Dienstleistungen - 304024-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Software-Entwicklung

2020/S 124-304024

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: LAN Systems s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 36674745
Postanschrift: Bajkalská 22
Ort: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 821 09
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Marek Havaš
E-Mail: klient@tenders.sk
Telefon: +421 221025897

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.lansystems.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426996
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: služby v oblasti informačných technológií

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inovačno-sprostredkovateľská platforma s podporou umelej inteligencie

Referenznummer der Bekanntmachung: 01/2020_lansys
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72262000 Software-Entwicklung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je vytvorenie a implementácia webovej aplikácie, ktorá umožní poskytovateľom služieb evidovať a manažovať úlohy v rámci poskytovaných služieb zákazníkom. Platforma bude obsahovať modul umelej inteligencie, ktorý má uľahčovať a zefektívňovať proces riešenia úloh. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 231 666.67 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Hauptort der Ausführung:

Dlhá ulica 426/3, Prievidza, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je vytvorenie a implementácia webovej aplikácie, ktorá umožní poskytovateľom služieb evidovať a manažovať úlohy v rámci poskytovaných služieb zákazníkom. Platforma bude obsahovať modul umelej inteligencie, ktorý má uľahčovať a zefektívňovať proces riešenia úloh. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 231 666.67 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPII-MH/DP/2020/11.3-23

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Nakoľko osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač predkladá všetky doklady v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotným európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania.

Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky musí vyplývať, že uchádzač za obdobie posledných 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, nebol v nepovolenom debete a peňažné prostriedky na jeho účte neboli predmetom exekúcie. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk ako sken originálneho vyhotovenia alebo ako sken úradne osvedčenej kópie tohto dokumentu.

Ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, uchádzač predloží bankovú informáciu vo vyššie uvedenom rozsahu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené bankové účty v iných bankách než v tých, ktorých vyjadrenie predložil. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotným európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v zmysle § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a taktiež môže využiť subdodávateľov v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže osobami:

a)Architekt (1 osoba): splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením vlastnoručne podpísaného životopisu, z ktorého bude vyplývať 3-ročná prax na pozícii Architekta a zároveň skúsenosť s aspoň jednou zákazkou rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky;

b)Senior developer (1 osoba): splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením vlastnoručne podpísaného životopisu, z ktorého bude vyplývať 3-ročná prax na pozícii Architekta a zároveň skúsenosť s aspoň jednou zákazkou rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky;

c)Senior projektový manažér (1 osoba): splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením vlastnoručne podpísaného životopisu, z ktorého bude vyplývať 3-ročná prax na pozícii Architekta a zároveň skúsenosť s aspoň jednou zákazkou rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky;

d)WEB dizajnér (1 osoba): splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením vlastnoručne podpísaného životopisu, z ktorého bude vyplývať 3-ročná prax na pozícii Architekta a zároveň skúsenosť s aspoň jednou zákazkou rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky.

Uvedené doklady uchádzač predloží ako skeny originálneho vyhotovenia alebo ako skeny úradne osvedčených kópií týchto dokumentov.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotným európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a taktiež môže využiť subdodávateľov v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/07/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/07/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO (budova Rosum, Severná veža)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikácia medzi osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

2. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčených kópii požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

6. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020