Lieferungen - 303838-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Datenanlagen

2020/S 124-303838

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 101-243627)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Chodorek
E-Mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Telefon: +48 261847492

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i wdrożenie jednoośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) dla systemów dedykowanych

Referenznummer der Bekanntmachung: 2616.17.2020.AC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32580000 Datenanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie jednoośrodkowego centrum przetwarzania danych (CPD)dla systemów dedykowanych. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:

a) dostawa sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

b) wykonanie usługi wdrożenia sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

c) wykonanie usługi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu wdrożonego rozwiązania CPD –konwergentnej platformy wirtualizacyjnej.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 101-243627

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Główny adres:
Anstatt:
muss es heißen:
Abschnitt Nummer: I.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Komunikacja
Anstatt:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl

muss es heißen:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl

Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis:
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie jednoośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) dla systemów dedykowanych. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:

a) dostawa sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

b) wykonanie usługi wdrożenia sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

c) wykonanie usługi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu wdrożonego rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie jednoośrodkowego centrum przetwarzania danych (CPD)dla systemów dedykowanych. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:

a) dostawa sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

b) wykonanie usługi wdrożenia sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

c) wykonanie usługi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu wdrożonego rozwiązania CPD –konwergentnej platformy wirtualizacyjnej.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie jednoośrodkowego centrum przetwarzania danych (CPD) dla systemów dedykowanych. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:

a) dostawa sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

b) wykonanie usługi wdrożenia sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

c) wykonanie usługi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu wdrożonego rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie jednoośrodkowego centrum przetwarzania danych (CPD) dla systemów dedykowanych. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:

a) dostawa sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

b) wykonanie usługi wdrożenia sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

c) wykonanie usługi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu wdrożonego rozwiązania CPD –konwergentnej platformy wirtualizacyjnej.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Abschnitt Nummer: II.2.11
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje o opcjach
Anstatt:

1.Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji w przedmiotowym zamówieniu:

1) Zakres i ilość przedmiotu dostawy, który może być objęty prawem opcji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania umowy na warunkach (w szczególności cenach) i zasadach określonych w umowie.

4) Wysokości opłat (cennik) określa załącznik nr 1 do umowy.

5) Ilość wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną, do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

6) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego) z zastrzeżeniem terminu dostawy, który to termin będzie liczony od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

7) W przypadku zamówień objętych prawem opcji realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

8) Wykonawca wykona dostawę w terminie nie później niż do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

9) Zamawiający ma możliwość żądania realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin ten może zostać skrócony wyłącznie za zgodą Wykonawcy.

10) Zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę asortyment w zamówieniu podstawowym.

11) Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

12) Wartość ewentualnych dostaw opcjonalnych określona zostanie na podstawie cen jednostkowych danego asortymentu określonych w załączniku nr 1 do umowy.

13) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji na zasadach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego.

14) Warunkiem uruchomienia opcji jest doręczenie Wykonawcy wystosowanego przez Zamawiającego zgłoszenia o potrzebie skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w czasie trwania umowy.

15) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do SIWZ.

16) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 11 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

muss es heißen:

1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji

W przedmiotowym zamówieniu:

1) zakres i ilość przedmiotu dostawy, który może być objęty prawem opcji zawiera załącznik nr 1A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r. – Opis przedmiotu zamówienia;

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego;

3) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania umowy na warunkach (w szczególności cenach) i zasadach określonych w umowie;

4) wysokości opłat (cennik) określa załącznik nr 1 do umowy;

5) ilość wskazana w załączniku nr 1A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r. jest ilością maksymalną, do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji;

6) zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego) z zastrzeżeniem terminu dostawy, który to termin będzie liczony od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji;

7) w przypadku zamówień objętych prawem opcji realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego;

8) Wykonawca wykona dostawę w terminie nie później niż do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego, o którym mowa powyżej;

9) Zamawiający ma możliwość żądania realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin ten może zostać skrócony wyłącznie za zgodą Wykonawcy;

10) zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę asortyment w zamówieniu podstawowym;

11) ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego;

12) wartość ewentualnych dostaw opcjonalnych określona zostanie na podstawie cen jednostkowych danego asortymentu określonych w załączniku nr 1 do umowy;

13) w przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji na zasadach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego;

14) warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w czasie trwania umowy;

15) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r.;

16) zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały odpowiednio w załączniku nr 1A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r. – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 11A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r. – Istotne postanowienia umowy.

Abschnitt Nummer: III.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki realizacji umowy:
Anstatt:

Wykonawcy zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.

muss es heißen:

Wykonawcy zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11A do SIWZ po zmianie z dnia 26 czerwca 2020 r.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 14/07/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 14/07/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: