Usluge - 303644-2015

Prikaži smanjeni prikaz

29/08/2015    S167

Belgija-Bruxelles: Studija o gospodarskom i društvenom utjecaju ponovne namjene pojasa od 700 MHz za bežične širokopojasne usluge u Europskoj uniji — SMART 2015/0010

2015/S 167-303644

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Odjel B4 — Spektar
Poštanska adresa: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava R: Podrška, Odjel R2 — Financije, ured BU25, 04/24
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Središnji odjel za financije
Na pažnju (osoba za kontakt): g. Andreas Geiss, voditelj odjela
E-pošta: cnect-r2@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronički pristup podacima: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Studija o gospodarskom i društvenom utjecaju ponovne namjene pojasa od 700 MHz za bežične širokopojasne usluge u Europskoj uniji — SMART 2015/0010
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Objekti izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Ciljevi su studije:
— istražiti troškove prijelaza DDT mreža nakon otvaranja pojasa od 700 MHz u skladu s vjerojatnim planom EU-a; ovime treba biti obuhvaćena nadogradnja mrežne opreme na tehnologiju i topologiju nove generacije, rekonfiguracija mreže, uključujući ponovno planiranje frekvencije i bilo koje razdoblje istovremenog emitiranja, prekograničnu koordinaciju i druge bitne aspekte,
— istražiti trošak prijelaza PMSE opreme na nove frekvencije unutar UHF pojasa ili na druge pojaseve,
— istražiti trošak komunikacijskih kampanja za građane,
— istražiti trošak za potrošače i građane prilikom prilagodbe ili nadogradnje opreme TV prijemnika poput antena i televizora,
— istražiti implikacije troška za radioodašiljanje,
— ocijeniti utjecaj na dostupnost i kvalitetu TV programa za građane nakon otvaranja pojasa od 700 MHz,
— dati pregled najbolje prakse za nadoknadu troška povezano s pravilima državne pomoći,
— predložiti mjere na razini EU-a kojima će se olakšati prijelaz i pritom ublažiti negativni društveno-gospodarski utjecaji.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 109 800 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženih zadataka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 50
3. Organizacija rada. Značaj 30
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0010.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 2-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 86-154257 od 5.5.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0726209/00-48 Naziv grupe: Gospodarski i društveni utjecaj ponovne namjene pojasa od 700 MHz za bežične širokopojasne usluge u Europskoj uniji
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.7.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: LS telcom AG u partnerstvu s Valdani Vicari & Associati S.r.l.
Poštanska adresa: Im Gewerbegebiet 31–33
Mjesto: Lichtenau
Poštanski broj: 77839
Država: Njemačka
E-pošta: info@lstelcom.com
Telefon: +49 72279535600
Telefaks: +49 72279535605
Internetska adresa: http://www.LStelcom.com

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 109 800 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Radni program e-komunikacije.
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Odjel R2 — Financije, na pažnju (osoba za kontakt): Marie-Christine Laffineur
Poštanska adresa: ured: BU25 04/024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum slanja ove objave:
19.8.2015