Dienstleistungen - 303903-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehörige Dienstleistungen

2020/S 124-303903

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: Podleśna 61
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-673
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Sypytkowska
E-Mail: magdalena.sypytkowska@imgw.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.imgw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.imgw.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://epuap.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowy instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: hydrologia, meteorologia

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin”

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-262-15/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85120000 Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehörige Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Na terenie całej Polski.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Wykaz miejsc pracy stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.

4. Struktura zatrudnienia stanowi załącznik nr 1B do SIWZ.

5. Specyfikacja narażeń i ekspozycji na ryzyko na stanowiskach pracy stanowi załącznik nr 1C do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/08/2020
Ende: 31/07/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W przypadku zawarcia umowy po 1.8.2020, umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do 31.7.2022 jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego należnego na podstawie zawartej umowy wynagrodzenia będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego brutto (max. wart. nominalnej zobowiązania wynikającej z umowy, a odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum 2 (dwa) zamówienia polegające na świadczeniu usług medycyny pracy oraz kompleksowej ambulatoryjnej opieki medycznej w zakresie obejmującym:

a) ilość osób objętych usługami – co najmniej 1 000;

b) ilość placówek świadczących usługi – co najmniej 250;

c) okres świadczenia usług – w sposób ciągły, nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące;

d) roczna wartość zrealizowanych usług – co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych brutto);

e) zapewnienie w ramach świadczonych usług konsultacji lekarskich w zakresie co najmniej wymienionych specjalności: alergolog, chirurg ogólny, chirurg onkolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, proktolog, internista, kardiolog, lekarz medycyny pracy, lekarz medycyny rodzinnej, laryngolog, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, pediatra, pulmonolog, reumatolog, urolog.

Uwaga: w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku jednak, odpowiadać warunkowi określonemu przez Zamawiającego będą tylko takie zamówienia w toku realizacji, które są wykonywane w sposób ciągły, nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie wzoru umowy, stanowiącego Zał. nr 9 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą.

3. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

4. Przewidziana w ust. 1 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje, wymienione w § 13 i § 14 wzoru umowy (zał. nr 9 do SIWZ).

5. Każda ze stron umowy będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta będzie musiała wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.

6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie złożonych ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, POLSKA, Sala im. G. Narutowicza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa wcz. III. 1.1 i 1.3 nin. ogłoszenia. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

— oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozp. wykonawczym Komisji Europejskiej – formularz stanowi zał. nr 2 do SIWZ,

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy; dokument należy złożyć w terminie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy (zał. nr 4 do SIWZ).

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) dokument potwierdzający aktualny wpis Wykonawcy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwy miejscowo organ prowadzący rejestr zgodnie z ustawą z 15.4.2011 o działalności leczniczej (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.);

b) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również i wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, odpowiednio, ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (formularz wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Szczegółowe informacje zawiera rozdział VI SIWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 75 000,00 PLN, słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł, zero groszy. Szczegółowe informacje zawiera rozdział VIII do SIWZ Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, a odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia). Szczegółowe informacje zawiera rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.

11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

12. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g ustawy).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020