Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 303644-2015

Beknopt weergeven

29/08/2015    S167

België-Brussel: Onderzoek naar het economisch en sociaal effect van het inzetten van de 700 MHz-band voor draadloze breedbanddiensten in de Europese Unie — SMART 2015/0010

2015/S 167-303644

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, eenheid B4 — Radiospectrum
Postadres: Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, directoraat R: Ondersteuning, eenheid R2 — Financiën, kantoor BU25, 04/24
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Centrale Financiële Afdeling
Ter attentie van: de heer Andreas Geiss, hoofd administratieve eenheid
E-mail: cnect-r2@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronische toegang tot informatie : http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Onderzoek naar het economisch en sociaal effect van het inzetten van de 700 MHz-band voor draadloze breedbanddiensten in de Europese Unie — SMART 2015/0010.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van de contractant.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De doelstellingen van dit onderzoek zijn:
–– het onderzoeken van de kosten van de omschakeling naar DTT-netwerken bij de openstelling van de 700 MHz-band overeenkomstig een aannemelijk EU-stappenplan; dit omvat het upgraden van netwerkuitrusting naar technologie en topologie van de volgende generatie, de herconfiguratie van het netwerk, met inbegrip van de herindeling van de frequenties en elke simulcastfase, grensoverschrijdende coördinatie en andere relevante aspecten,
–– het onderzoeken van de kosten voor de omschakeling van PMSE-uitrusting naar nieuwe frequenties binnen de UHF-band of naar andere banden,
–– het onderzoeken van de kosten van communicatiecampagnes voor burgers,
–– het onderzoeken van de kosten voor consumenten en burgers om hun televisieontvangstuitrusting, zoals antennes en televisietoestellen, aan te passen of te moderniseren,
–– het onderzoeken van de gevolgen voor de kosten voor radio-uitzendingen,
–– het beoordelen van het effect op de beschikbaarheid en kwaliteit van tv-programma's voor burgers na de openstelling van de 700 MHz-band,
–– het bieden van een overzicht van beste praktijken voor de compensatie van kosten die samenhangen met regels inzake staatssteun,
–– het voorstellen van maatregelen op EU-niveau ter bevordering van de omschakeling terwijl negatieve sociaaleconomische effecten worden beperkt.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 109 800 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Begrip van de vereiste taken. Weging 20
2. Technische kwaliteit van de inschrijving. Weging 50
3. Organisatie van het werk. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
SMART 2015/0010.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 2-001300 van 3.1.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 86-154257 van 5.5.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 30-CE-0726209/00-48 Titel: Economisch en sociaal effect van het inzetten van de 700 MHz-band voor draadloze breedbanddiensten in de Europese Unie
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
31.7.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: LS telcom AG in een partnerschap met Valdani Vicari & Associati S.r.l.
Postadres: Im Gewerbegebiet 31-33
Plaats: Lichtenau
Postcode: 77839
Land: Duitsland
E-mail: info@lstelcom.com
Telefoon: +49 72279535600
Fax: +49 72279535605
Internetadres: http://www.LStelcom.com

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 109 800 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): werkprogramma e-Communication.
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Europese Commissie, DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, eenheid R2 — Financiën, t.a.v. Marie-Christine Laffineur
Postadres: kantoor: BU25 04/024
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetadres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
19.8.2015