Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 304098-2022

07/06/2022    S108

België-Mol: Bouwen van gebouwen

2022/S 108-304098

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 098-267421)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SCK CEN Stichting van Openbaar Nut
Nationaal identificatienummer: BE0406568867
Postadres: Boeretang 200
Plaats: Mol
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2400
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Ellen Vermeulen
E-mail: ellen.vermeulen@sckcen.be
Telefoon: +32 14338934
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sckcen.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouw CRF

Referentienummer: 2022-037-EV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 098-267421

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vraag:

Kan u ons meedelen hoe we de 3 meetstaten voor het deel B02 moeten integreren in de algemene meetstaat? Deze meetstaten hebben geen traditionele meetstaat layout.

Antwoord:

Bestand ‘02510013_B02_MTS’ is de samenvattende meetstaat voor het B02 deel.Hierin wordt voor sommige posten verwezen naar de twee detailmeetstaten ‘02510013_B02_MTS_EI’ en ‘02510013_B02_MTS_PI’.De twee detailmeetstaten moeten ingevuld worden, de totalen per post worden vervolgens overgenomen in de overeenkomstige post van de samenvattende meetstaat. Beide detailmeetstaten bevatten een uitsplitsen tussen materiaalkosten en plaatsingskosten, deze uitsplitsing is geen verplichting, 1 éénheidsprijs (materiaal+plaatsing) per post wordt aanvaard. De posten uit de samenvattende meetstaat waarbij kolom D leeg is, hebben geen achterliggende detailmeetstaat en hiervan moet de eenheidsprijs dus enkel in de samenvattende meetstaat ingevuld worden. Op deze manier resulteert het totaal van de samenvattende meetstaat ook in het totale aanbestedingsbedrag voor het B02 lot.