Leveringen - 304602-2022

07/06/2022    S108

Polen-Olsztyn: Personenwagens

2022/S 108-304602

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Województwo Warmińsko Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Nationaal identificatienummer: 7392974001
Postadres: ul. Pstrowskiego 28 b
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postcode: 10-602
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Kosmala
E-mail: malgorzata.kosmala@zdw.olsztyn.pl
Telefoon: +48 896256383
Fax: +48 896252027
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zdw.olsztyn.pl
Adres van het kopersprofiel: www.zdw.olsztyn.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa samochodów brygadowych z podziałem na części (3).”

Referentienummer: ZDW/RDW/N/PN-1/3220/32/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 3 szt. samochodów brygadowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z dostawą do:

CZĘŚĆ NR 1 : Obwodu Dróg Wojewódzkich w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 10, 14-520 Pieniężno– 1 szt.;

CZĘŚĆ NR 2 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwód Drogowy w Iławie, 14-200 Iława, ul. Komunalna 9 – 1 szt.;

CZĘŚĆ NR 3 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwód Drogowy w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 22 – 1 szt.;

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup wraz z dostawą 1 szt. samochodu brygadowego do Obwodu Dróg Wojewódzkich w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 10, 14-520 Pieniężno.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obwód Dróg Wojewódzkich w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 10, 14-520 Pieniężno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup wraz z dostawą 1 szt. samochodu brygadowego do Obwodu Dróg Wojewódzkich w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 10, 14-520 Pieniężno.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup wraz z dostawą 1 szt. samochodu brygadowego do Obwodu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwodu Drogowego w Iławie, 14-200 Iława, ul. Komunalna 9.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obwód Dróg Wojewódzkich w Iławie, ul. Komunalna 9, 14-200 Iława

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup wraz z dostawą 1 szt. samochodu brygadowego do Obwodu Dróg Wojewódzkich w Iławie, ul. Komunalna 9, 14-200 Iława

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup wraz z dostawą 1 szt. samochodu brygadowego do Obwodu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwodu Drogowego w Działdowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 22, 13-200 Działdowo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obwód Drogowy w Działdowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 22, 13-200 Działdowo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup wraz z dostawą 1 szt. samochodu brygadowego do Obwodu Dróg Wojewódzkich w Działdowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie, 13-200 Działdowo.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 061-159824
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa 1 szt. samochodu brygadowego do Obwodu Dróg Wojewódzkich w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 10, 14-520 Pieniężno.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

„Dostawa 1 szt. samochodu brygadowego do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwodu Drogowego w Iławie, 14-200 Iława, ul. Komunalna 9”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

„Dostawa 1 szt. samochodu brygadowego do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwodu Drogowego w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 22.”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, jako Zamawiający, zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, unieważnia przedmiotowe postępowanie dla cz. 1, cz. 2 oraz cz. 3.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) .), Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: w przedmiotowym postępowaniu, jako jedyna została złożona oferta przez firmę: FRANK – CARS Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 14, za łączną kwotę obejmującą 3 części postępowania : 736 128,00 PLN brutto, co znacząco przewyższaja kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj.: 350 000,00 PLN brutto.

Jednocześnie Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby dwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

1. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ‘’Środki ochrony

prawnej” pzp.

Terminy składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie internetowej

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie

przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w

terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2022