Paslaugos - 304490-2018

14/07/2018    S134

Nederland-Petten: NL-Petten: Diensten raamcontract voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor het GCO in Petten

2018/S 134-304490

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 120-272207)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: European Commission, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Resources (Brussels), JRC.R.2 - Resource Management Petten
Postadres: Westerduinweg 3
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Postcode: 1755 LE
Land: Nederland
Contactpersoon: L. Vuskovic
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NL-Petten: Diensten raamcontract voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor het GCO in Petten

Referentienummer: JRC/PTT/2018/R.2/0064/OC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze openbare aanbesteding betreft de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten (M/V) aan het GCO te Petten door middel van een raamcontract voor een maximale duur van 48 maanden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 120-272207

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 03/09/2018
Te lezen:
Datum: 17/09/2018
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 06/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 20/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: