Paslaugos - 304234-2020

30/06/2020    S124

Lenkija-Osiecznica: Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos

2020/S 124-304234

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Osiecznica
Nacionalinis registracijos Nr.: 6121636295
Adresas: ul. Lubańska 43
Miestas: Osiecznica
NUTS kodas: PL515 Jeleniogórski
Pašto kodas: 59-724
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Agnieszka Rutkowska
El. paštas: agnieszka.rutkowska@osiecznica.pl
Telefonas: +48 757312107
Faksas: +48 757312148

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.osiecznica.bip.net.pl/

Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/osiecznica

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/pn/osiecznica
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/pn/osiecznica
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Osiecznica

Nuorodos numeris: RIP-ZP.271.5.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90000000 Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Osiecznica w okresie od 1.8.2020 do 31.12.2020 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ z załącznikami.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90513100 Buitinių atliekų šalinimo paslaugos
90500000 Su atliekomis susijusios paslaugos
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL515 Jeleniogórski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Osiecznica

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Osiecznica. Usługa musi być świadczona w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.797 z późn. zm.) oraz zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1450/17 z 21.12.2017 a także zapisami Uchwały Nr XVI/88/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/08/2020
Pabaiga: 31/12/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: od 1.8.2020 a w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym – od następnego dnia roboczego po dniu podpisania umowy,

Zakończenie: do 31.12.2020.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek I: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Wykonawca musi wykazać, że posiada:

1) zaświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Osiecznica w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości następujących odpadów: wszystkich odpadów o kodach z grupy 20, wszystkich o kodach z podgrupy 15 01,

2) zaświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa dot. transportu i zbierania odpadów co najmniej o kodach: wszystkich z grupy 20, wszystkich o kodach z podgrupy 15 01.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek II: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 700 000,00 PLN.

Warunek III: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 200 000,00 PLN.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek IV: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę lub usługi polegającą/ce na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych i/lub prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów (tj. odbieranie odpadów zbieranych do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników i/lub worków) na łączną kwotę min. 700 000,00 PLN brutto i wadze minimum 650 Mg z terenu jednej gminy.

Warunek V: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) minimum:

— 5 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i 3 letnim doświadczeniu na stanowisku kierowcy wyżej wymienionego pojazdu,

— 8 osobami, posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku, którego zakres obejmował załadunek odpadów,

— 2 osobami, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu taboru samochodowego w procesach logistycznych związanych z odbieraniem odpadów komunalnych.

Warunek VI: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował):

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów,

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania opadów zmieszanych,

— co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Uwagi:

1) wszystkie pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy, danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oraz oznakowane zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r.w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. poz. 1742),

2) wszystkie pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,

3) pojazdy muszą być wyposażone:

— w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów,

— w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,

— w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Warunek VII: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym - narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. poz. 122), w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Warunek VIII: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo-transportową – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Warunki umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Skrócenie terminu składania ofert ze względu na spełnianie przesłanki określonej w art. 43 ust. 2b) ppkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych – zachodzi pilna potrzeba udzielenie zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 13/07/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 11/09/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 13/07/2020
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Urząd Gminy w Osiecznicy – pok. nr 001 (sala konferencyjna), ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, POLSKA

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

IV kwartał 2020 r.

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000 PLN. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte są w SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
26/06/2020