Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 303772-2021

18/06/2021    S117

Итaлия-Испра: Доставка и поддръжка на течен хроматограф, комбиниран с тройна квадруполна масспектрометърна система

2021/S 117-303772

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 104-272661)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.F — Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.2 — Consumer Products Safety
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-f-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и поддръжка на течен хроматограф, комбиниран с тройна квадруполна масспектрометърна система

Референтен номер: JRC/IPR/2021/OP/1067
II.1.2)Основен CPV код
38433100 Масов спектрометър
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка и поддръжка на течен хроматограф, комбиниран с тройна квадруполна масспектрометърна система.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/06/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 104-272661

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 02/07/2021
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 09/07/2021
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 06/07/2021
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 13/07/2021
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: