Dienstleistungen - 304051-2020

30/06/2020    S124

Polen-Łagów: Schutz gefährdeter Arten

2020/S 124-304051

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Łagów
Nationale Identifikationsnummer: NZ.270.31.2020
Postanschrift: Wola Łagowska 118
Ort: Łagów
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 26-025
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mateusz Janus, Sylwia Dziedzic-Miernik
E-Mail: lagow@radom.lasy.gov.pl
Telefon: +48 413074023
Fax: +48 413074760
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.lagow.radom.lasy.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_lagow
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lagow
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: PGL Lasy Państwowe – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona śródlądowego boru chrobotkowego (91T0) na terenie Obszaru Natura 2000 (PHL260040) – Lasy Cisowsko-Orłowińskie, w ramach projektu OPL na terenie Nadleśnictwa Łagów w latach 2021–2023

Referenznummer der Bekanntmachung: NZ.270.31.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721700 Schutz gefährdeter Arten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących własnością Skarbu Państwa zarządzanych przez PGL LP Nadleśnictwo Łagów. Zabiegi ochrony czynnej polegać będą na zbieraniu gałęzi posuszu z powierzchni o specjalnym sposobie zagospodarowania (o-gatunko./p.poż.-porz.). Jednostką rozliczeniową jest hektar – ha. W sumie w ramach projektu zabiegiem objęte będzie 35,98 ha. Niniejsze postępowanie dotyczy obszaru 16,91 ha podzielonych na trzy lata: 2021, 2022 i 2023 rok. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 – Lasy Cisowsko-Orłowińskie. Dla wskazanego obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zarządzeniem z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040. Szczegółowy opis prac został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Zamówienie realizowane będzie na terenie Nadleśnictwa Łagów, leśnictwa Bardo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących własnością Skarbu Państwa zarządzanych przez PGL LP Nadleśnictwo Łagów. Zabiegi ochrony czynnej polegać będą na zbieraniu gałęzi posuszu z powierzchni o specjalnym sposobie zagospodarowania (o-gatunko./p.poż.-porz.). Jednostką rozliczeniową jest hektar – ha. W sumie w ramach projektu zabiegiem objęte będzie 35,98 ha. Niniejsze postępowanie dotyczy obszaru 16,91 ha podzielonych na trzy lata: 2021, 2022 i 2023 rok. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 – Lasy Cisowsko-Orłowińskie. Dla wskazanego obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Zarządzeniem z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040. Szczegółowy opis prac został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Niniejsze postępowanie jest jedną z części zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 12 000,00 PLN brutto.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu ochrony przyrody lub ochrony lasu na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 PLN brutto;

b) warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;

c) warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów, POLSKA, pokój nr 1 (sala konferencyjna)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium na zasadach określonych w art. 45 ust. 3 Pzp. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych).

Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

a) cena ofertowa (C) – 60 %;

b) termin płatności (T) – 20 %;

c) samodzielna realizacja zamówienia (S) – 20 %.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020