Diensten - 304379-2019

02/07/2019    S125    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Raamovereenkomst voor diensten voor het onderhoud van meetapparatuur voor verbruikte splijtstof („fork detectors”) en UWCC-detectors (Under Water Coincidence Counter) (voor nieuwe MOX-brandstof).

2019/S 125-304379

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie - Directorate General for Energy
Postadres: European Commission Directorate General Energy — Directorate E — Euratom Safeguards, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2530
Land: Luxemburg
E-mail: ENER-E1-CFT@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/energy/en

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4975
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4975
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten voor het onderhoud van meetapparatuur voor verbruikte splijtstof („fork detectors”) en UWCC-detectors (Under Water Coincidence Counter) (voor nieuwe MOX-brandstof).

Referentienummer: ENER/E1/2019-440-11
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38500000 Controle- en testapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Om te voldoen aan haar verantwoordelijkheden krachtens hoofdstuk VII van het Euratom-verdrag maakt de Europese Commissie gebruik van meetuitrusting voor de controle van splijtstof onder water als onderdeel van haar inspectieactiviteiten. Specifieke instrumenten die met het oog hierop zijn uitgevonden, zijn de zogenaamde „fork detectors” (voor verbruikte brandstof) en vergelijkbare UWCC-detectors (Under Water Coincidence Counter — onderwatercoïncidentieteller) (voor nieuwe MOX-brandstof). In de hele Europese Unie gebruiken de inspecteurs van de Commissie systemen op basis van „fork detectors” en UWCC-detectors in kerninstallaties. Teneinde de voortdurende betrouwbare werking van de instrumenten uit te voeren en te waarborgen, is het de bedoeling een raamovereenkomst voor diensten voor het onderhoud van deze detectors op te stellen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Europese Commissie heeft in totaal 29 systemen op basis van „fork detectors” (voor verbruikte brandstof) en 5 UWCC-detectors (voor controle van nieuwe MOX-brandstof) die bij 2 leveranciers zijn verworven:

Studiencentrum voor Kernenergie — Centre d'Étude de l'Énergie Nucléaire (SCK-CEN), Mol, BELGIË.

en

A.N. Technology Ltd, Wallingford-Oxfordshire, Verenigd Koninkrijk (ANTECH).

De inschrijver moet de volgende werkzaamheden uitvoeren:

— functionele detectortesten,

— opslag van volledige systemen op basis van een „fork detectors“ en/of een UWCC-detector,

— decontaminatie van een systeem op basis van een „fork detectors“ en/of een UWCC-detector,

— adhoc-onderhoudsdiensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Europese Commissie, DG Energy, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 Luxemburg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2019