Obras - 304587-2018

14/07/2018    S134    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Trabajos de construcción

2018/S 134-304587

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
Wrocław
50-040
Polonia
Persona de contacto: Adam Balicki
Teléfono: +48 713403973
Correo electrónico: adam.balicki@wr.policja.gov.pl
Fax: +48 717824171
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Termomodernizacja i modernizacja budynku Komisariatu Policji w Sobótce przy ulicy Ogrodowej 10

Número de referencia: PPu-2380-098-019-079/2018/AB
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i modernizacja budynku Komisariatu Policji w Sobótce przy ulicy Ogrodowej 10. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Sobótka”, nr POIS.01.03.01-00-0178/16 1.1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Sobótka”, nr POIS.01.03.01-00-0178/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Projektu budowlanego – zał. 3. Projektu wykonawczego – zał. 4. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – zał. 5. Przedmiarów robót – zał. 6. Wzoru Tablicy informacyjnej i pamiątkowej – zał.7. Ekspertyzy przyrodniczej z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku – zał. 8.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45332000
45320000
45300000
45262200
45262000
45262310
45261000
45111300
45410000
45421146
45421000
45421152
45421160
45431000
44112200
45442100
45430000
45261210
45400000
45233120
45311100
45311200
45315600
45317300
45315700
45232000
45311000
45314310
45312100
45312200
45314100
45314200
45314300
45330000
45332400
45332300
45332200
45331100
45331000
45331110
45112000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Komisariat Policji w Sobótce przy ulicy Ogrodowej 10

II.2.4)Descripción del contrato:

Cd. z Sekcji II.1.4):

4. Warunki na jakich ma nastąpić realizacja przedmiotu zamówienia – zostały określone w Istotnych Postanowieniach umowy (dalej w tekście: IPU) stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

5.1. wykonanie prac przygotowawczych, w tym ogrodzenie placu budowy i zaplecze socjalno – magazynowe;

5.2. wykonanie robót podstawowych objętych dokumentacją projektową w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym;

5.3. wykonanie prac porządkowych, w tym likwidacja zaplecza socjalno- magazynowego;

5.4. przygotowanie pełnej dokumentacji do odbioru, określonej w pkt 18 IPU;

5.5. przeprowadzenie odbioru końcowego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie przy udziale Zamawiającego w użytkowanie przedmiotu umowy Użytkownikowi;

5.6. przeprowadzenie nieodpłatnie w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi przeglądów technicznych obiektu, serwisów oraz przeglądów technicznych instalacji, urządzeń i systemów zamontowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia w ramach przewidzianych przez producentów urządzeń, wraz z nieodpłatną wymianą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych;

5.7. przeprowadzenie nieodpłatnie, przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, w zakresie określonym wyżej w punkcie 5.6., szkoleń dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocław oraz Użytkownika.

6. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie robót:

6.1. Termomodernizacja wynikający z audytu energetycznego:

6.1.1. docieplenie ścian zewnętrznych;

6.1.2. docieplenie dachu i stropu zewnętrznego;

6.1.3. wymiana stolarki zewnętrznej;

6.1.4. modernizacja kotłowni z wykonaniem automatyki pogodowej;

6.1.5. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

6.1.6. wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej;

6.1.7. wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem;

6.1.8. wymiana bram garażowych;

6.1.9. wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych.

6.2. Modernizacja:

6.2.1. wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji więźby oraz impregnacja;

6.2.2. wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych;

6.2.3. wymiana instalacji odgromowej, ław kominiarskich i okien wyłazowych;

6.2.4. przemurowanie kominów dymowych i wentylacyjnych, montaż nowych wywiewów wentylacji grawitacyjnej i nowej wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji (likwidacja kominków na elewacji budynku;

6.2.5. wykonanie izolacji i odwodnienie ścian fundamentu od strony skarpy;

6.2.6. wymiana krat zewnętrznych okiennych;

6.2.7. wymianą stolarki wewnętrznej w budynku;

6.2.8. wykonanie nowej aranżacji i remontu pomieszczeń w budynku celem efektywniejszego wykorzystania powierzchni i spełnienia wymagań określonych w wytycznych Komendy Głównej Policji i wynikających z aktualnych potrzeb jednostki;

6.2.9. wymiana pokrycia podłóg na ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach komisariatu;

6.2.10. wymiana pionów kanalizacyjnych oraz armatury sanitarnej;

6.2.11. wykonanie nowych okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych;

6.2.12. wykonanie tynków i gładzi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów;

6.2.13. remont wewnętrznej klatki schodowej;

6.2.14. aranżacja i wykonanie strefy oficera dyżurnego oraz funkcji recepcyjnej z toaletą dla osób niepełnosprawnych;

6.2.15. likwidacja barier architektonicznych utrudniających dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym;

6.2.16. wykonanie zatoki parkingowej dla inwalidy i nowego chodnika do wejścia głównego;

6.2.17. montaż pylonu z logo policji oraz nazwą jednostki;

6.2.18. remont schodów zewnętrznych na skarpie oraz placów manewrowych i dróg wewnętrznych z wydzieleniem miejsc parkingowych

Pozostałe wymagania i informacje są określone w Rozdziale II SIWZ punkty 7-15.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: okres udzielonej gwarancji / Ponderación: 25.00
Criterio de calidad - Nombre: zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na podst. umowy o pracę / Ponderación: 15.00
Precio - Ponderación: 60.00
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 964 443.09 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.01.03.01-00-0178/16

II.2.14)Información adicional

Zad. realiz. jest w ramach projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Sobótka”, nr POIS.01.03.01-00-0178/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zam. wymaga wniesienia wadium w wys.: 58 000.00 PLN przed upł. ter. skł. ofert

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zam. nie określa warunków udziału dotyczących kompetencji lub uprawnień. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk., niepodlegający wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 Pzp. Wyk., który podlega wykl. na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców wraz z ofertą. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający zbiorcze zestawienie kosztów (tabela elementów scalonych) – zał. nr 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własnego wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca powyższe oświadczenie składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca może wypełnić JEDZ, który został dołączony do SIWZ w wersji edytowalnej (załącznik nr 13 do SIWZ) albo wypełnić JEDZ poprzez pobranie ze strony internetowej zamawiającego wersji elektronicznej – edytowalnej JEDZ. Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. W dokumencie Wykonawca winien wypełnić wskazane niewykreślone części: wskazane niewykreślone pola w część II; wskazane niewykreślone pola w część III; w części IV należy wypełnić tylko pole alfa (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji); część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym). JEDZ musi być sporządzony w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawcy składają JEDZ wyłącznie, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie (Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.) przesyłając przed upływem terminu składania ofert na adres: adam.balicki@wr.policja.gov.pl Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę jest poczta elektroniczna. Pozostałe niezbędne informacje dot. JEDZ określono w pkt 1.2. Roz. IX SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wyk. o zamówienie oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, war. udziału w post., składa JEDZ dot. tych podmiotów.

Cd. w Sekcji III.1.2)

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zam. nie określa war. udz. w post. dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Cd. z Sekcji III.1.1): Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp. Zam. w post. nie żąda złożenia oświadczenia JEDZ od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wyk. powołuje się w celu wykazania spełnienia war. udz. w post. W przypadku gdy Wyk. polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Pzp – oświadczenie (zobowiązanie), którego treść została określona w załącznik nr 9 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwier. brak podstaw wykl. i spełnianie war. udz. w post. Zam. zażąda: Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 11 do SIWZ. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zał. nr 12 do SIWZ. 2.3.1.Infor. z Krajowego Rejestru Karnego w zakr. określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2.3.2.Oświad. wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 10 do SIWZ..2.3.3.Oświad. wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 10 do SIWZ). 2.3.4.Wyk. nie jest obowiązany do złożenia oświad. lub dok. potwierdz. brak podstaw do wykl. oraz spełnianie war. udziału w post., jeżeli zam. posiada oświad. lub dok. dot. tego wyk. lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rej. publ. w roz..ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Zgodnie z treścią art. 26 ust. 7 Pzp Zam. korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e –Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium, tj. Cd. poniżej:

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd.2.3.4.1. w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami elektronicznymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wyk. oświad. lub dok. Zam. może żądać od wyk. przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wyk. i pobranych samodzielnie przez zam. dokumentów. Wyk. przekaże zam. informacje potrzebne do uzyskania danych dokumentów, jeżeli nie zostały wskazane w dokumencie JEDZ; podając te dane wyk. wyraża jednocześnie zgodę na uzyskanie wskazanych dok. z elektronicznych baz danych. 2.3.4.2. W przypadku wskazania przez wyk. oświad. lub dok., które znajdują się w posiadaniu zam. (w szczególności oświad. i dok. przechowywanych przez zam. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) zam. korzysta z posiadanych oświad. lub dok., o ile są one aktualne. 2.3.5.Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa: 2.3.5.1.W przypadku dokumentu (KRK), o którym mowa wyżej w punkcie 2.3.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten, o którym mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3.6.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej w punkcie 2.3.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten, o którym mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3.6.1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wyk., zam. może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2.3.7.Wyk. mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany wyżej w punkcie 2.3.1. rozdziału IX SIWZ, składa dokument, o którym mowa wyżej w punkcie 2.3.5., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3.7.1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wyk., zam. może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2.3.8.Zam. żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji in. podmiot. na zasad. określ. w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dok. i oświad. wym. w pkt 2.3.1.-2.3.3. Roz. IX

SIWZ.cd. w Sekcji III.1.3)

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zam. uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony w odniesieniu do wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie, każda z nich obejmująca swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, dociepleniowe oraz instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Wartość każdej z tych robót budowlanych wynosiła co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto dla każdego z tych obiektów, gdzie wartość ogólna robót każdego z tych obiektów realizowana była w ramach oddzielnego zadania inwestycyjnego. 2.1.1. W przypadku, gdy w przedstawionym przez Wyk. wykazie robót budowlanych rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, zam. w celu oceny oferty dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych NBP na dzień terminu składania ofert. 2.2. Zam. uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności) za spełniony w odniesieniu do wyk., jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. będzie dysponował: 2.2.1. Kierownikiem budowy posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe – uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.2016 r. poz. 290 ze zm.), uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń. 2.2.2. Kierownikiem robót budowlanych posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe – uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń. 2.2.3. Kierownikiem robót posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń.2.2.4. Kierownikiem robót posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń. 2.3. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016rpoz. 65).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd. z Sekcji III.1.2)

Zam. nie żąda przedstawienia dok. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia od podwykonawców, jeżeli nie są oni podmiotami, na zdolnościach których polega Wyk. w celu potwierdz. spełniania war. udziału w post. 2.3.9.Zam. żąda od Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów. przedstawienia dla każdego wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dok. i oświad. wym. w punktach od 2.3.1 do – 2.3.3. roz .IX SIWZ. 2.3.10.Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zam. może na każdym etapie post. wezwać Wyk. do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasad. podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - PATRZ PUNKT 3 ROZDZIAŁ VII SIWZ.

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - PATRZ PUNKT 4 ROZDZIAŁ VII SIWZ.

Zam. informuje, że w n. post. zastosuje, tzw. procedurę odwróconą, uregulowaną w art. 24 aa Pzp, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wszyscy wyk. składają do oferty JEDZ, w zakresie określonym przez Zam., jednakże ocena wstępna (dokonywana na podstawie JEDZ) spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dokonywana będzie wyłącznie w odniesieniu do Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ta będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zam. przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Dokumenty i oświadczenia wskazano w punkcie 2 w Rozdziale IX SIWZ.

Na podst. art. 24 ust. 11 ustawy Wyk. (w przypadku wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wyk.), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wyk. może przedstawić dowody, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w post. o udzielenie zamówienia. 4.1.1.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – zał. nr 14 do SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców – składane są w oryginale (podstawa prawna: § 14 ust. 1 Rozp. Min. Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zam. od wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126). Dokumenty, o których mowa w rozp. w sprawie rodzajów dokumentów, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił w Istotnych Postanowieniach Umowy – zał. nr 2 do SIWZ. Wyk. obowiązany jest zapoznać się z treścią Istotnych postanowień umowy i zaakceptować wszystkie zawarte w nich postanowienia oraz uwzględnić w cenie oferty. Wykonawcy są zobowiązani zagwarantować zachowanie warunków i wymagań dotyczących realizacji zamówienia uregulowanych w Istotnych postanowieniach umowy. Zasady zmiany umowy zam. określił w pkt 21 IPU zał. nr 2 do SIWZ.

Zam. może udzielać Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach, do wysokości 50 % wartości brutto niniejszej umowy, na poczet wykonania robót budowlanych lub zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji zamówienia dopiero po wykonaniu robót o wartości min. 10 % wartości całego zamówienia - zasady udzielania zaliczek zam. określił w pkt 6.4. IPU zał. nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/09/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/09/2018
Hora local: 11:15
Lugar:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33. 50-040 Wrocław, pokój 128 - Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Postęp. prowadzone jest z zachowaniem rygorów określonych dla postępowań, których wartość przekracza 5 548 000 EUR (jest to część zamówienia udzielanego w ramach danego projektu).

Zam. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zam. przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zam. może w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielić dotychczasowemu wyk. robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Wysokość tego zamówienia nie będzie przekraczać 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust, 1 pkt 6 Pzp, w przypadku konieczności ich udzielenia, zostaną udzielone dotych. wyk. robót budowlanych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmujących roboty ogólnobudowlane z zakresu przebudowy obiektu. Zam. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zam. nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej określonej w art. 91 a ust. 1 ust.1 Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Cd. z Sekcji: VI.3)

2. Zam. ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w pkt 3 IPU w przypadku opóźnień wynikających z:

— wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wyk. ani Zam. nie mają wpływu; wystąpienia, której Wyk. ani Zam., działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wyk. ani Zam., działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana Wyk. ani Zam,

— wystąpienia warunków, na które Wykonawca jak i Zam. nie mają wpływu, archeologicznych, geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych uniemożliwiających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy,

— opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wyk. ponosi odpowiedzialność,

— powstała możliwość zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zam. rozwiązań technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niż te, które były zakładane w chwili zawarcia umowy,

— niezbędna jest zmiana sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie. Dopuszczalna jest zmiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty. Zmiany te nie powodują zwiększenia wynagrodzenia należnego Wyk,

— wstrzymania przez Zam. robót na zasadach określonych w pkt 5 IPU z zastrzeżeniem, że zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia.

3.Zam. ma prawo do odpowiedniej zmiany treści umowy lub jej załączników w przypadku:

— zm. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy lub jej załączników,

— zm. okoliczności determinujących zakładany cel inwestycji,

— zm. oznaczenia danych dotyczących Zam. i/lub Wyk.,

— zm. podwyk., powierzenie wyk. części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie, jednakże jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełnienia war.udz. w postęp., Wyk. jest obowiązany wykazać Zam., iż proponowany inny podwyk. lub Wyk. samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postęp. o udziel. zam.,

— w przypadku, o którym mowa w pkt 6.1.9 IPU (klauzule waloryzacyjne)

4.W przypadku przesunięcia terminów, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy, a Wyk. zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia oc.

5.Wyk. jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zam. pisemnej informacji o zmianie danych Wyk. zawartych w umowie.

6.W przypadku nie powiadomienia przez Wyk. Zam. o zmianie danych zawartych

W umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną.

7.Wszelkie wymienione w pkt 21.1 IPU zmiany i uzupełnienia umowy wymag. formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie strony.

Zmiana Kierownika budowy i kierowników robót określonych w ofercie, nie musi być wprowadzana aneksem, a jedynie winna być zgłoszona Zam. na piśmie, w raz z oświadczeniami osób zmienianych o rezygnacji/przejęciu obowiązków.

Składanie odwołań:

Dokł. inform. na temat skł. odwołań zamieszczono w Rozdziale XIX SIWZ: Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018