Dienstleistungen - 304052-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reklamedienste

2020/S 124-304052

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny
Postanschrift: ul. Chocimska 24
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-791
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Jaźwiński
E-Mail: prawnicy@grupasienna.pl
Telefon: +48 226547741

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.grupasienna.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.grupasienna.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe opracowanie koncepcji i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej

Referenznummer der Bekanntmachung: A-AZ-22-208/6/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (kampanii) w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski. Do głównych zadań Wykonawcy należy: przygotowanie koncepcji kreatywnej kampanii oraz harmonogramu; przygotowanie logotypu i księgi znaku; opracowanie koncepcji graficznej kampanii; opracowanie materiałów do publikacji i emisji: informacji prasowych, ogłoszeń w prasie, ulotek, plakatów, spotów radiowych, spotów telewizyjnych; przygotowanie i prowadzenie akcji informacyjnej o programie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych; stały monitoring i raportowanie o postępach kampanii; przygotowanie i publikacja informacji o programie w IKP (internetowe konto pacjenta).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załączniku nr 1.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 350 542.30 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen
79416000 Öffentlichkeitsarbeit
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (kampanii) w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski. Do głównych zadań Wykonawcy należy: przygotowanie koncepcji kreatywnej kampanii oraz harmonogramu; przygotowanie logotypu i księgi znaku; opracowanie koncepcji graficznej kampanii; opracowanie materiałów do publikacji i emisji: informacji prasowych, ogłoszeń w prasie, ulotek, plakatów, spotów radiowych, spotów telewizyjnych; przygotowanie i prowadzenie akcji informacyjnej o programie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych; stały monitoring i raportowanie o postępach kampanii; przygotowanie i publikacja informacji o programie w IKP (internetowe konto pacjenta).

Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił współpracę merytoryczną z ekspertami z zakresu: epidemiologii, leczenia WZW-B/C, POZ, komunikacji społecznej/psychologii, NGO zajmujących się pacjentem WZW (minimum po jednym ekspercie z każdej dziedziny, przy czym każdy z ekspertów musi posiadać min. 3-letnie doświadczenie z danego zakresu). Obowiązek zatrudnienia ekspertów spoczywa na Wykonawcy. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez odpowiednich ekspertów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ (dalej: „OPZ”).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób do realizacji zamówienia / Gewichtung: 15 %
Qualitätskriterium - Name: Wstępny zarys koncepcji / Gewichtung: 25 %
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe media społecznościowe / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 50 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski dofinansowany ze środków programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa V, Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.1 Programy profilaktyczne

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia:

— wadium w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych),

— zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.

Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały wskazane w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Brak

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Brak

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, realizowanych z wykorzystaniem co najmniej 2 mediów, w tym co najmniej jednego medium społecznościowego i co najmniej jednego medium tradycyjnego, każda o wartości usługi nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto;

b) dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:

i) kierownik kampanii – osoba posiada zdobyte w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 projektami edukacyjno-informacyjnymi o ogólnokrajowym zasięgu, o charakterze niekomercyjnym, rozumianymi jako działania, których celem było promowanie w szczególności wizerunku podmiotu lub propagowanie zmiany zachowań czy nawyków lub zwiększenie świadomości i wiedzy odbiorców na określony temat. Każdy projekt o wartości zamówienia (usługi) nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto;

ii) specjalista ds. reklamy – osoba posiada zdobyte w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów edukacyjno-informacyjnych o ogólnokrajowym zasięgu, w zakresie doboru odpowiednich narzędzi promocji, stworzenia koncepcji działań i ich wdrażaniu w ramach kampanii promocyjnych nakierowanych na konkretne efekty;

iii) copywriter – osoba posiada zdobyte w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów edukacyjno-informacyjnych o ogólnokrajowym zasięgu, polegających na tworzeniu tekstów wykorzystywanych w mediach (TV, radio, prasa) oraz materiałach promocyjnych (ulotka, broszura, katalog, strona internetowa). Wymagane jest doświadczenie w tworzeniu tekstów dla potrzeb co najmniej 1 medium oraz co najmniej 1 materiału promocyjnego z wymienionych powyżej;

iv) reżyser – osoba posiada zdobyte w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w reżyserii spotów audiowizualnych o charakterze informacyjno-promocyjnym.

Każda z osób wskazanych powyżej może pełnić tylko jedną funkcję. Zamawiający nie dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia którakolwiek z osób wykonywała więcej niż jedną funkcję;

c) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

Wykonawca złoży na wezwanie z art. 26 ust. 1 oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 9 ppkt 3–8 SIWZ. Dokładna dokumentacja postępowania znajduje się http://www.grupasienna.pl/ Zgodnie z pkt 9 ppkt 3:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

dalsza część w cz. VI.3

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca wraz z ofertą złoży niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczący:

i) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie oświadczenia w sekcji α („alfa”);

ii) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie oświadczenia w sekcji α („alfa”);

b) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (np. zobowiązania) z których będzie wynikać:

i) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

ii) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

iv) oraz czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, udostępnią potencjał w sposób realny, tj. zapewnią uczestnictwo osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Wykonawca będzie składała na wezwanie z art. 26 ust. 1 oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 9 ppkt 3 ppkt 4 SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy lub podmiotu, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Dokładna dokumentacja postępowania znajduje się http://www.grupasienna.pl/

W celu ustalenia, czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5a do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650 ze zm.).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 052-123788
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 10:10
Ort:

Siedziba NIZP-PZH, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

— Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

— Obowiązuje procedura odwrócona z art. 24aa Pzp.

— Uzupełnienie z III.1.3:

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) ppkt 3 lit. c SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp;

b) ppkt 3 lit. f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6) Dokument, o którym mowa w ppkt 4 lit. a i b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7) Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument z ppkt 4 lit. a miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie zawarte w ppkt 6 stosuje się odpowiednio.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-627
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020