Szolgáltatások - 303943-2019

01/07/2019    S124

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2019/S 124-303943

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Terület-és objektumőrzés,személy-és vagyonvéd.fel.

Hivatkozási szám: EKR000349912019
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A fel.végzés helye:A Városligetben és egyben a Liget Bp projekthez kapcsolódó területen,illetőleg a Városliget Zrt. vagyonkezelésében, egyéb jogcímen használatában lévő területeken,objektumokban:

1. Magyar Innováció Háza (volt Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum területén), Millenium Háza, Új Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum, Városliget Színház, Mélygarázsok, Magyar Zene Háza

2. Közpark, útépítés, közmű munkák

3. egyéb, a teljesítés helyén a Városliget Zrt. vagyonkezelésében, vagy egyéb jogcímen használatában lévő objektum

A fel. terület- és objektumőrzési, recepciós és látogatóirányítási, személy- és vagyonvédelmi fel.-ok(őrzés-véd.és biztonsági felügyeleti járőr fel.-ok)ellátása a Városliget közpark 982 050 nm területén és a Városliget Zrt vagyonkezelésében,egyéb jogcímen használatában lévő területeken,objektumokban

A feladat kiterjed fegyveres őrzésre és a gyülekezési jogról szóló tv. hatálya alá tartozó rendezvényekhez kapcs. területbiztosításra is.

A fel.-okat egyszerre min.8 fővel kell ellátni.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 620 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Megrendelésben megjelölt helyszín, elsődlegesen a Budapest XIV. kerület, 29732/11 helyrajzi számú ingatlan, továbbá a Megbízó vagyonkezelésében lévő vagy más jogcímen használatában lévő ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

AF. II.1.4. pontban foglaltaknak megfelelően.

Alkalmasság igazolása (321/2015.Korm.rend. és Kbt.114.§(2) bek)

Részletek az Útmutatóban.

Ajánlattevőnek (AT) csatolnia kell:

P1) KR.19.§(1)a) alapján a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal

— AT mely számlaszámokkal rendelkezik,

— az AF feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorban állás.

P2)KR 19.§(1)b) alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évről a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi.

A KR.19.§(2)bek. alapján az AT alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 300 millió forintot.

P3)KR19.§(1)c) alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év -ÁFA nélkül számított- teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (terület- és objektumőrzés, valamint védelmi szolgáltatások) árbevételéről szóló nyilatkozatot.

AK felhívja a figyelmet a KR.19.§ (3)-ban foglaltakra.

M1)KR.21.§(3) a)alapján az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett terület- és objektumőrzés, és védelmi szolgáltatásainak ismertetése, amelyben meg kell adni:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés, év/hónap/nap),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— a szolgáltatás tárgyát: az elvégzett tevékenység témakörének, mennyiségének rövid bemutatását megadva az alkalmasság min. követelményeinél meghatározott adatokat.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a KR.23.§ szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot. Az igazolásnak ill. nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referencia bemutatásban előírt valamennyi adatot olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható a követelménynek történő megfelelés, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2)KR.21.§(3)i) alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések műszaki felszereltség leírását. A bemutatott eszközök, berendezések tulajdonosainak nyilatkozatával a szerződés teljesítéséhez szükséges eszközök, berendezések rendelkezésre állásáról.

M3)KR.21.§(3)c) pontja alapján ismertetni kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírását vagy csatolni kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a KR.24.§(3)-nek megfelelően.

M4) KR21.§ (3)b) alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségének, gyakorlatának és tapasztalatának ismertetése a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, és végzettségét igazoló okirat másolatának benyújtásával.

Folytatás VI.4.3) pontban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000349912019)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

1.Objektumvédelmi óradíj (nettóFt/óra/fő)/30

2.Fegyveres őrzés óradíja (nettóFt/óra/fő)/5

3.Recepciós, látogatóirányító és portaszolgálatos óradíja (nettóFt/óra/fő)//5

4.Telepítendő kamerarendszer bérleti díja (nettóFt/hó)/5

5.Beléptető kapu bérleti díja (nettóFt/hó)/5

6.Rendkívüli beavatkozás óradíja (nettóFt/óra/fő)//5

7.Rendkívüli beavatkozás esetén rendelkezésre álló létszám (fő)/5

Folytatás VI.4.3) pontban.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 064-149841
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja út 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 620 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 620 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Személy- és vagyonvédelmi feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-ban meghatározott információk:

(Nyertes) Ajánlattevő neve: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1124 Budapest, Hegyalja út 109.

Adószáma:10977956-2-43

Ajánlattevő neve: JUNA-Sec Kft.

Székhelye: 1182 Budapest, Királyhágó út 75.

Adószáma: 25854655-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/06/2019