Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 303644-2015

Prikaži smanjeni prikaz

29/08/2015    S167

Belgija-Bruxelles: Studija o gospodarskom i društvenom utjecaju ponovne namjene pojasa od 700 MHz za bežične širokopojasne usluge u Europskoj uniji — SMART 2015/0010

2015/S 167-303644

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Odjel B4 — Spektar
Poštanska adresa: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava R: Podrška, Odjel R2 — Financije, ured BU25, 04/24
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Središnji odjel za financije
Na pažnju (osoba za kontakt): g. Andreas Geiss, voditelj odjela
E-pošta: cnect-r2@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronički pristup podacima: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Studija o gospodarskom i društvenom utjecaju ponovne namjene pojasa od 700 MHz za bežične širokopojasne usluge u Europskoj uniji — SMART 2015/0010
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Objekti izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Ciljevi su studije:
— istražiti troškove prijelaza DDT mreža nakon otvaranja pojasa od 700 MHz u skladu s vjerojatnim planom EU-a; ovime treba biti obuhvaćena nadogradnja mrežne opreme na tehnologiju i topologiju nove generacije, rekonfiguracija mreže, uključujući ponovno planiranje frekvencije i bilo koje razdoblje istovremenog emitiranja, prekograničnu koordinaciju i druge bitne aspekte,
— istražiti trošak prijelaza PMSE opreme na nove frekvencije unutar UHF pojasa ili na druge pojaseve,
— istražiti trošak komunikacijskih kampanja za građane,
— istražiti trošak za potrošače i građane prilikom prilagodbe ili nadogradnje opreme TV prijemnika poput antena i televizora,
— istražiti implikacije troška za radioodašiljanje,
— ocijeniti utjecaj na dostupnost i kvalitetu TV programa za građane nakon otvaranja pojasa od 700 MHz,
— dati pregled najbolje prakse za nadoknadu troška povezano s pravilima državne pomoći,
— predložiti mjere na razini EU-a kojima će se olakšati prijelaz i pritom ublažiti negativni društveno-gospodarski utjecaji.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 109 800 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženih zadataka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 50
3. Organizacija rada. Značaj 30
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0010.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 2-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 86-154257 od 5.5.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0726209/00-48 Naziv grupe: Gospodarski i društveni utjecaj ponovne namjene pojasa od 700 MHz za bežične širokopojasne usluge u Europskoj uniji
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.7.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: LS telcom AG u partnerstvu s Valdani Vicari & Associati S.r.l.
Poštanska adresa: Im Gewerbegebiet 31–33
Mjesto: Lichtenau
Poštanski broj: 77839
Država: Njemačka
E-pošta: info@lstelcom.com
Telefon: +49 72279535600
Telefaks: +49 72279535605
Internetska adresa: http://www.LStelcom.com

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 109 800 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Radni program e-komunikacije.
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Odjel R2 — Financije, na pažnju (osoba za kontakt): Marie-Christine Laffineur
Poštanska adresa: ured: BU25 04/024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum slanja ove objave:
19.8.2015