Dodávky - 303769-2013

11/09/2013    S176    - - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Užšia súťaž 

Slovensko-Bratislava: Povolenia

2013/S 176-303769

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2009/81/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
00699021
Hlboká cesta 2
Kontaktné miesto (miesta): odbor verejného obstarávania
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Böhmerová
833 36 Bratislava-mestská časť Staré mesto
Slovensko
Telefón: +421 259782897
E-mail: eva.bohmerova@mzv.sk
Fax: +421 259782899

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: http://www.mzv.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.mzv.sk/sk/cinnost_ministerstva/verejne_obstaravanie-zakladne_informacie

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Iné: zahraničná politika
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Tlač vízových nálepiek.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Predmet zákazky bude dodávaný na základe čiastkových objednávok do sídla verejného obstarávateľa, ktoré je uvedené v bode I.1 tohto oznámenia.

Kód NUTS SK010

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 7
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než sedem rokov: Rámcová dohoda sa neuzatvára na dlhší čas ako 7 rokov.

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 630 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Predmetom zákazky je tlač a dodanie slovenských schengenských vízových nálepiek v predpokladanom množstve 1 050 000 kusov (ktorá zahŕňa aj dodávku vzorov „Specimen” v predpokladanom množstve 200 kusov). Vízová nálepka má obdĺžnikový tvar a obsahuje priestor pre integrovanú fotografiu; optický variabilný znak (kinegram); logo pozostávajúce z písmen označujúcich Slovenskú republiku „SK” s efektom latentného obrazu; označenie vízum napísané veľkými písmenami, ktoré má v závislosti od uhla pohľadu zelenú alebo červenú farbu; predtlačené deväťmiestne číslo vízovej nálepky s osobitným typom písma; kód krajiny pozostávajúci z troch písmen „SVK”. Detailný popis vízovej nálepky, bezpečnostných prvkov a opatrení sa riadi štandardmi ICAO 9303 a príslušnými normami EÚ. Vzhľadom na to, že detaily technickej špecifikácie vízových nálepiek sú klasifikované ako tajné, budú poskytnuté záujemcom, ktorí splnia podmienky účasti a budú vyzvaní na predloženie ponuky. Po výrobe budú vízové nálepky páskovane po 100 kusoch a balené do priehľadnej fólie a následne po 1 000 kusoch do kartónových obalov a doručené bezpečným spôsobom na adresu sídla verejného obstarávateľa v Slovenskej republike. Celá výroba musí prebehnúť v kvalifikovanej bezpečnostnej tlačiarni v osobitne zabezpečených priestoroch. Dodávka vízových nálepiek bude realizovaná na základe objednávok verejného obstarávateľa. Dodávka vízových nálepiek musí byť uskutočnená najneskôr do 3 mesiacov od zadania objednávky.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

22456000, 79810000, 22450000

II.1.7)Informácie o subdodávkach
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predmetom zákazky je tlač a dodanie slovenských schengenských vízových nálepiek v predpokladanom množstve 1 050 000 kusov počas celého trvania rámcovej dohody (t.j. v predpokladanom množstve 150 000 kusov ročne). Predpokladaný počet 150 000 kusov vízových nálepiek za rok je založený na predchádzajúcej spotrebe vízových nálepiek a v ďalších rokoch môže klesnúť alebo stúpnuť. V rámci jednej objednávky budú vízové nálepky verejným obstarávateľom objednané v minimálnom počte 30 000 kusov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať vízové nálepky počas trvania rámcovej dohody v menšom alebo väčšom počte ako je uvedené predpokladané množstvo, pričom súhrnná cena za všetky dodávky vízových nálepiek počas trvania rámcovej dohody neprekročí sumu 630 000 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 630 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 84 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Verejný obstarávateľ bude od uchádzačov, ktorí predložia ponuku, vyžadovať zabezpečenie viazanosti ponúk vo forme zábezpeky vo výške 10 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky ponuky budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
V prípade, ak je záujemcom skupina dodávateľov, takýto záujemca je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť medzi sebou právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia ručia za záväzky spoločne a nerozdielne. Originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy, ktorou združenie vznikne, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzavretia rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií:
1. Verejný obstarávateľ určuje požiadavky a opatrenia na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností podľa § 108d zákona o verejnom obstarávaní, ktoré je záujemca povinný zabezpečiť. Záujemca (v prípade skupiny dodávateľov – každý jej člen) preukáže, že má vydané platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti minimálne pre stupeň utajenia „Tajné” podľa § 50 a nasl. zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností”). Záujemca (v prípade skupiny dodávateľov – každý jej člen) sa zaväzuje dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností. Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.

Medzinárodné zmluvy bezpečnostného charakteru sú zverejnené na http://www.nbusr.sk/sk/pravne-predpisy/ochrana-utajovanych-skutocnosti/medzinarodne-zmluvy.html

2. Verejný obstarávateľ určuje požiadavky na bezpečnosť dodávok podľa § 108e ods. 2 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže bezpečnosť dodávok predložením písomného záväzku bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o každej zmene v jeho organizácii, v dodávateľskom reťazci alebo priemyselnej stratégii, ktorá by mohla mať vplyv na jeho záväzky voči verejnému obstarávateľovi. Tento záväzok bude súčasťou predloženej časti ponuky označenej ako „Ostatné”.
3. Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať pred podpisom rámcovej dohody predloženie dokladu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom pri výkone podnikateľskej činnosti. Úspešný uchádzač preukáže pred uzatvorením rámcovej dohody a následne každý kalendárny rok do 10. januára (počas celej doby plnenia rámcovej dohody), že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu najmenej vo výške 500 000 EUR alebo jej ekvivalent v cudzej mene, minimálne na príslušný kalendárny rok, a to predložením kópie poistnej zmluvy a potvrdením o zaplatení poistného.
III.1.5)Informácie o bezpečnostnej previerke:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie

Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť;
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
f) písm. h) čestným vyhlásením;
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
Pojem „nie staršie ako tri mesiace” znamená, že doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty na predkladanie žiadostí o účasť.
Závažným porušením odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa § 26 ods. 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu.
Doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne overenej kópii.
Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude vyhodnocované v súlade s § 26 a § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.7.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého:
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].
Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 opomenie v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov:
— doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,
— predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
Záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona.
V zmysle § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača alebo záujemcu, o ktorom má preukázateľné informácie alebo údaje vrátane informácií alebo údajov pochádzajúcich z chránených zdrojov, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť

Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri ukončené hospodárske roky (rok 2010, rok 2011 a rok 2012), resp. posledné hospodárske roky v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Obratom pre účely zákona o verejnom obstarávaní sa v zmysle § 4 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 zákona o DPH a podľa § 40 až 42 zákona o DPH. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 zákona o DPH, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 zákona o DPH, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.
V prípade záujemcu, ktorým je skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže záujemca využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Záujemca predloží na preukázanie obratu Výkazy ziskov a strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch resp. ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla záujemcu, ak má záujemca sídlo mimo územia SR za posledné tri ukončené hospodárske roky, t. j. roky 2010, 2011 a 2012 resp. posledné hospodárske roky v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcu ako súčasť predložených výkazov overenie (potvrdenie, že predložené výkazy sa zhodujú s tými, ktoré záujemca predložil daňovému úradu spolu s daňovým priznaním) príslušného daňového úradu podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla záujemcu alebo pokiaľ má povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom, tak overenie účtovnej závierky audítorom. Zároveň záujemca predloží čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (tlač a dodávka štátnych ceninových dokladov s ochrannými prvkami – napr. bankoviek, pasov, víz, národných poštových známok, dokladov totožnosti). Čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
Záujemca musí týmto spôsobom preukázať súhrnný obrat v minimálnej výške 200 000 EUR v rokoch 2010, 2011, 2012 v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (tlač a dodávka štátnych ceninových dokladov s ochrannými prvkami – napr. bankoviek, pasov, víz, národných poštových známok, dokladov totožnosti), resp. posledné hospodárske roky v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Pre určenie výšky obratu sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne overenej kópii.
III.2.3)Technická a/alebo profesijná spôsobilosť

Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré možu spôsobiť ich vylúčenie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
A) § 108f ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
B) § 108f ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní – ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať:
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami;
2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.
C) § 108f ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní – dôkazom o schopnosti zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností, ak ide o zákazku, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť.
V prípade záujemcu, ktorým je skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže záujemca využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
A) Záujemca musí preukázať, že uskutočnil tlač a dodávku štátnych ceninových dokladov s ochrannými prvkami (napr. bankoviek, pasov, víz, národných poštových známok, dokladov totožnosti) za predchádzajúcich päť rokov (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) v minimálnej úhrnnej hodnote 350 000 EUR bez DPH, čím preukáže prax v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky.
Zoznam dodávok tovaru musí obsahovať minimálne:
1) názov predmetu dodávky;
2) stručný opis predmetu dodávky;
3) čas realizácie/plnenia, t.j. od-do (mesiac, rok);
4) názov a sídlo odberateľa/objednávateľa dodaného tovaru;
5) kontaktnú osobu odberateľa a jej telefónne číslo, kde si možno tieto informácie overiť.
Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
B) Záujemca predloží vzorku (specimen) štátneho ceninového dokladu s bezpečnostnými prvkami (napr. bankovka, pas, vízum, národná poštová známka, doklad totožnosti) v počte 1 kus.
C) Záujemca predloží platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti minimálne pre stupeň utajenia „Tajné" vydané podľa § 50 a nasl. zákona o ochrane utajovaných skutočností. Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.

Medzinárodné zmluvy bezpečnostného charakteru sú zverejnené na http://www.nbusr.sk/sk/pravne-predpisy/ochrana-utajovanych-skutocnosti/medzinarodne-zmluvy.html.

Doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne overenej kópii.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov 0
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Prvky elektronickej aukcie ako aj všetky ďalšie potrebné informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
740.435/2013-ODVO
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
8.10.2013 - 09:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
čeština. slovenčina.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
1. Záujemca predloží svoju žiadosť o účasť v lehote na predkladanie žiadostí o účasť, ktorá je stanovená v bode IV.3.4) na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1). Záujemca predloží žiadosť o účasť v písomnej forme a listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, v uzavretom obale osobne cez podateľňu (v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30) alebo prostredníctvom poštovej zásielky. V prípade, ak záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia žiadosti o účasť verejnému obstarávateľovi. Obal žiadosti o účasť musí byť uzatvorený, nepriehľadný a označený nasledovnými údajmi:
— názov a adresa verejného obstarávateľa
— obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania záujemcu;
— v prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny dodávateľov,
— označenie „Užšia súťaž neotvárať”,
— označenie heslom verejného obstarávania „Tlač vízových nálepiek”.
2. V zmysle § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
3. V zmysle § 18a zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
4. Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní neobmedzuje počet záujemcov (bod IV.1.2), ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky.
5. Verejný obstarávateľ v bode IV.3.5 nestanovil dátum zasielania výziev na predkladanie ponúk, pretože tento dátum momentálne nie je známy (bude závisieť od vyhodnotenia splnenia podmienok účasti).
6. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť, dokladov, ktorými sa preukazuje
splnenie podmienok účasti, a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, ako i spojené s predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
7. Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá skupina dodávateľov, v žiadosti o účasť predloží aj doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou podľa bodu III.1.3) tohto oznámenia.

8. Vysvetlenie informácií poskytnutých v tomto oznámení verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadosti o účasť za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená na adresu sídla verejného obstarávateľa alebo e-mailovú adresu kontraktnej osoby uvedených v bode I.1 najneskôr do 26.9.2013 do 12.00. Prípadné vysvetlenie informácií uvedených v tomto oznámení verejný obstarávateľ zverejní vo svojom profile na adrese http://www.mzv.sk/sk/cinnost_ministerstva/verejne_obstaravanie-zakladne_informacie. Z uvedeného dôvodu sa záujemcom odporúča sledovať profil verejného obstarávateľa.

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku.
10. Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí byť totožný ako záujemca, ktorý požiadal o účasť, preukázal splnenie
podmienok účasti v rámci predmetnej užšej súťaže a následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky a poskytol mu súťažné podklady.
11. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, procesné alebo obsahové podmienky verejného obstarávania budú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava
Slovensko
E-mail: namietky@uvo.gov.sk
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava
Slovensko
E-mail: namietky@uvo.gov.sk
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
6.9.2013