Usługi - 303961-2020

Submission deadline has been amended by:  363832-2020
30/06/2020    S124

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 124-303961

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 675-000-21-18
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 21
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Krzek
E-mail: beata.krzek@urk.edu.pl
Tel.: +48 126624430
Faks: +48 126624410

Adresy internetowe:

Główny adres: www.urk.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Numer referencyjny: DZP-291-1856/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a także przeprowadzenie szkoleń mających na celu przekazanie wiedzy na temat Systemu w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48400000 Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a także przeprowadzenie szkoleń mających na celu przekazanie wiedzy na temat systemu w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1A do specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój, nr POWR.03.05.00-00-z222/17, projekt: „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie”

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi niżej wskazane kwalifikacje:

a) wykształcenie kierunkowe: Informatyka – dotyczy co najmniej 3 osób;

b) wykształcenie kierunkowe: Księgowość – dotyczy co najmniej 1 osoby;

c) wykształcenie kierunkowe: Zarządzanie kadrami – dotyczy co najmniej 1 osoby;

d) minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, w tym minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi technicznej systemów klasy ERP – dotyczy każdej osoby.

Łącznie kompetencje osób wyznaczonych muszą objąć obszary: kadry-płace, finanse-księgowość, budżetowanie, kontroling, majątek trwały, obrót towarowy, portal pracowniczy.

2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem były/są prace rozwojowo-utrzymaniowe systemu informatycznego klasy ERP, każde o wartości nie mniejszej niż 70 000 PLN brutto.

W przypadku usług aktualnie wykonywanych wartość usługi zrealizowanej do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu nie może być niższa niż 70 000 PLN brutto.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 2), zostanie uznany za spełniony wyłącznie, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców posiada wymagane doświadczenie (określony wyżej minimalny poziom zdolności).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja przedmiotu umowy nie może zaburzać prawidłowego funkcjonowania systemu oraz nie może naruszać praw autorskich autorów systemu.

2. Zamawiający nie posiada kodów źródłowych do systemu. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać/posiadać zgodę twórcy systemu, na wykonanie zmian w kodzie źródłowym w zakresie koniecznym do realizacji niniejszego zamówienia.

3. Zamawiający nie nabywa kodów źródłowych do dokonanej rozbudowy i modyfikacji systemu.

4. Termin wykonania: do 120 dni od daty zawarcia umowy.

5. Rozliczenie będzie dokonywane częściami, na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego. Płatność częściowa będzie miała miejsce wyłącznie po wykonaniu przez wykonawcę i odebraniu przez zamawiającego całego zakresu zamówienia określonego w danej pozycji formularza cenowego.

6. Wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem umowy.

7. Płatność w terminie 30 dni.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych – pok. 35.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: A. Nie podlegają wykluczeniu (zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). B. Spełniają określone w SIWZ warunki udziału w postępowaniu.

II. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

1. do upływu terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) wypełniony druk „Oferta”,

b) wypełniony druk „Formularz cenowy",

c) wypełniony JEDZ (w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia),

d) niezbędne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

e) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty,

f) zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy),

g) wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert (środki muszą zostać zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).

2. W terminie do 3 dni od upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:

a) odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

f) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2B do specyfikacji

III. W niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ustawy Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. IV. Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy Pzp.

8 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

9 Zgodnie z § 10 ust 1a i 1b Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020