Dienstleistungen - 304338-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Gdynia: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2020/S 124-304338

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdyni
Postanschrift: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-382
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Malinowska-Łubińska
E-Mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Telefon: +48 586688300
Fax: +48 586688302

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gdynia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koncepcja, dokumentacja projektowo-kosztorysowa i nadzór autorski dla inwestycji: Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama w Gdyni (II postępowanie)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie dotyczy części zamówienia publicznego na usługi projektowe, jakich Gmina zamierza udzielić w 2020 r. Łączna szacunkowa wartość usług projektowych na 2020 r. przekracza równowartość kwoty 214 000 EUR, zatem dla tego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24aa ustawy Pzp.

W przypadku zastosowania art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 471 600.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71244000 Kalkulation und Überwachung der Kosten
71246000 Festlegung und Aufstellung der für den Bau benötigten Mengen
71245000 Genehmigungsvorlagen, Konstruktionszeichnungen und Spezifikationen
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uwaga: nazwa w pkt II.1.1) ogłoszenia została skrócona ze względu na ograniczoną ilość znaków w tym polu. Pełna nazwa zamówienia brzmi: opracowanie wielobranżowej koncepcji, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 Lutego w Gdyni” (jest to II postępowanie przetargowe).

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 lutego w Gdyni” (II postępowanie) i obejmuje:

1) zadanie 1 – opracowanie wielobranżowej koncepcji – 2 warianty, wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów w rozbiciu na branże;

2) zadanie 2 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji, niezbędnych do realizacji inwestycji;

3) zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich;

4) zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia podlegające ocenie.

Ocenie podlega okres wykonania zadania 2 przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: wielobranżowy projekt budowlany na aktualnej mapie do celów projektowych z kompletem uzgodnień, pozytywnych opinii, wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Okres wykonania ww. zakresu prac projektowych nie może być dłuższy niż 46 tygodni od daty podpisania umowy. Oferty z okresem wykonania ww. zakresu prac dłuższym niż 46 tygodni podlegają odrzuceniu.

III. Wymagane terminy opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia.

1) W zakresie zadania 1 wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu uzgodnionego/zaopiniowanego wielobranżowego projektu koncepcyjnego – 2 warianty, wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów w rozbiciu na branże, w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy.

2) W zakresie zadania 2 wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: projekty wykonawcze (dla wszystkich branż) niezbędne dla realizacji robót budowlanych wraz z projektem zieleni i nasadzeń, projektami docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, projektem odwodnienia i umocnienia wykopów (w przypadku konieczności wykonania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, inwentaryzacją ilościowej rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz elementów kolidujących z inwestycją – w terminie o 10 tygodni dłuższym od terminu oferowanego przez wykonawcę zgodnie z pkt II powyżej.

3) W zakresie zadania 3 przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego, jednak nie później niż w okresie 24 mies. od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla zadania 2.

4) W zakresie zadania 4 przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Informacja do pkt II.2.7): informacje o terminach wykonania poszczególnych elementów zamówienia zostały podane w rozdziale 7 SIWZ oraz w pkt II.2.4) ogłoszenia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 062-148499
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Koncepcja, dokumentacja projektowo-kosztorysowa i nadzór autorski dla inwestycji: Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama w Gdyni (II postępowanie)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rem Projekt Marcin Łukasiewicz
Postanschrift: ul. Jana Brzechwy 16
Ort: Skierniewice
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Postleitzahl: 96-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Urban Media Ewa Urban
Postanschrift: al. Niepodległości 13/73
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-653
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 450 406.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Oferta składa się z:

1) formularza oferty (zał. 1 do SIWZ) oraz formularza cenowego (zał. 1a do SIWZ);

2) JEDZ, dla każdego wykonawcy i podmiotów, na których zasobach wykonawca polega, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zał. 2 do SIWZ);

3) zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (wg zał. 6 do SIWZ);

4) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności – jeżeli dotyczy;

5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na j. polski;

6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji;

7) oryginału gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, wynikającym z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia: dokumenty wymienione w pkt III.1.3) ogłoszenia oraz:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej „rozporządzenie”);

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w par. 5 pkt 3) Rozporządzenia;

3) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 5) Rozporządzenia;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 ustawy Pzp,o której mowa w par. 5 pkt 1) Rozporządzenia;

5) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 6) Rozporządzenia;

6) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 9) Rozporządzenia;

7) odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w par. 5 pkt 4) Rozporządzenia.

III. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie informacji z otwarcia ofert, wykonawca składa na platformie bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg zał. nr 5 do SIWZ).

IV. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w par. 7 Rozporządzenia.

V. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wskazane w pkt II.1)–II.7) powyżej (zgodnie z pkt od 9.2.3 do 9.2.10 SIWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020