Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 304492-2018

14/07/2018    S134

Иcпaния-Севиля: Услуги за временна заетост за подбор и осигуряване на временен персонал

2018/S 134-304492

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 116-263063)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Resources (Brussels), JRC.R.1 — Resource Management Seville
Пощенски адрес: C/ Inca Garcilaso, 3, Expo Building
Град: Sevilla
код NUTS: ES618 Sevilla
Пощенски код: 41092
Държава: Испания
Електронна поща: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
Адрес на профила на купувача: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за временна заетост за подбор и осигуряване на временен персонал

Референтен номер: JRC/SVQ/2018/R.1/0065/OC
II.1.2)Основен CPV код
79620000 Посреднически услуги по предоставяне на персонал, включително временна работна ръка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази покана за участие в търг е да се сключи многостранен рамков договор (с 3-ма изпълнители), които да извършат услугите на агенции за временна заетост за осигуряване на временен персонал за възлагащия орган, необходим за изпълнение на следните задачи в периода 2019—2022 г.:

— изпълнителен секретар или секретар на звено,

— административен асистент,

— финансов асистент,

— компютърен експерт,

— разнообразни научни профили,

— логистика,

— всеки друг профил, свързан със задачи, извършвани от служители на обекта в Севиля.

Обучението и опитът ще бъдат дефинирани за всяка конкретна позиция за запълване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/07/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 116-263063

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.
Част от текста, която трябва да се промени: IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 30/07/2018
Да се чете:
Дата: 10/09/2018
Номер на раздел: IV.
Част от текста, която трябва да се промени: IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 06/08/2018
Да се чете:
Дата: 17/09/2018
VII.2)Друга допълнителна информация: