Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 304483-2018

14/07/2018    S134

Belgicko-Brusel: Realizácia programu výmeny osvedčených postupov v oblasti rodovej rovnosti

2018/S 134-304483

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Poštová adresa: Office MO59 04/21
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: just-04-procurementt@ec.europa.eu
Telefón: +32 22981708
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3731
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3731
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Realizácia programu výmeny osvedčených postupov v oblasti rodovej rovnosti

Referenčné číslo: JUST/2018/RGEN/PR/EQUA/0011
II.1.2)Hlavný kód CPV
80000000 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom zákazky je realizácia programu výmeny osvedčených postupov v oblasti rodovej rovnosti v rokoch 2019 a 2020. Programom výmeny osvedčených metód sa uľahčuje výmena informácií o otázkach politík rodovej rovnosti a možnosti prenosnosti osvedčených postupov medzi jednotlivými krajinami. Zameriava sa na posilnenie vzájomného vzdelávania medzi zúčastnenými krajinami, rozvoj synergií v partnerstve s Európskou komisiou, s cieľom posilniť politiky v prioritných oblastiach strategického záväzku pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 2016 – 2019. Program výmeny osvedčených postupov je zameraný na konkrétne politické opatrenia, pričom sa zaoberá príležitosťami aj obmedzeniami uplatňovania politiky a konkrétne zdôrazňuje možnosti a/alebo obmedzenia v súvislosti s prenosnosťou do členských štátov. Týmito výmenami sa podporí politická diskusia o otázke rodovej rovnosti na úrovni EÚ a na národnej úrovni.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
98200000 Konzultačné služby týkajúce sa rovnosti príležitostí
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch dodávateľa, ako aj v krajinách, kde sa budú konať semináre.

II.2.4)Opis obstarávania:

Program výmeny osvedčených postupov v oblasti rodovej rovnosti (ďalej len „program“) pozostáva každoročne z 3 seminárov. Každý seminár bude trvať jeden a pol dňa. Na každom seminári výmeny osvedčených postupov sa stretne 18 krajín, ktoré budú diskutovať o jednom alebo viacerých politických opatreniach. Zloženie bude pozostávať z 1 hostiteľskej krajiny, prípadne aj 1 spoluhostiteľskej krajiny, a zúčastnených krajín.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva môže byť obnovená 1-krát na rovnaké obdobie a za rovnakú cenu, a to len s výslovným písomným súhlasom zmluvných strán.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

pracovný program Práva, rovnosť a občianstvo na rok 2018

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/09/2018
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 20/09/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, Belgicko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Ako je uvedené vyššie
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/07/2018