Usluge - 304378-2019

02/07/2019    S125    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Tehnička pomoć pri ostvarivanju 5. izvješća Europske komisije o napretku o obnovljivoj energiji

2019/S 125-304378

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Energy
Poštanska adresa: Rue Demot 24-26
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ENER-Tender-2019-478@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4996
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4996
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička pomoć pri ostvarivanju 5. izvješća Europske komisije o napretku o obnovljivoj energiji

Referentni broj: ENER/C1/2019-478
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ugovora pružanje tehničke pomoći za izradu izvješća EZ-a o napretku 28 država članica EU-a u razvijanju i pružanju podrške izvorima obnovljive energije, u skladu sa zahtjevima uspostavljenim u članku 23. Direktive 2009/28/EZ. Izvješće će obuhvatiti i praćenje održivosti biogoriva i neizravne promjene u korištenju zemljišta kako je utvrđeno čl. 17. i 23. i izmijenjeno Direktivom 2015/1513.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će se obavljati u prostorijama izvoditelja. Sastanci između izvoditelja i Komisije održat će se u prostorima Komisije u Bruxellesu.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ugovora pružiti tehničku pomoć pri pripremi 5. izvješća Europske komisije o obnovljivoj energiji u Europi. Navedena pomoć obuhvaća:

— prikupljanje podataka, analizu i procjenu napretka u području primjene obnovljive energije te nacionalnih mjera kojima se takva primjena promiče, u 28 država članica EU-a na temelju izvješća o napretku država članica u pogledu obnovljive energije koji će se podnijeti početkom 2020., drugih izvješća i studija, kao i vlastitog istraživanja,

— prikupljanje podataka o tržištima biogoriva, biomase i bioplina u EU-u te utjecajima potrošnje biogoriva, biomase i bioplina u EU-u.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 16
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Radni program Obzor 2020. za 2018.–2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/08/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji mogu sudjelovati na sastanku, ali ih može predstavljati samo 1 osoba. Nakon što sve ponude budu otvorene, predsjednik odbora za otvaranje ponuda objavit će nazive ponuditelja i odluku o valjanosti svake zaprimljene ponude. Cijene navedene u ponudama neće biti objavljene.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Telefaks: +33 3881-79062

Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti o rezultatu nadmetanja ili, ako do toga ne dođe, od datuma na koji je podnositelj žalbe primio predmetne okolnosti na znanje. Upućivanjem žalbe Europskom ombudsmanu ovaj se rok ne obustavlja niti ne započinje novi rok za podnošenje žalbe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/06/2019