Služby - 304378-2019

02/07/2019    S125    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Technická pomoc při vypracovávání 5. průběžné zprávy Evropské komise o obnovitelné energii

2019/S 125-304378

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Energy
Poštovní adresa: Rue Demot 24-26
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: ENER-Tender-2019-478@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4996
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4996
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Energie

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická pomoc při vypracovávání 5. průběžné zprávy Evropské komise o obnovitelné energii

Spisové číslo: ENER/C1/2019-478
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této zakázky je poskytnout technickou pomoc při vypracovávání zprávy Evropské komise o pokroku dosaženém 28 členskými státy při zavádění a podpoře obnovitelných zdrojů energie v souladu s požadavky stanovenými v článku 23 směrnice 2009/28/ES. Zpráva bude rovněž obsahovat zmapování udržitelnosti biopaliv a nepřímých změn ve využívání půdy stanovené v čl. 17 a 23, ve znění směrnice 2015/1513.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou provedeny v prostorách poskytovatele služeb. Schůzky mezi poskytovatelem služeb a Komisí se mohou konat v prostorách Komise v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem zakázky je poskytnout technickou pomoc při vypracovávání 5. průběžné zprávy Evropské komise o obnovitelné energii v Evropě. Tato pomoc bude zahrnovat:

– sběr dat, analýzu a hodnocení pokroku v oblasti zavádění obnovitelných zdrojů energie a vnitrostátních opatření podporujících takové nasazení ve 28 členských státech EU na základě zpráv o pokroku členských států v oblasti obnovitelné energie, které budou předloženy na začátku roku 2020, dalších zpráv a studií a vlastního výzkumu,

– sběr údajů o trzích EU s biopalivy, biomasou a bioplyny a dopadech spotřeby biopaliv, biomasy a bioplynu v EU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 16
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Pracovní program Horizont 2020 pro období let 2018-2020

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/08/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/08/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeči se mohou otevírání zúčastnit, ale nesmí být zastoupeni více než 1 osobou. V závěru otevírání nabídek předseda výboru pro otevírání nabídek uvede jména uchazečů a rozhodnutí týkající se přijatelnosti každé obdržené nabídky. Ceny uváděné v nabídkách nebudou sdělovány.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Do 2 měsíců ode dne, kdy oznamovací dopis informuje uchazeče o výsledcích výběrového řízení nebo, v jiném případě, od data, ve kterém byl o oznámení informován. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nemá vliv ani na odročení této lhůty ani na započetí lhůty nové.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/06/2019