Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 303928-2022

07/06/2022    S108

Magyarország-Budapest: Közút építése

2022/S 108-303928

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 704433853
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bkk.hu/
A felhasználói oldal címe: https://bkk.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest XIV. ker. Vezér utca felújítása

Hivatkozási szám: EKR001446122021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest XIV. ker. Vezér utca (Füredi utca - Fogarasi út) felújítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 817 904 538.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232210 Légvezeték építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
45233221 Útburkolati jelek festése
45233228 Útburkolat építése
45233290 Útjelző tábla szerelése
45247130 Vízvezeték építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület, Vezér utca (Füredi utca - Fogarasi út)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest XIV. kerület, Vezér utca Füredi utca - Fogarasi út közötti útszakasz, hossza 822 m.

A Vezér utcára két forgalmi irány szerint bontva osztott pályás kialakítás a jellemző. A két irány szerinti folyópályát középen kialakított parkolók választják el egymástól.

A meglévő forgalmi rendben, illetve a jelenlegi geometriai kialakításon, az alábbi érdemi beavatkozások történnek:

- Vezér utca burkolatának és szegélyeinek teljes átépítése a Füredi utca és a Fogarasi út között, Füredi utcai csomópont átépítése

- Járda- és parkolóépítés, forgalomtechnikai eszközök felújítása

- Csapadékvíz elvezető hálózat átalakítása

- Vízvezeték kiváltás

- Közvilágítási hálózat átépítése

- ELMŰ 10kV-os és ELMŰ 0,4kV-os hálózat védelme

- Fakivágás és fatelepítés, favédelem, fák gallyazása, zöldfelületrendezés utógondozással

- Közvilágítási hálózat átépítése

- Forgalomfigyelő kamerák telepítése, forgalomtechnikai alépítményhálózat átalakítása, a tervezési szakaszon belül alépítmény létesítése

- Jelzőlámpás csomópontok jelző berendezésének átalakítása, szabályozástechnika

- Troli felsővezetékhálózat oszlopkiváltás

Főbb mennyiségek:

- 10125 m2 új aszfaltburkolat építése

- 3800 m2 burkolatfelújítás- szőnyegezés

- 8 oszlop bontás- trolibusz felsővezeték hálózat átépítés

- 8 db fa kivágása, 46 db telepítése

- 8376 db cserje ültetés, 5906,5 m2 füvesítés

- 33 db közvilágítási lámpatest felszerelése

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2. pontban meghatározott személyi állomány alkalmassági követelmények körében meghatározottakon (36 hónap) felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás időtartama (60 hónapon felüli min. 0 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 5) (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés módszere:

Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2., 3. egyenes arányosítás és a 4. részszempont esetén egyenes arányosítás módszere. Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont

A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő.

A II.2.5. pontban az Ár szempont alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) [tartalékkeret nélkül] érti.

FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Fekete Tímea lajstromszám: 01122, dr. Tóth Zsanett lajstromszám: 01325

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 227-596402
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Budapest XIV. ker. Vezér utca (Füredi utca - Fogarasi út) felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831799
Internetcím: http://www.colas.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 817 904 538.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Csapadékvíz elvezetési munkák részfeladatai, Irtási munkák részfeladatai, Terület előkészítő földmunkák részfeladatai,

Előkészítő és földmunkák részfeladatai, Jelzőlámpás forgalomirányítás részfeladatai, Vasútépítés részfeladatai, Bontási- és építés előkészítési munkák részfeladatai, Útépítési munkák részfeladatai, Közműépítési munkák részfeladatai, Közvilágítási munkák, Elektromos hálózat kiváltás részfeladatai, Kamera és jelző alépítményi munkák részfeladatai, Troli felsővezeték

építési munkák részfeladatai, Bkv földkábel építés részfeladatai, Ideiglenes-, és végleges forgalomtechnikai munkák, Vízépítési munkák részfeladatai, Környezetvédelmi részfeladatok, Növénytelepítési munkák részfeladatai, Szakfelügyeletek, Lőszermentesítés, Geodéziai részfeladatok, Régészeti tevékenység, Hulladékkezelés, Őrzés-védelmi feladatok, Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, Tanácsadási feladatok, Monitoring tevékenység, Kivitelezést elősegítő részfeladatok, Egyéb általános feladatok, Tervezési részfeladatok, Contract manageri feladatok, Bázisdokumentáció készítése, Fuvarozási és daruzási részfeladatok, Ideiglenes melléklétesítmények és kapcsolódó közművek kiépítése, Kiegészítő ügyvédi- és mérnöki feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Név: Aszfaltpálya Építő Kft.

Cím: 2141 Csömör, Határ út 056/20.

Adószám: 14779066-2-13

Név: HE-DO Építő Zrt.

Cím: 1133 Budapest, Váci út 76.

Adószám: 27972685-2-41

Név: STR Mély- és Magasépítő Kft.

Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).

Adószám: 25355929-4-43

Név: Colas Út Építőipari Zrt.

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószám: 14904134-2-44

Név: SWIETELSKY Magyarország Kft.

Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószám: 14300327-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/06/2022