С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 303772-2021

18/06/2021    S117

Итaлия-Испра: Доставка и поддръжка на течен хроматограф, комбиниран с тройна квадруполна масспектрометърна система

2021/S 117-303772

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 104-272661)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.F — Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.2 — Consumer Products Safety
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-f-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и поддръжка на течен хроматограф, комбиниран с тройна квадруполна масспектрометърна система

Референтен номер: JRC/IPR/2021/OP/1067
II.1.2)Основен CPV код
38433100 Масов спектрометър
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка и поддръжка на течен хроматограф, комбиниран с тройна квадруполна масспектрометърна система.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/06/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 104-272661

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 02/07/2021
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 09/07/2021
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 06/07/2021
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 13/07/2021
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: