Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 304490-2018

14/07/2018    S134

Κάτω Χώρες-Petten: NL-Petten: Συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή έκτακτου προσωπικού στις εγκαταστάσεις του JRC στο Petten

2018/S 134-304490

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 120-272207)

Νομική βάση:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — Middelen (Brussel), JRC.R.2 — Middelenbeheer Petten
Ταχ. διεύθυνση: Westerduinweg 3
Πόλη: Petten
Κωδικός NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Ταχ. κωδικός: 1755 LE
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Αρμόδιος για πληροφορίες: L. Vuskovic
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

NL-Petten: Συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή έκτακτου προσωπικού στις εγκαταστάσεις του JRC στο Petten

Αριθμός αναφοράς: JRC/PTT/2018/R.2/0064/OC
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή έκτακτου προσωπικού (aανδρών/γυναικών) στις εγκαταστάσεις του JRC στο Petten μέσω συμφωνίας-πλαίσιο μέγιστης διάρκειας 48 μηνών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/07/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 120-272207

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Αντί:
Ημερομηνία: 03/09/2018
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 17/09/2018
Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Αντί:
Ημερομηνία: 06/09/2018
Τοπική ώρα: 10:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 20/09/2018
Τοπική ώρα: 10:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: