Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 303970-2019

01/07/2019    S124    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Stuttgart: Ruwbouw

2019/S 124-303970

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11
Postcode: 70191
Land: Duitsland
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 6926521939

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Folgemaßnahme S21 – Verlegung Haltestelle Staatsgalarie Teil 2

Referentienummer: 18FEI35175
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 36 785 218.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE111

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 165-377465

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18FEI35175
Benaming:

Folgemaßnahme S21 – Verlegung Haltestelle Staatsgalarie Teil 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ed. Züblin AG
Postadres: Postfach 80 10 63
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11
Postcode: 70510
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 785 218.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/06/2019