Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dienstleistungen - 303998-2020

30/06/2020    S124

Polen-Pleśna: Abholung von Siedlungsabfällen

2020/S 124-303998

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Pleśna
Nationale Identifikationsnummer: IKOŚ.271.8.2020
Postanschrift: Pleśna 240
Ort: Pleśna
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-171
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Warchoł
E-Mail: gmina@plesna.pl
Telefon: +48 146292836
Fax: +48 146798947
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.plesna.pl/przetargi.htm
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.malopolska.pl/ugplesna/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.plesna.pl/przetargi.htm
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna”

Referenznummer der Bekanntmachung: IKOS.271.8.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pleśna, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, budynków użyteczności publicznej Gminy Pleśna oraz obsługa a także odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć części:

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 5
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A,

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część I obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A, który obejmuje następujące miejscowości: Rzuchowa, Szczepanowice, Dąbrówka Szczepanowska, Lubinka, Janowice.

Ilość mieszkańców w sektorze: ok. 4600, ilość budynków mieszkalnych: ok. 1500.

Wywóz odpadów obejmuje:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

Właściciele nieruchomości zamieszkałych – odpady komunalne gromadzone będą

W pojemnikach o pojemności 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2020 r.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych odbywać się będzie co dwa tygodnie a z budynków wielolokalowych raz na tydzień zgodnie

Z harmonogramem wywozu.

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03

Właściciele nieruchomości zamieszkałych selektywną zbiórkę odpadów komunalnych realizować będą w systemie workowym i pojemnikowym:

1) W systemie workowym wprowadza się 5 rodzajów worków:

— żółty z napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE" – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

— niebieski z napisem "PAPIER" – papier,

— brązowym z napisem "BIO" – odpady biodegradowalne,

— zielony z napisem "SZKŁO" – szkło,

— szary z napisem "POPIÓŁ" – popiół.

Worki zapewni Wykonawca. Grubość worków powinna być tak dobrana, aby zapewnić ich szczelność. Worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy.

Wywóz odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpośrednio od mieszkańców – 1 raz w miesiącu, na podstawie harmonogramu wywozu,

Z zastrzeżeniem, że zbiórka odpadów biodegradowalnych odbywać się będzie nie rzadziej niż co dwa tygodnie, a z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień, popiołu nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie grzewczym tj. od 1 października do 30 kwietnia.

Wykonawca sprawdza rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe – wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (potwierdzonych odpowiednią dokumentacją) Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.

Wykonawca przedłoży wspólny harmonogram wywozu wszystkich frakcji odpadów.

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, - 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 16 01 03

Sektor A

Zbiórka w/w odpadów odbywać się będzie w dwojaki sposób:

a) zbiórka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych w niżej wymienionych punktach zbierania odpadów:

— Janowice – działka nr 734/1 (obok szkoły) - 1 kontener

— Szczepanowice – działka nr 712 (obok boiska) - 1 kontener

Odbiór odpadów 1 raz w miesiącu co najmniej przez 5 h, w godzinach popołudniowych nie wcześniej niż od godziny 13.00.

b) raz w roku (w miesiącach marzec - kwiecień) zbiórka na zasadzie wystawki sprzed posesji.

4. 20 01 32, leki inne niż wymienione w 20 01 31

Usługa wywozu dla sektora A odbywać się będzie z Punktu Aptecznego

W Janowicach z częstotliwością raz na kwartał.

5. Przewidywana ilość wszelkich odpadów w ciągu 1 roku:

1) dla sektora A:

a) odpady segregowane – 300 Mg,

b) odpady niesegregowane – 500 Mg.

6. Odbiór odpadów w sytuacjach awaryjnych

Za sytuację awaryjną Zamawiający uznaje taką sytuację, której nie mógł przewidzieć, np. pożar, podrzucenie odpadów na teren gminy, powódź, itp.

W sytuacji zaistnienia takiego przypadku, Zamawiający powiadomi Wykonawcę

O konieczności odbioru odpadów z miejsca wystąpienia sytuacji awaryjnej. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów w terminie do dwóch dni roboczych

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora B,

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Który obejmuje następujące miejscowości: Pleśna, Łowczówek, Świebodzin, Rychwałd, Lichwin, Woźniczna.

Ilość mieszkańców w sektorze: ok. 5600, ilość budynków mieszkalnych: ok. 2000.

Wywóz odpadów obejmuje:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

Właściciele nieruchomości zamieszkałych – odpady komunalne gromadzone będą

W pojemnikach o pojemności 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2020 r.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych odbywać się będzie co dwa tygodnie a z budynków wielolokalowych raz na tydzień zgodnie

Z harmonogramem wywozu.

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03

Właściciele nieruchomości zamieszkałych selektywną zbiórkę odpadów komunalnych realizować będą w systemie workowym i pojemnikowym:

1) W systemie workowym wprowadza się 5 rodzajów worków:

— żółty z napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE" – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

— niebieski z napisem "PAPIER" – papier,

— brązowym z napisem "BIO" – odpady biodegradowalne,

— zielony z napisem "SZKŁO" – szkło,

— szary z napisem "POPIÓŁ" – popiół.

Worki zapewni Wykonawca. Grubość worków powinna być tak dobrana, aby zapewnić ich szczelność. Worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy.

Wywóz odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpośrednio od mieszkańców – 1 raz w miesiącu, na podstawie harmonogramu wywozu,

Z zastrzeżeniem, że zbiórka odpadów biodegradowalnych odbywać się będzie nie rzadziej niż co dwa tygodnie, a z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień, popiołu nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie grzewczym tj. od 1 października do 30 kwietnia.

Wykonawca sprawdza rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe – wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (potwierdzonych odpowiednią dokumentacją) Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.

Wykonawca przedłoży wspólny harmonogram wywozu wszystkich frakcji odpadów.

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, - 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 16 01 03

Sektor B

Zbiórka w/w odpadów odbywać się będzie w dwojaki sposób:

a) zbiórka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych w niżej wymienionych miejscach:

— Lichwin - działka nr 581/1 (obok szkoły) - 1 kontener

— Pleśna - działka nr 246/1 (teren dawnej oczyszczalni typu KOS) - 1 kontener

Odbiór odpadów 1 raz w miesiącu co najmniej przez 5 h, w godzinach popołudniowych nie wcześniej niż od godziny 13.00

b) raz w roku (w miesiącach marzec - kwiecień) zbiórka na zasadzie wystawki sprzed posesji.

Kontenery dla poszczególnych sektorów zapewni Wykonawca. Zamawiający wskazuje miejsce lokalizacji kontenerów, a ich organizacja, utrzymanie oraz obsługa leży po stronie Wykonawcy. Usługa wykonywana będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę.

4. 20 01 32, leki inne niż wymienione w 20 01 31

Usługa wywozu dla sektora B odbywać się będzie z Apteki Arnika w Pleśnej (naprzeciwko Urzędu Gminy) z częstotliwością raz na kwartał.

2) dla sektora B:

a) odpady segregowane – 350 Mg,

b) odpady niesegregowane – 600 Mg.

Ilość wytworzonych na terenie gminy Pleśna odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ilości mogą ulegać zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z ilości odpadów wytworzonych przez wytwórców odpadów.

6. Odbiór odpadów w sytuacjach awa

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna z koszy ulicznych oraz kontenerów o pojemności 7 m3 i 1,1 m3.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A) Kosze uliczne o pojemności 60 l stanowią własność Zamawiającego.

Ich rozmieszczenie w poszczególnych sołectwach w Gminie Pleśna przedstawia poniższa tabela:

Lp. Miejscowość Liczba pojemników (koszy) Lokalizacja

1. Pleśna 35 • Centrum Pleśnej obok Urzędu Gminy - 4 szt.,

• Centrum Pleśnej - plac targowy -

4 szt.,

• Centrum Pleśnej - droga na Batylową - 2 szt.,

• Droga gminna Pleśna - Szczepanowice obok Przedszkola w Pleśnej - 1 szt.,

• Droga gminna Pleśna - Szczepanowice obok Ośrodka Zdrowia - 1 szt.,

• Orlik - 4 szt.,

• Plac zabaw* - 6 szt.,

• Tablica ogłoszeń przy skrzyżowaniu dróg Pleśna - Łowczów, Pleśna - Piotrkowice - 1 szt.,

• Przystanki autobusowe - 10 szt.,

• Pleśna Łowczówek ścieżka przyrodnicza - 2 szt.

2. Świebodzin 10 • Centrum wsi - 5 szt.,

• Siłownia plenerowa - 3 szt.,

• Przystanek autobusowy - 2 szt.

3. Lichwin 22 • Centrum wsi - 10 szt.,

• Przystanki autobusowe – 3 szt.,

• Centrum Pamięci - 5 szt.,

• Ścieżka edukacyjna "kamieniołom" - 3 szt.

• Siłownia plenerowa - 1 szt.

4. Rzuchowa 11 • Centrum wsi - 3 szt.,

• Na skrzyżowaniu dróg powiatowych - 1 szt.,

• Przystanek obok kapliczki - 2 szt.,

• Przystanki autobusowe - 5 szt.

5. Dąbrówka Szczepanowska 12 • Przystanki autobusowe – 4szt.

• Wieża widokowa - 5 szt.

• Siłownia plenerowa - 3 szt.

6. Janowice 7 • Przystanki autobusowe – 4szt.

• Siłownia plenerowa - 3 szt.

7. Woźniczna 4 • Przystanki autobusowe – 3szt.

• Centrum wsi obok sklepu spożywczego – 1 szt.

8. Rychwałd 7 • Przystanki autobusowe – 4 szt.

• Siłownia plenerowa - 3 szt.

9. Szczepanowice 14 • Przystanki autobusowe – 8 szt.

• boisko sportowe koło szkoły - 6 szt.

10. Lubinka 10 • Przystanki autobusowe – 5szt.

• stanica rowerowa - 5 szt.

11. Łowczówek 36 • Przystanki autobusowe – 4szt.

• Droga na stację kolejową obok domu nr 241 – 1 szt.

• Ośrodek "RELAX" - 25 szt. Cmentarz Legionistów w raz ze stanica rowerową - 6 szt.

Razem:

168

1. Opróżnianie koszy odbywać się będzie z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Usługa opróżniania koszy wykonywana będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy opróżnianiu koszy, a w szczególności do usunięcia śmieci z jezdni, parkingu lub chodnika, które mogą wypadać podczas opróżniania koszy i kontenerów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego

O uszkodzonych pojemnikach lub innych nieprawidłowościach występujących

W trakcie realizacji zamówienia.

B) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania lokalizacji gdzie na zgłoszenie telefoniczne Wykonawca podstawi kontenery o pojemności 7 m3 i 1,1 m3 a ich opróżnianie będzie odbywać się wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym. Zamawiający szacuje w okresie realizacji zamówienia wywóz ok. 100 kontenerów

O pojemności 7 m3 i 40 kontenerów o pojemności 1,1 m3. Odbiór kontenerów odbywać się będzie wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym i może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Ilości wywożonych odpadów podana w Części III SIZW mogą ulec zmianie

W czasie obowiązywania umowy w granicach +/-10 % zaokrąglonej do pełnej liczby.

Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz kontenerach o pojemności 7 m3 i 1,1 m3. stanowić będzie stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Szacunkowa ilość odpadów ok. 120 Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej Gminy Pleśna.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wywóz odpadów obejmuje:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

Z następujących lokalizacji:

1) Pleśna – Urząd Gminy - 1 szt. poj. typ PA 1,1 (1100 l) - wywóz 1 raz

W tygodniu.

2) Pleśna – Plac targowy – 1 szt. poj. typ SM 120 (120 l) – wywóz co dwa tygodnie

3) Pleśna – Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza - 1 szt. poj. typ SM 120 (120 l) - wywóz co dwa tygodnie.

Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2020 r.

Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej Gminy Pleśna stanowić będzie stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Szacunkowa ilość odpadów ok. 10Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie na działce nr 534/2 położonej w miejscowości Rzuchowa w bezpośrednim sąsiedztwie gminnej oczyszczalni ścieków, stanowiącej własność Gminy Pleśna. Obecnie PSZOK jest na etapie organizacji. W PSZOK będą zbierane odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Pleśna, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pleśna i dostępny raz w tygodniu w godzinach popołudniowych przez co najmniej 6 godzin nie wcześniej niż od godziny 12.00. Obsługa PSZOK po stronie Wykonawcy.

Szacowana ilość odebranych odpadów z PSZOK

Rodzaj odpadów Szacowana Ilość odpadów w 2021 roku [Mg]

Bioodpady 50,00

Zużyty sprzęt elektryczny

I elektroniczny 5,00

Meble i odpady

Wielkogabarytowe 90,00

Zużyte opony 15,00

Gruz ceglany lub

Betonowy 50,00

Pozostałe odpady budowlane

I rozbiórkowe 60,00

Odpady ceramiczne i elementy

Wyposażenia 11,00

Papier 2,00

Tworzywa sztuczne 5,00

Szkło 10,00

Pozostałe odpady, które zobowiązany będzie odbierać Wykonawca w PSZOK tj. metale, odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, popiół, odzież

I tekstylia, które to tej pory nie były odbierane w mobilnych PSZOK lub stanowią niewielkie frakcje (poniżej 1 Mg rocznie).

Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Z PSZOK w Rzuchowej stanowić będzie stawka za 1 Mg odebranych

I zagospodarowanych odpadów komunalnych.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej obsługi oraz odbierania

I zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych bezpośrednio z PSZOK przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

W szczególności:

a. bioodpadów (kod, 20 02 01),

b. odpadów nie kwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niebezpiecznych (kod 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29, 15 01 10*, 20 01 21* 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 30),

c. zużytych baterii i akumulatorów (kod 20 01 33*, 20 01 34),

d. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36),

e. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07),

f. zużytych opon (kod 16 01 03),

g. popiołu (kod 20 01 99),

h. odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kody z grupy 17, tzn. 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02 i 17 09 04) – w tym styropian budowlany.

i. odzieży i tekstyliów (20 01 10, 20 01 11).

j. papier (kod 20 01 01),

k. metale (kod 20 01 40),

l. tworzywa sztuczne (kod 20 01 39),

m. szkło (kod 20 01 02),

n. odpadów opakowaniowe wielomateriałowe (kod 15 01 05).

Zamawiający zaopatrzy PSZOK w Rzuchowej przynajmniej w następujące kontenery i pojemniki:

Kontener KP7 Odpady ulegające biodegradacji - poj. 7 m3

Kontener KP7 na Meble i odpady wielkogabarytowe - o poj. 7 m3

Kontener KP7 na Zużyte opony - o poj. 7 m3

Kontener KP7 na odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - o poj. 7 m3

Pojemnik do segregacji typu DZWON na papier

Pojemnik do segregacji typu DZWON na opakowania metalowe

Pojemnik do segregacji typu DZWON na opakowania z tworzyw sztucznych

Pojemnik siatkowy do segregacji na opakowania wielomateriałowe

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) prowadzonego przez Wójta Gminy Pleśna w zakresie: Część I, Część II i Część V

Kod odpadu Rodzaje odpadów

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Odpady gruzu i betonu

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

20 01 01 Makulatura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

Część III i IV

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla Części I, II i V oraz. co najmniej 100 000,00PLN dla Części III i IV zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla Części I, II i V oraz. co najmniej 100 000,00PLN dla Części III i IV zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o łącznej masie: Część I – 500Mg Część II – 500Mg Część, Część III – 50Mg, Część IV – 10Mg, Część V – 250Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów, sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

— dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):

-

Część I – co najmniej:

a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem załadowczym do odbioru odpadów zmieszanych, w tym co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.

b) jednym samochodem ogólno załadowczy z napędem na 4 koła,

c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej tj. samochód dostawczy o DMC do 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudnodostępnych terenów,

d) jednym pojazdem z urządzeniem HDS do opróżniania pojemników typu „dzwon” o DMC do 8,5 tony,

Część II - co najmniej:

a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem załadowczym do odbioru odpadów zmieszanych, w tym co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.

b) jednym samochodem ogólno załadowczy z napędem na 4 koła,

c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej tj. samochód dostawczy o DMC do 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudnodostępnych terenów,

d) jednym pojazdem z urządzeniem HDS do opróżniania pojemników typu „dzwon” o DMC do 8,5 tony,

Pojazdy muszą być wykazane osobno dla każdej części tj. nie mogą się powtarzać w poszczególnych częściach zamówienia, trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Część III – co najmniej: 1 pojazdem do przewozu kontenerów KP-7

Część IV – co najmniej 1 pojazdem bezpylnym z systemem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 8,5 tony do odbioru odpadów zmieszanych.

Część V – co najmniej 2 pojazdami do przewozu kontenerów KP-7

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o łącznej masie: Część I – 500Mg Część II – 500Mg Część, Część III – 50Mg, Część IV – 10Mg, Część V – 250Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów, sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

— dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):

-

Część I – co najmniej:

a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem załadowczym do odbioru odpadów zmieszanych, w tym co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.

b) jednym samochodem ogólno załadowczy z napędem na 4 koła,

c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej tj. samochód dostawczy o DMC do 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudnodostępnych terenów,

d) jednym pojazdem z urządzeniem HDS do opróżniania pojemników typu „dzwon” o DMC do 8,5 tony,

Część II - co najmniej:

a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem załadowczym do odbioru odpadów zmieszanych, w tym co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.

b) jednym samochodem ogólno załadowczy z napędem na 4 koła,

c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej tj. samochód dostawczy o DMC do 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudnodostępnych terenów,

d) jednym pojazdem z urządzeniem HDS do opróżniania pojemników typu „dzwon” o DMC do 8,5 tony,

Pojazdy muszą być wykazane osobno dla każdej części tj. nie mogą się powtarzać w poszczególnych częściach zamówienia, trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Część III – co najmniej: 1 pojazdem do przewozu kontenerów KP-7

Część IV – co najmniej 1 pojazdem bezpylnym z systemem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 8,5 tony do odbioru odpadów zmieszanych.

Część V – co najmniej 2 pojazdami do przewozu kontenerów KP-7

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, dopuszczalna jest w przypadku:

1) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tylko w granicach tej zmiany;

2) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi;

3) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów;

4) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia;

5) zmiany wysokości stawki podatku VAT.

2. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechni

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/08/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

(pok.. 101 – I piętro) Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020