Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 304492-2018

14/07/2018    S134

Ισπανία-Σεβίλη: Υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης για την επιλογή και παροχή προσωρινού προσωπικού.

2018/S 134-304492

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 116-263063)

Νομική βάση:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Resources (Brussels), JRC.R.1 — Resource Management Seville
Ταχ. διεύθυνση: C/ Inca Garcilaso, 3, Expo Building
Πόλη: Sevilla
Κωδικός NUTS: ES618 Sevilla
Ταχ. κωδικός: 41092
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης για την επιλογή και παροχή προσωρινού προσωπικού.

Αριθμός αναφοράς: JRC/SVQ/2018/R.1/0065/OC
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας πολλαπλής σύμβασης-πλαισίου (με 3 αναδόχους) για την εξασφάλιση των υπηρεσιών γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να παρασχεθεί στην αναθέτουσα αρχή το απαραίτητο προσωρινό προσωπικό για την εκτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων κατά την περίοδο 2019-2022:

— εκτελεστικός γραμματέας ή γραμματέας μονάδας,

— βοηθός διοίκησης,

— βοηθός οικονομικής διαχείρισης,

— εμπειρογνώμονας πληροφορικής,

— διάφορα επιστημονικά προφίλ,

— υλικοτεχνική υποστήριξη,

— οποιοδήποτε άλλο προφίλ σχετίζεται με τα καθήκοντα που εκτελούν οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις στη Σεβίλλη.

Θα πρέπει να καθορίζεται η κατάρτιση και η πείρα για κάθε συγκεκριμένη θέση που πρέπει να πληρωθεί.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/07/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 116-263063

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Αντί:
Ημερομηνία: 30/07/2018
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 10/09/2018
Αριθμός τμήματος: IV.
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 06/08/2018
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 17/09/2018
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: