Services - 304428-2017

03/08/2017    S147    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

2017/S 147-304428

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Цветелина Николова
Телефон: +359 29322913
Електронна поща: tz.nikolova@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPocy4Shs2OGAg%3d%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Камелия Георгиева
Телефон: +359 29323441
Електронна поща: tz.nikolova@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Евгения Русимова
Телефон: +359 29326115
Електронна поща: tz.nikolova@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на предварителни проучвания и изготвяне на идеен проект по части железен път и геодезия за модернизацията на железопътен участък Драгоман — граница с Република Сърбия.

II.1.2)Основен CPV код
71240000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на предпроектни проучвания и идеен проект по части железен път и геодезия за модернизация на железопътния участък Драгоман — граница с Република Сърбия.

Етап I — Предпроектни проучвания и избор на сценарии.

Етап II — Идеен проект: част железен път и геодезия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 76 905.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71240000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:

ЖП участъкът е на територията на община Драгоман. Предвижда се по-голямата част от работата да се изпълнява в офис/и, като ще извършват и необходимите посещения на регионите в обхвата на проекта.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основните дейности, които трябва да бъдат извършени за модернизация на железопътния участък Драгоман — граница с Република Сърбия са обособени в Етапи, както следва:

1. Етап I — Предпроектни проучвания и избор на сценарий;

1) Задача 1: Планове за изпълнение на договора;

2) Задача 2: Предпроектни проучвания за модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия;

2. Етап II — Идеен проект: Част Железен път и геодезия;

4) Задача 4: Детайлен анализ на избрания сценарий и Идеен проект по части железен път и геодезия за модернизация на железопътния участък Драгоман — граница с Република Сърбия;

5) Задача 5: Технически спецификации и приложения за подготовка на модернизацията на железопътния участък Драгоман-граница с Република Сърбия;

6) Задача 6: Резюме за модернизацията на железопътния участък Драгоман-граница с Република Сърбия;

7) Оказване на съдействие на Възложителя в процеса на координация с външни за Възложителя органи и организации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 76 905.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 10
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията.

Когато участниците предвиждат участие на подизпълнители, изискването се прилага за тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по отношение на икономическото и финансово състояние се доказва за всеки член на обединението, който ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участниците предвиждат участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участниците се позовават на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2. При подаване на офертата, информацията относно съответствието с критерия за подбор за Икономическо и финансово състояние се посочва в раздел Б на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, т. 5).

3. Икономическото и финансово състояние на участниците се доказва с доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалент.

4.Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.2.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.3.2004 г.) — проектиране за строежи първа категория — 300 000 BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 3 години считано от датата на подаване на офертата.

Под „идентична или сходна“ дейност следва да се разбира изпълнението на всяка една от следните дейности, включени в обхвата на поръчката, а именно: 1. Предпроектно проучване, 2. Идеен и/или технически и/или работен проект, 3. Технически спецификации за проектиране и/или строителство,на проект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура.

Приема се, че Участникът отговаря на изискването, ако представи една или няколко завършени услуги, в които да са включени посочените дейности по т. 1-3.

Под „завършена услуга“ се разбира, услуга, която към датата на подаване на офертата е одобрена и приета от съответния възложител, клиент, получател или компетентен орган.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

3. Участниците да прилагат система за управление на качеството.

4. При подаване на офертата информацията относно съответствието с критериите за подбор за технически и професионални способности се посочва в раздел В на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, т. 1б), т. 6), и раздел Г Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление на Част ІV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

5. За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:5.1.Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените дейности, издадени от съответния възложител, клиент, получател или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 5.2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/ или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка с посочване на образованието, професионалната компетентност на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката заедно с доказателства за „Завършена услуга“.5.3. Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по отношение на Технически и професионални способности се доказва: по т. 1. и т. 2. — от обединението участник, по т. 3. — за всеки член на обединението, който ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основания за отстраняване.

3.6.Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са изпълнили през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.

2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

а) Ръководител на екипа — висше образование, образователно-квалификационна степен /ОКС/ „магистър“, професионална квалификация — строителен инженер и/или икономист и/или бизнес администрация и/ или управление на проекти.

Специфичен професионален опит: Да е изпълнявал ръководни функции в минимум 1 завършена услуга* за проектиране за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на транспортна инфраструктура.

Ръководителят на екипа ще е отговорен за управлението на проекта и ще координира дейностите по договора с Възложителя.

Ръководителят е с пълно работно време през целия период на изпълнение на проекта.

Ръководителят на екипа определя по свое усмотрение един от другите ключови експерти за свой заместник, който да го представлява в случай на отсъствие по неотложни причини.

б) Ключов експерт по железен път и съоръжения — висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация строителен инженер, специалност „Железопътно строителство“.

Специфичен професионален опит: Да е изпълнявал функции в дейности по железен път в минимум една завършена услуга* за проектиране за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура.

в) Ключов експерт по геодезия — висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация инженер, специалност „Геодезия“

Специфичен професионален опит: Да е изпълнявал функции в дейности по геодезия в минимум 1 завършена услуга* за проектиране за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната и/или пътна инфраструктура.

г) Ключов експерт по финанси — висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация икономист и/или финансист.

Специфичен професионален опит: Да е изпълнявал функции в дейности по финанси и/или изготвяне на финансови анализи и анализ „Разходи и ползи“ /АРП/ в минимум 1 завършена услуга* за проектиране за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната и/или пътната инфраструктура.

*Под „Завършена услуга“ се разбира, услуга, която към датата на подаване на офертата е одобрена и приета от съответния възложител, клиент, получател или компетентен орган.

Възложителят приема еквивалентни професионални квалификации и специалности.

За чуждестранни лица се приемат еквивалентни образователно-квалификационни степени, професионални квалификации и специалности съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

3.Участниците да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 /БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на сертификация услуги по проектиране. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Плащане: В срок на 30 дни, както следва-Авансово плащане до 10 % от стойността на договора без ДДС, от представяне на фактура в оригинал, гаранция за обезпечаване на аванса, покриваща 100 % от стойността на авансовото плащане. Авансът се приспада на равни части от първите две междинни плащания. Междинни плащания общо 90 % /1-во-40 %, 2-ро-40 % и 3-то-10 %/ от стойността на договора, без ДДС, след получаване на фактура в оригинал и протокол за одобрение на съответните дейности. Окончателно плащане-10 % от стойността на договора без ДДС, след получаване на фактура в оригинал и протокол за одобрение на Доклад от Етап II.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 094-183907
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/09/2017
Местно време: 16:45
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/09/2017
Местно време: 14:00
Място:

ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на оф. е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие (върху копието на докум. е записано„вярно с оригинала“ и има подпис и печат), се предоставя на комисията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата участник,за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП,както и участници,за които са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП,възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато той е обединение от физически и/или юридически лица,и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП. За подизпълнителите и третите лица не трябва да е налице някое от основанията за отстраняване по чл. , ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП. Възл. изисква замяна на подизпълнител и/ или трето лице, които не отговарят на условията по предходното изречение. При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и липсата на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1,т. 4 и т. 5 от ЗОП чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по стандартен образец. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица,при подаване на офертата за участие, за всеки член на обединението се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители и/или трети лица,при подаване на офертата за участие, за всeки от тях се представя отделен ЕЕДОП. Участник,за когото са налице основания по чл. 54, ал.1, т. 1-7 от ЗОП и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, има право да представи доказателства,че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност. При подаване на офертата участникът декларира,че не е свързано лице с други участници в процедурата /декл. се в Част III, раз. Г от ЕЕДОП/. Възлож. отстранява от процедурата участника, за когото са налице обстоятелствата относно забраната и свързаните с нея изключения по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОД /декл. се в Част III, раз. Г от ЕЕДОП/. Възлож няма условие за създаване на юридическо лице,когато участникът избран за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът е обединение,което не е юридическо лице,задължително се представя копие от документ,от който да е видно правното основание за създаване на обединението,със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:1. правата и задълженията на участниците в обединението;2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;3. дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора,който представлява обединението за целите на обществената поръчка,както и обстоятелството,че лицата в обединението поемат солидарна отговорност,заедно и поотделно,за участието си и изпълнението на поръчката. При сключване на договора,участникът,определен за изпълн.,представя гаранция обезпеч. изпълнението в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. При изпълнение на договора, изпълнителят има право на авансово плащане в размер до 10 % от стойността на договора срещу представяне на гаранция обезпечаваща авансово предоставените средства покриваща 100 % размера на тези средства. Гаранциите се представят в една от следните форми: А) безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал, със срок на валидност срока на договора плюс 30 дни/или 9 мес. за гар. за аванс. предост. средства/; или

Б)постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на ДП НКЖИ, IBAN: BG62 STSA 93000024421731 BIC: STSABGSF, банка: „ДСК“ АД, удостоверено с копие на платежно нареждане или

В)застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал, със срок на валидност срока на договора плюс 30 дни/или 9 мес. за гар. за аванс. ср./

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съласно чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП — в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, отдел „Правен“
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Телефон: +359 29323212
Електронна поща: d.kirilova@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663

Интернет адрес: www.rail-infra.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/08/2017