Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 303943-2019

01/07/2019    S124

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2019/S 124-303943

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Terület-és objektumőrzés,személy-és vagyonvéd.fel.

Hivatkozási szám: EKR000349912019
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A fel.végzés helye:A Városligetben és egyben a Liget Bp projekthez kapcsolódó területen,illetőleg a Városliget Zrt. vagyonkezelésében, egyéb jogcímen használatában lévő területeken,objektumokban:

1. Magyar Innováció Háza (volt Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum területén), Millenium Háza, Új Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum, Városliget Színház, Mélygarázsok, Magyar Zene Háza

2. Közpark, útépítés, közmű munkák

3. egyéb, a teljesítés helyén a Városliget Zrt. vagyonkezelésében, vagy egyéb jogcímen használatában lévő objektum

A fel. terület- és objektumőrzési, recepciós és látogatóirányítási, személy- és vagyonvédelmi fel.-ok(őrzés-véd.és biztonsági felügyeleti járőr fel.-ok)ellátása a Városliget közpark 982 050 nm területén és a Városliget Zrt vagyonkezelésében,egyéb jogcímen használatában lévő területeken,objektumokban

A feladat kiterjed fegyveres őrzésre és a gyülekezési jogról szóló tv. hatálya alá tartozó rendezvényekhez kapcs. területbiztosításra is.

A fel.-okat egyszerre min.8 fővel kell ellátni.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 620 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Megrendelésben megjelölt helyszín, elsődlegesen a Budapest XIV. kerület, 29732/11 helyrajzi számú ingatlan, továbbá a Megbízó vagyonkezelésében lévő vagy más jogcímen használatában lévő ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

AF. II.1.4. pontban foglaltaknak megfelelően.

Alkalmasság igazolása (321/2015.Korm.rend. és Kbt.114.§(2) bek)

Részletek az Útmutatóban.

Ajánlattevőnek (AT) csatolnia kell:

P1) KR.19.§(1)a) alapján a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal

— AT mely számlaszámokkal rendelkezik,

— az AF feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorban állás.

P2)KR 19.§(1)b) alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évről a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi.

A KR.19.§(2)bek. alapján az AT alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 300 millió forintot.

P3)KR19.§(1)c) alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év -ÁFA nélkül számított- teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (terület- és objektumőrzés, valamint védelmi szolgáltatások) árbevételéről szóló nyilatkozatot.

AK felhívja a figyelmet a KR.19.§ (3)-ban foglaltakra.

M1)KR.21.§(3) a)alapján az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett terület- és objektumőrzés, és védelmi szolgáltatásainak ismertetése, amelyben meg kell adni:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés, év/hónap/nap),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— a szolgáltatás tárgyát: az elvégzett tevékenység témakörének, mennyiségének rövid bemutatását megadva az alkalmasság min. követelményeinél meghatározott adatokat.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a KR.23.§ szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot. Az igazolásnak ill. nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referencia bemutatásban előírt valamennyi adatot olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható a követelménynek történő megfelelés, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2)KR.21.§(3)i) alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések műszaki felszereltség leírását. A bemutatott eszközök, berendezések tulajdonosainak nyilatkozatával a szerződés teljesítéséhez szükséges eszközök, berendezések rendelkezésre állásáról.

M3)KR.21.§(3)c) pontja alapján ismertetni kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírását vagy csatolni kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a KR.24.§(3)-nek megfelelően.

M4) KR21.§ (3)b) alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségének, gyakorlatának és tapasztalatának ismertetése a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, és végzettségét igazoló okirat másolatának benyújtásával.

Folytatás VI.4.3) pontban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000349912019)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

1.Objektumvédelmi óradíj (nettóFt/óra/fő)/30

2.Fegyveres őrzés óradíja (nettóFt/óra/fő)/5

3.Recepciós, látogatóirányító és portaszolgálatos óradíja (nettóFt/óra/fő)//5

4.Telepítendő kamerarendszer bérleti díja (nettóFt/hó)/5

5.Beléptető kapu bérleti díja (nettóFt/hó)/5

6.Rendkívüli beavatkozás óradíja (nettóFt/óra/fő)//5

7.Rendkívüli beavatkozás esetén rendelkezésre álló létszám (fő)/5

Folytatás VI.4.3) pontban.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 064-149841
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja út 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 620 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 620 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Személy- és vagyonvédelmi feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-ban meghatározott információk:

(Nyertes) Ajánlattevő neve: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1124 Budapest, Hegyalja út 109.

Adószáma:10977956-2-43

Ajánlattevő neve: JUNA-Sec Kft.

Székhelye: 1182 Budapest, Királyhágó út 75.

Adószáma: 25854655-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/06/2019