Dienstleistungen - 303998-2020

30/06/2020    S124

Polska-Pleśna: Usługi wywozu odpadów

2020/S 124-303998

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pleśna
Krajowy numer identyfikacyjny: IKOŚ.271.8.2020
Adres pocztowy: Pleśna 240
Miejscowość: Pleśna
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-171
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Warchoł
E-mail: gmina@plesna.pl
Tel.: +48 146292836
Faks: +48 146798947

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plesna.pl/przetargi.htm

Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/ugplesna/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.plesna.pl/przetargi.htm
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna”

Numer referencyjny: IKOS.271.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pleśna, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, budynków użyteczności publicznej Gminy Pleśna oraz obsługa a także odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć części:

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A,

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Część I obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A, który obejmuje następujące miejscowości: Rzuchowa, Szczepanowice, Dąbrówka Szczepanowska, Lubinka, Janowice.

Ilość mieszkańców w sektorze: ok. 4600, ilość budynków mieszkalnych: ok. 1500.

Wywóz odpadów obejmuje:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

Właściciele nieruchomości zamieszkałych – odpady komunalne gromadzone będą

W pojemnikach o pojemności 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2020 r.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych odbywać się będzie co dwa tygodnie a z budynków wielolokalowych raz na tydzień zgodnie

Z harmonogramem wywozu.

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03

Właściciele nieruchomości zamieszkałych selektywną zbiórkę odpadów komunalnych realizować będą w systemie workowym i pojemnikowym:

1) W systemie workowym wprowadza się 5 rodzajów worków:

— żółty z napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE" – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

— niebieski z napisem "PAPIER" – papier,

— brązowym z napisem "BIO" – odpady biodegradowalne,

— zielony z napisem "SZKŁO" – szkło,

— szary z napisem "POPIÓŁ" – popiół.

Worki zapewni Wykonawca. Grubość worków powinna być tak dobrana, aby zapewnić ich szczelność. Worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy.

Wywóz odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpośrednio od mieszkańców – 1 raz w miesiącu, na podstawie harmonogramu wywozu,

Z zastrzeżeniem, że zbiórka odpadów biodegradowalnych odbywać się będzie nie rzadziej niż co dwa tygodnie, a z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień, popiołu nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie grzewczym tj. od 1 października do 30 kwietnia.

Wykonawca sprawdza rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe – wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (potwierdzonych odpowiednią dokumentacją) Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.

Wykonawca przedłoży wspólny harmonogram wywozu wszystkich frakcji odpadów.

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, - 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 16 01 03

Sektor A

Zbiórka w/w odpadów odbywać się będzie w dwojaki sposób:

a) zbiórka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych w niżej wymienionych punktach zbierania odpadów:

— Janowice – działka nr 734/1 (obok szkoły) - 1 kontener

— Szczepanowice – działka nr 712 (obok boiska) - 1 kontener

Odbiór odpadów 1 raz w miesiącu co najmniej przez 5 h, w godzinach popołudniowych nie wcześniej niż od godziny 13.00.

b) raz w roku (w miesiącach marzec - kwiecień) zbiórka na zasadzie wystawki sprzed posesji.

4. 20 01 32, leki inne niż wymienione w 20 01 31

Usługa wywozu dla sektora A odbywać się będzie z Punktu Aptecznego

W Janowicach z częstotliwością raz na kwartał.

5. Przewidywana ilość wszelkich odpadów w ciągu 1 roku:

1) dla sektora A:

a) odpady segregowane – 300 Mg,

b) odpady niesegregowane – 500 Mg.

6. Odbiór odpadów w sytuacjach awaryjnych

Za sytuację awaryjną Zamawiający uznaje taką sytuację, której nie mógł przewidzieć, np. pożar, podrzucenie odpadów na teren gminy, powódź, itp.

W sytuacji zaistnienia takiego przypadku, Zamawiający powiadomi Wykonawcę

O konieczności odbioru odpadów z miejsca wystąpienia sytuacji awaryjnej. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów w terminie do dwóch dni roboczych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora B,

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Który obejmuje następujące miejscowości: Pleśna, Łowczówek, Świebodzin, Rychwałd, Lichwin, Woźniczna.

Ilość mieszkańców w sektorze: ok. 5600, ilość budynków mieszkalnych: ok. 2000.

Wywóz odpadów obejmuje:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

Właściciele nieruchomości zamieszkałych – odpady komunalne gromadzone będą

W pojemnikach o pojemności 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2020 r.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych odbywać się będzie co dwa tygodnie a z budynków wielolokalowych raz na tydzień zgodnie

Z harmonogramem wywozu.

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03

Właściciele nieruchomości zamieszkałych selektywną zbiórkę odpadów komunalnych realizować będą w systemie workowym i pojemnikowym:

1) W systemie workowym wprowadza się 5 rodzajów worków:

— żółty z napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE" – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

— niebieski z napisem "PAPIER" – papier,

— brązowym z napisem "BIO" – odpady biodegradowalne,

— zielony z napisem "SZKŁO" – szkło,

— szary z napisem "POPIÓŁ" – popiół.

Worki zapewni Wykonawca. Grubość worków powinna być tak dobrana, aby zapewnić ich szczelność. Worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy.

Wywóz odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpośrednio od mieszkańców – 1 raz w miesiącu, na podstawie harmonogramu wywozu,

Z zastrzeżeniem, że zbiórka odpadów biodegradowalnych odbywać się będzie nie rzadziej niż co dwa tygodnie, a z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień, popiołu nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie grzewczym tj. od 1 października do 30 kwietnia.

Wykonawca sprawdza rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe – wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (potwierdzonych odpowiednią dokumentacją) Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.

Wykonawca przedłoży wspólny harmonogram wywozu wszystkich frakcji odpadów.

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, - 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 16 01 03

Sektor B

Zbiórka w/w odpadów odbywać się będzie w dwojaki sposób:

a) zbiórka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych w niżej wymienionych miejscach:

— Lichwin - działka nr 581/1 (obok szkoły) - 1 kontener

— Pleśna - działka nr 246/1 (teren dawnej oczyszczalni typu KOS) - 1 kontener

Odbiór odpadów 1 raz w miesiącu co najmniej przez 5 h, w godzinach popołudniowych nie wcześniej niż od godziny 13.00

b) raz w roku (w miesiącach marzec - kwiecień) zbiórka na zasadzie wystawki sprzed posesji.

Kontenery dla poszczególnych sektorów zapewni Wykonawca. Zamawiający wskazuje miejsce lokalizacji kontenerów, a ich organizacja, utrzymanie oraz obsługa leży po stronie Wykonawcy. Usługa wykonywana będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę.

4. 20 01 32, leki inne niż wymienione w 20 01 31

Usługa wywozu dla sektora B odbywać się będzie z Apteki Arnika w Pleśnej (naprzeciwko Urzędu Gminy) z częstotliwością raz na kwartał.

2) dla sektora B:

a) odpady segregowane – 350 Mg,

b) odpady niesegregowane – 600 Mg.

Ilość wytworzonych na terenie gminy Pleśna odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ilości mogą ulegać zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z ilości odpadów wytworzonych przez wytwórców odpadów.

6. Odbiór odpadów w sytuacjach awa

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna z koszy ulicznych oraz kontenerów o pojemności 7 m3 i 1,1 m3.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
II.2.4)Opis zamówienia:

A) Kosze uliczne o pojemności 60 l stanowią własność Zamawiającego.

Ich rozmieszczenie w poszczególnych sołectwach w Gminie Pleśna przedstawia poniższa tabela:

Lp. Miejscowość Liczba pojemników (koszy) Lokalizacja

1. Pleśna 35 • Centrum Pleśnej obok Urzędu Gminy - 4 szt.,

• Centrum Pleśnej - plac targowy -

4 szt.,

• Centrum Pleśnej - droga na Batylową - 2 szt.,

• Droga gminna Pleśna - Szczepanowice obok Przedszkola w Pleśnej - 1 szt.,

• Droga gminna Pleśna - Szczepanowice obok Ośrodka Zdrowia - 1 szt.,

• Orlik - 4 szt.,

• Plac zabaw* - 6 szt.,

• Tablica ogłoszeń przy skrzyżowaniu dróg Pleśna - Łowczów, Pleśna - Piotrkowice - 1 szt.,

• Przystanki autobusowe - 10 szt.,

• Pleśna Łowczówek ścieżka przyrodnicza - 2 szt.

2. Świebodzin 10 • Centrum wsi - 5 szt.,

• Siłownia plenerowa - 3 szt.,

• Przystanek autobusowy - 2 szt.

3. Lichwin 22 • Centrum wsi - 10 szt.,

• Przystanki autobusowe – 3 szt.,

• Centrum Pamięci - 5 szt.,

• Ścieżka edukacyjna "kamieniołom" - 3 szt.

• Siłownia plenerowa - 1 szt.

4. Rzuchowa 11 • Centrum wsi - 3 szt.,

• Na skrzyżowaniu dróg powiatowych - 1 szt.,

• Przystanek obok kapliczki - 2 szt.,

• Przystanki autobusowe - 5 szt.

5. Dąbrówka Szczepanowska 12 • Przystanki autobusowe – 4szt.

• Wieża widokowa - 5 szt.

• Siłownia plenerowa - 3 szt.

6. Janowice 7 • Przystanki autobusowe – 4szt.

• Siłownia plenerowa - 3 szt.

7. Woźniczna 4 • Przystanki autobusowe – 3szt.

• Centrum wsi obok sklepu spożywczego – 1 szt.

8. Rychwałd 7 • Przystanki autobusowe – 4 szt.

• Siłownia plenerowa - 3 szt.

9. Szczepanowice 14 • Przystanki autobusowe – 8 szt.

• boisko sportowe koło szkoły - 6 szt.

10. Lubinka 10 • Przystanki autobusowe – 5szt.

• stanica rowerowa - 5 szt.

11. Łowczówek 36 • Przystanki autobusowe – 4szt.

• Droga na stację kolejową obok domu nr 241 – 1 szt.

• Ośrodek "RELAX" - 25 szt. Cmentarz Legionistów w raz ze stanica rowerową - 6 szt.

Razem:

168

1. Opróżnianie koszy odbywać się będzie z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Usługa opróżniania koszy wykonywana będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy opróżnianiu koszy, a w szczególności do usunięcia śmieci z jezdni, parkingu lub chodnika, które mogą wypadać podczas opróżniania koszy i kontenerów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego

O uszkodzonych pojemnikach lub innych nieprawidłowościach występujących

W trakcie realizacji zamówienia.

B) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania lokalizacji gdzie na zgłoszenie telefoniczne Wykonawca podstawi kontenery o pojemności 7 m3 i 1,1 m3 a ich opróżnianie będzie odbywać się wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym. Zamawiający szacuje w okresie realizacji zamówienia wywóz ok. 100 kontenerów

O pojemności 7 m3 i 40 kontenerów o pojemności 1,1 m3. Odbiór kontenerów odbywać się będzie wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym i może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Ilości wywożonych odpadów podana w Części III SIZW mogą ulec zmianie

W czasie obowiązywania umowy w granicach +/-10 % zaokrąglonej do pełnej liczby.

Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz kontenerach o pojemności 7 m3 i 1,1 m3. stanowić będzie stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Szacunkowa ilość odpadów ok. 120 Mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej Gminy Pleśna.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Wywóz odpadów obejmuje:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

Z następujących lokalizacji:

1) Pleśna – Urząd Gminy - 1 szt. poj. typ PA 1,1 (1100 l) - wywóz 1 raz

W tygodniu.

2) Pleśna – Plac targowy – 1 szt. poj. typ SM 120 (120 l) – wywóz co dwa tygodnie

3) Pleśna – Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza - 1 szt. poj. typ SM 120 (120 l) - wywóz co dwa tygodnie.

Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2020 r.

Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej Gminy Pleśna stanowić będzie stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Szacunkowa ilość odpadów ok. 10Mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie na działce nr 534/2 położonej w miejscowości Rzuchowa w bezpośrednim sąsiedztwie gminnej oczyszczalni ścieków, stanowiącej własność Gminy Pleśna. Obecnie PSZOK jest na etapie organizacji. W PSZOK będą zbierane odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Pleśna, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pleśna i dostępny raz w tygodniu w godzinach popołudniowych przez co najmniej 6 godzin nie wcześniej niż od godziny 12.00. Obsługa PSZOK po stronie Wykonawcy.

Szacowana ilość odebranych odpadów z PSZOK

Rodzaj odpadów Szacowana Ilość odpadów w 2021 roku [Mg]

Bioodpady 50,00

Zużyty sprzęt elektryczny

I elektroniczny 5,00

Meble i odpady

Wielkogabarytowe 90,00

Zużyte opony 15,00

Gruz ceglany lub

Betonowy 50,00

Pozostałe odpady budowlane

I rozbiórkowe 60,00

Odpady ceramiczne i elementy

Wyposażenia 11,00

Papier 2,00

Tworzywa sztuczne 5,00

Szkło 10,00

Pozostałe odpady, które zobowiązany będzie odbierać Wykonawca w PSZOK tj. metale, odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, popiół, odzież

I tekstylia, które to tej pory nie były odbierane w mobilnych PSZOK lub stanowią niewielkie frakcje (poniżej 1 Mg rocznie).

Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Z PSZOK w Rzuchowej stanowić będzie stawka za 1 Mg odebranych

I zagospodarowanych odpadów komunalnych.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej obsługi oraz odbierania

I zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych bezpośrednio z PSZOK przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

W szczególności:

a. bioodpadów (kod, 20 02 01),

b. odpadów nie kwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niebezpiecznych (kod 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29, 15 01 10*, 20 01 21* 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 30),

c. zużytych baterii i akumulatorów (kod 20 01 33*, 20 01 34),

d. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36),

e. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07),

f. zużytych opon (kod 16 01 03),

g. popiołu (kod 20 01 99),

h. odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kody z grupy 17, tzn. 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02 i 17 09 04) – w tym styropian budowlany.

i. odzieży i tekstyliów (20 01 10, 20 01 11).

j. papier (kod 20 01 01),

k. metale (kod 20 01 40),

l. tworzywa sztuczne (kod 20 01 39),

m. szkło (kod 20 01 02),

n. odpadów opakowaniowe wielomateriałowe (kod 15 01 05).

Zamawiający zaopatrzy PSZOK w Rzuchowej przynajmniej w następujące kontenery i pojemniki:

Kontener KP7 Odpady ulegające biodegradacji - poj. 7 m3

Kontener KP7 na Meble i odpady wielkogabarytowe - o poj. 7 m3

Kontener KP7 na Zużyte opony - o poj. 7 m3

Kontener KP7 na odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - o poj. 7 m3

Pojemnik do segregacji typu DZWON na papier

Pojemnik do segregacji typu DZWON na opakowania metalowe

Pojemnik do segregacji typu DZWON na opakowania z tworzyw sztucznych

Pojemnik siatkowy do segregacji na opakowania wielomateriałowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) prowadzonego przez Wójta Gminy Pleśna w zakresie: Część I, Część II i Część V

Kod odpadu Rodzaje odpadów

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Odpady gruzu i betonu

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

20 01 01 Makulatura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

Część III i IV

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla Części I, II i V oraz. co najmniej 100 000,00PLN dla Części III i IV zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla Części I, II i V oraz. co najmniej 100 000,00PLN dla Części III i IV zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o łącznej masie: Część I – 500Mg Część II – 500Mg Część, Część III – 50Mg, Część IV – 10Mg, Część V – 250Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów, sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

— dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):

-

Część I – co najmniej:

a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem załadowczym do odbioru odpadów zmieszanych, w tym co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.

b) jednym samochodem ogólno załadowczy z napędem na 4 koła,

c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej tj. samochód dostawczy o DMC do 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudnodostępnych terenów,

d) jednym pojazdem z urządzeniem HDS do opróżniania pojemników typu „dzwon” o DMC do 8,5 tony,

Część II - co najmniej:

a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem załadowczym do odbioru odpadów zmieszanych, w tym co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.

b) jednym samochodem ogólno załadowczy z napędem na 4 koła,

c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej tj. samochód dostawczy o DMC do 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudnodostępnych terenów,

d) jednym pojazdem z urządzeniem HDS do opróżniania pojemników typu „dzwon” o DMC do 8,5 tony,

Pojazdy muszą być wykazane osobno dla każdej części tj. nie mogą się powtarzać w poszczególnych częściach zamówienia, trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Część III – co najmniej: 1 pojazdem do przewozu kontenerów KP-7

Część IV – co najmniej 1 pojazdem bezpylnym z systemem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 8,5 tony do odbioru odpadów zmieszanych.

Część V – co najmniej 2 pojazdami do przewozu kontenerów KP-7

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o łącznej masie: Część I – 500Mg Część II – 500Mg Część, Część III – 50Mg, Część IV – 10Mg, Część V – 250Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów, sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

— dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):

-

Część I – co najmniej:

a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem załadowczym do odbioru odpadów zmieszanych, w tym co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.

b) jednym samochodem ogólno załadowczy z napędem na 4 koła,

c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej tj. samochód dostawczy o DMC do 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudnodostępnych terenów,

d) jednym pojazdem z urządzeniem HDS do opróżniania pojemników typu „dzwon” o DMC do 8,5 tony,

Część II - co najmniej:

a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem załadowczym do odbioru odpadów zmieszanych, w tym co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.

b) jednym samochodem ogólno załadowczy z napędem na 4 koła,

c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej tj. samochód dostawczy o DMC do 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudnodostępnych terenów,

d) jednym pojazdem z urządzeniem HDS do opróżniania pojemników typu „dzwon” o DMC do 8,5 tony,

Pojazdy muszą być wykazane osobno dla każdej części tj. nie mogą się powtarzać w poszczególnych częściach zamówienia, trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Część III – co najmniej: 1 pojazdem do przewozu kontenerów KP-7

Część IV – co najmniej 1 pojazdem bezpylnym z systemem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 8,5 tony do odbioru odpadów zmieszanych.

Część V – co najmniej 2 pojazdami do przewozu kontenerów KP-7

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, dopuszczalna jest w przypadku:

1) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tylko w granicach tej zmiany;

2) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi;

3) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów;

4) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia;

5) zmiany wysokości stawki podatku VAT.

2. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechni

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

(pok.. 101 – I piętro) Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020