Suministros - 303761-2020

30/06/2020    S124

Eslovaquia-Martin: Equipamiento médico

2020/S 124-303761

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 226-553525)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Univerzitná nemocnica Martin
Número de identificación fiscal: 00365327
Dirección postal: Kollárova
Localidad: Martin
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 036 59
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Anna Javorová / Ing. Monika Klobušická
Correo electrónico: javorova@unm.sk
Teléfono: +421 434203346 / 434203597
Fax: +421 434131620

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.unm.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vybavenie neurologickej JIS / Iktového centra - zdravotnícka technika

Número de referencia: 140/VS/OVO/11/19Ja
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka vybavenia neurologickej JIS / Iktového centra - zdravotníckej techniky, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenia pre potreby Neurologickej kliniky UNM.

Predmet zákazky je rozdelený do 11 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí, alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č.1 - č.11). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/06/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 226-553525

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
En lugar de:
Fecha: 30/06/2020
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 00:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: