Bauleistung - 303862-2022

07/06/2022    S108

die Niederlande-Rotterdam: Oberbauarbeiten für Kinderspielplätze

2022/S 108-303862

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Rotterdam
Nationale Identifikationsnummer: 24483298 0003
Postanschrift: Wilhelminakade 179
Ort: Rotterdam
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 3002 AN
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): C.W. van Koppen
E-Mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.rotterdam.nl
Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198750
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198750
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Coördinerend aannemer voor het realiseren van speelplekken

Referenznummer der Bekanntmachung: 1-W-08704-22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45236210 Oberbauarbeiten für Kinderspielplätze
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Europese Openbare aanbesteding voor het selecteren van 3 ondernemers m.b.t. het coördineren en uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het op basis van een RAW Raamovereenkomst realiseren van speelplekken in de gemeente Rotterdam.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
37535200 Spielplatzausrüstungen
43325000 Ausrüstung für Parkanlagen und Spielplätze
45112723 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Spielplätze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL Nederland
Hauptort der Ausführung:

Gemeente Rotterdam

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Voorbereidende werkzaamheden voor speelvoorzieningen;

b. Verwijderen van bestaande speeltoestellen en valondergronden;

c. Grondwerk voor valondergronden;

d. Bestaande speeltoestellen herplaatsen en incidenteel nieuwe toestellen plaatsen;

e. Leveren en aanbrengen fundering voor nieuwe valondergronden;

f. Leveren en aanbrengen van de nieuwe valondergronden;

g. Aanpassingen aan omliggende verhardingen;

h. Aanpassingen aan aanliggend groen;

i. Drainagewerk voor speelvoorzieningen;

j. Werkzaamheden aan meubilair en inrichtingselementen op speelplekken;

k. Werkzaamheden aan de overige ruimte van de speelplek;

l. Verzamelen en afvoeren van vrijgekomen afval van bovenstaande werkzaamheden.

m. Afmelding van werkzaamheden.

De bovenstaande opsomming van werkzaamheden en hoeveelheden zijn slechts een indicatie van de te verrichten werkzaamheden en alleen bedoeld om de interesse van potentiële Inschrijvers voor de onderhavige Opdracht te wekken. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze opsomming.

Zie de Aanbestedingsstukken voor een nadere technische omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 72
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vragen over de RAW Raamovereenkomst, inclusief alle bijbehorende documenten, dienen uitsluitend via de berichtenfunctie op het Aanbestedingsplatform te worden gesteld, tot en met uiterlijk 30 juni 2022. Zie verder de Aanbestedingsleidraad.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Ervaring hebben met het werken met een veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, Gezondheid en milieu Checklist Aannemers** (VCA**) of gelijkwaardig;

— Ervaring hebben met het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm NEN-EN-ISO 9001 of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard Van het werk;

— Documenten (certificaten) waarmee men aantoont dat men voldoet en gedurende de uitvoering van het werk blijft voldoen aan de milieubewuste bedrijfsvoering;

Zie de Inschrijvingsleidraad.

— Alle in het ARW 2016 opgenomen verplichte uitsluitingsgronden en de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden zijn van toepassing.

Zie de aanbestedingsstukken voor meer informatie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Van de voor gunning in aanmerking komende inschrijver(s) wordt een zekerheidstelling in de Vorm van een bankgarantie, ter grootte van € 25.000,- verwacht.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Inschrijvers dienen ervaring te hebben met het aantoonbaar naar tevredenheid van de referentieopdrachtgever in de afgelopen vijf jaren, gerekend vanaf de publicatiedatum van deze aanbesteding, uitvoeren en tijdig beëindigen van vergelijkbare (deel)opdrachten c.q. raamovereenkomsten. De term “opleveren” wordt hier bedoeld in de zin van de UAV 2012. Een tevredenheidsverklaring van de referentieopdrachtgever(s) wordt als bewijsstuk geëist.

De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties:

- Kerncompetentie 1: Het in een stedelijke omgeving realiseren van buitenspeelplaatsen, voor een totaalbedrag binnen 1 jaar van minimaal € 300.000,- exclusief btw.

De vergelijkbaarheid van de ingediende referentie(s) moet duidelijk blijken en wordt beoordeeld op:

1. Het binnen één jaar aanbrengen / aanleggen van speelvoorzieningen (speelplaatsen) in de openbare ruimte, op basis van deelopdrachten uit een raamovereenkomst of bestaande uit samengestelde opdrachten voor een of meerdere opdrachtgevers;

- Kerncompetentie 2: Ervaring als coördinerend (hoofd)aannemer met uitvoeren van werkzaamheden in de GWW, voor een totaalbedrag van minimaal € 300.000,-, exclusief btw.

De vergelijkbaarheid van de ingediende referentie moet duidelijk blijken en wordt beoordeeld op:

1. Het als coördinerend (hoofd)aannemer (naast uitvoering dus ook coördinatie over werkzaamheden van derden) uitvoeren van werkzaamheden in de GWW ter waarde van € 300.000,-, in één opdracht óf binnen meerdere opdrachten binnen één jaar;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

De Inschrijver overlegt per kerncompetentie een (of meerdere) referentie(s) inclusief (een) tevredenheidsverklaring(en) van de opdrachtgever(s) van de referentieopdracht(en), teneinde aan te tonen aan bovenstaande eisen te voldoen. In één referentie mogen ook beide kerncompetenties voorkomen.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

De opdrachtgever heeft ambities t.a.v. circulariteit, klimaatadaptie en emissievrije logistiek. Door voor een contractduur van 6 jaar te kiezen is het voor de opdrachtnemende partijen rendabel om ook hierin te investeren.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/07/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/07/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Inschrijvingen moeten worden ingediend op aanbestedingsplatform Negometrix (met kluisfunctie).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Rotterdam
Ort: Rotterdam
Land: Niederlande
Internet-Adresse: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.6.5 van het ARW 2016 geldt dat iedere Inschrijver, die het niet eens is met het voornemen tot gunning, binnen maximaal twintig kalenderdagen na dagtekening van de brief waar in het gunningsvoornemen is meegedeeld, door middel van een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam. Hij dient de Aanbesteder daarvan op de hoogte te stellen door toezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van twintig kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter zake zijn vervallen.

Een uitgebrachte dagvaarding in het kader van een hiervoor genoemd geschil wordt door de Aanbesteder als openbaar stuk beschouwd. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor deze dagvaarding aan derden ter beschikking te stellen. Onder derden worden in ieder geval alle Inschrijvers verstaan.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Afdeling inkoop- & Aanbestedingszaken, team ABZ
Ort: Rotterdam
Land: Niederlande
E-Mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Internet-Adresse: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/06/2022