Услуги - 304379-2019

02/07/2019    S125

Люксембург-Люксембург: Рамков договор за услуги относно поддръжка на оборудване за измерване на отработено ядрено гориво (вилкови детектори) и детектори за подводни броячи на съвпадения (UWCC) (за прясно)

2019/S 125-304379

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate General for Energy
Пощенски адрес: European Commission Directorate General Energy — Directorate E — Euratom Safeguards, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2530
Държава: Люксембург
Електронна поща: ENER-E1-CFT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4975
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4975
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за услуги относно поддръжка на оборудване за измерване на отработено ядрено гориво (вилкови детектори) и детектори за подводни броячи на съвпадения (UWCC) (за прясно)

Референтен номер: ENER/E1/2019-440-11
II.1.2)Основен CPV код
38500000 Уреди за контрол и изпитания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

За да изпълни задълженията си по глава VII от Договора за Евратом, Европейската комисия използва оборудване за измерване за проверка на ядреното гориво под водата като част от своите дейности по инспекция. Специфичните инструменти, предназначени за тази цел, са така наречените вилкови детектори (за отработено гориво) и подобни детектори за подводни броячи на съвпадения (UWCC) (за ново смесено уран-плутониево гориво). Инспекторите на Комисията използват вилкови и UWCC детекторни системи в ядрените инсталации в Европейския съюз. За да осъществи и осигури непрекъсната надеждна експлоатация на инструментите, се планира сключването на рамков договор за услуги за поддръжка на тези детектори.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Европейската комисия притежава общо 29 броя вилкови детектори (за проверка на отработеното гориво) и 5 броя UWCC (за проверка на прясно MOX), закупени от 2 доставчика:

Studiencentrum voor Kernenergie — Centre d'Étude de l'Énergie Nucléaire (SCK-CEN), Mol, БЕЛГИЯ.

и

A.N. Technology Ltd, Wallingford-Oxfordshire, UK (ANTECH).

От оферента ще се изиска да извърши следните задачи:

— функционални тестове на детектора;

— съхранение на пълните системи вилкови и/или UWCC детектори;

— обеззаразяванхе на системи вилкови и/или UWCC детектори;

— ad hoc услуги по поддръжка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/09/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/09/2019
Местно време: 10:30
Място:

Европейска комисия, DG Energy, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 ЛЮКСЕМБУРГ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/06/2019