurement set-up sees to important considerations in the best possible way, as the best possible transport standard at the lowest possible cost, routes that suit the expected market development, facilitation for competition, an assessment of the FOT scheme and socio-economy.

The consultant is to assess the current route network and recommend how the route network should be in Norway from the 1 April 2024.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Expertise of the offered personnel. / Weging: 45 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Assignment comprehension / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 10 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracting authority cannot exclude there being a need to obtain assessments after the review has been completed for the above-mentioned areas for autumn 2022 and in 2023. The contracting authority will therefore have an option for any after or additional work no the report. Attention is drawn to the fact that the need for and the scope of such work is not known, but the ministry estimates the value of this to be approx. NOK 100,000 excluding VAT. The financial limit of up to NOK 2 million excluding VAT includes the option. The estimated value is not binding for the contracting authority.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 060-159165
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Review of the government's procurement of regional flights in North Norway and South Norway

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oslo Economics
Nationaal identificatienummer: 993924741
Postadres: Kronprinsesse Märthas plass 1
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO081 Oslo
Postcode: 0160
Land: Noorwegen
E-mail: marit.svensgaard@osloeconomics.no
Telefoon: +47 21992800
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Postadres: Postboks 2106 Vika
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
E-mail: oslo.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 22035200
Internetadres: http://www.domstol.no/otir
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Postadres: Postboks 2106 Vika
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
E-mail: oslo.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 22035200
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Samferdselsdepartementet
Postadres: Akersgata 59
Plaats: Oslo
Postcode: 0030
Land: Noorwegen
E-mail: postmottak@sd.dep.no
Telefoon: +47 22249090
Internetadres: https://www.regjeringen.no/no/dep/sd/id791/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2022