Dienstleistungen - 304326-2020

30/06/2020    S124

Rumänien-Timișoara: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2020/S 124-304326

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Timișoara
Nationale Identifikationsnummer: 14756536
Postanschrift: Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș
Ort: Timișoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300030
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Corina Diana Coroian – consilier Achiziții Publice
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408367

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariatm.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098264
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru „Expertiză + DALI Reabilitare la Școala Generală nr. 19 – corp clădire Str. Avram Iancu nr. 8”

Referenznummer der Bekanntmachung: 14756536_2020_ PAAPD1112064
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

În baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru „Expertiză + DALI Reabilitare la Școala Generală nr. 19 – corp clădire Str. Avram Iancu nr. 8”, astfel cum sunt acestea impuse în tema de proiectare si nota conceptuala. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 de zile înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 19 747.90 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

La sediul prestatorului, sediul autoritatii contractante si la Școala Generală nr. 19 – corp clădire Str. Avram Iancu nr. 8, Timisoara.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

În baza contractului se vor presta servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru „Expertiză + DALI Reabilitare la Școala Generală nr. 19 – corp clădire Str. Avram Iancu nr. 8”, in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire. Serviciile care vor presta se vor realiza etapizat, astfel:

— etapa I presupune predarea în termen de 45 zile calendaristice: expertiza tehnică, elaborată conform HG 742/13.9.2018 privind modificarea HG 925/1995 pentru aprobarea „Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor”;

— etapa II presupune în termen de 45 de zile calendaristice de la aprobarea prin HCL a documentației DALI: DALI (studii, avize/acorduri conform certificat de urbanism); se va preda beneficiarului în 2 (două) exemplare originale + un exemplar în format electronic scanat în format pdf, asumat de verificatori tehnici atestați. DALI elaborat conform HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Asistență de specialitate din partea proiectantului. Pe perioada desfășurării procedurilor de licitație publică a contractelor de proiectare și detalii de execuție, până la finalizarea achiziției serviciilor de proiectare (predarea proiectului și a detaliilor de execuție). Prestatorul contribuie la întocmirea documentației de licitație pentru execuția lucrărilor, inclusiv la stabilirea criteriilor de calificare și a factorilor de evaluare tehnică, participă la licitație în calitate de expert cooptat în vederea evaluării ofertelor și întocmirea raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Motivele de excludere vor fi aplicate și în cazul asociaților/subcontractanților/terților susținători, după caz.

Modalitatea de indeplinire:

Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta, DUAE distinct, completat in SEAP cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor prezenta:

(a) declaratia pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – de catre toti participantii la procedura si

(b) daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente din care rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau asociere.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.

Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Nicolae Robu – primar;

— Dan Aurel Diaconu – viceprimar;

— Imre Farkas – viceprimar;

— Robert Kristof – administrator public;

— Caius–Sorin Suli – sef Serv. juridic;

— Alin Stoica – consilier juridic;

— Mihaela Maria Dumitru – sef Biroul contencios;

— Victoria-Slavita Dubles – consilier Birou evidenta patrimoniu;

— Alina Ramona Rosenblum – sef Biroul finantare scoli;

— Lelica Crisan – sef Birou eficientizare energetica blocuri;

— Eliza-Angela Costa – consilier Biroul locuinte;

— Nicoleta Ramona Dolha – consilier Biroul garaje, cimitire coserit si spatii utilitare;

— Liviu Andron – consilier Biroul contabilitate;

— Melinda Eniko Jurca – consilier Biroul evidenta patrimoniu;

— Emilia Szekely – consilier Biroul finantare scoli;

— consilieri locali: Lorenzo-Flavius Barabas, Andra-Anca Blotiu, Lucian Caldararu, Laura Chindris, Radu Dragos Dimeca, Marius Cristinel Dugulescu, Grigore Grigoroiu, Iulian Daniel Idolu, Sorin Gabriel Ionescu, Adrian Razvan Lulciuc, Daniela Mirela Maris, Ioan Mateescu, Octavian Mazilu, Ciprian Stefan Mihok, Simion Mosiu, Adrian Romita Orza, Raluca Ioana Popescu, Gabriela Popovici, Constantin Stefan Sandu, Elena Sipos, Nicusor-Alin Sirbu, Ioan Stefan Szatmari, Lucian Dorel Taropa, Adelina Larissa Tîrziu, Luminita Tundrea.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Comisia de evaluare:

— titulari:

—— preşedinte:

——— Constantin Pascu – sef Biroul constructii instalatii;

—— membri:

——— Sebastian Mates – consilier Biroul constructii instalatii;

——— Radu Nitusca – consilier Biroul finantare scoli;

——— Corina Diana Coroian – consilier achizitii publice;

——— Cristina Lucia Bozan – consilier juridic;

— membri de rezerva:

—— preşedinte: Cosmin Preda – consilier Biroul constructii instalatii;

—— membri:

——— Florentin Ciurea – consilier Biroul constructii instalatii;

——— Elena Goia – consilier Biroul contabilitate;

——— Corina Valerica Radu – sef Serviciul achizitii publice;

——— Adriana Mariana Seitan – consilier juridic.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, din care să reiasă ca operatorul economic (ofertant si, dupa caz, ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016, cu ultimele completari si modificari. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, ofertantului aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informațiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia. În cazul unei oferte comune depusa de mai mulți operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de către fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizează. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însoțite de traducere in limba romana, după caz.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Subcontractare: în cazul în care ofertantul intenționeaza să subcontracteze parte din contract, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa direct in SEAP si prezenta un DUAE separat cu datele proprii, cu activitățile pe care le vor realiza, procentul aferent serviciilor pe care le vor presta, raportat la valoarea contractului, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare încheiat cu ofertantul.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa direct in SEAP, in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016 si prezenta un DUAE separat atat de catre ofertant, cat si de catre fiecare subcontractant nominalizat. Neprezentarea acestuia/acestora (dupa caz) odata cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant și subcontractant/subcontractanții nominalizați în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 045-106575
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/08/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/02/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/08/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare, persoane imputernicite ANAP(dupa caz) si alte persoane dupa caz.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este configurat direct in SEAP si pus la dispozitia operatorilor economici interesati. Operatorii economici participanti vor completa in SEAP in mod direct, in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz;

2. Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora-limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare;

4. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului-limita precizat de autoritatea contractanta la sectiunea II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art. 160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul prevazut in anuntul de participare. Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate, va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare;

5. În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;

6. Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara offline. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Legii 101/2016, cu ultimele completari si modificari.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Timișoara – Serviciul achiziții publice, camera 223
Postanschrift: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Ort: Timișoara
Postleitzahl: 300030
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408367

Internet-Adresse: www.primariatm.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020