Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dienstleistungen - 304675-2020

30/06/2020    S124

Polen-Lubin: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 124-304675

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 121-295947)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie
Nationale Identifikationsnummer: PL516
Postanschrift: ul. Rzeźnicza 1
Ort: Lubin
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Matra Jeger, Anna Pawłowska, Urszula Skiba, Patrycja Górna, Dorota Buchalska, Marta Cichońska
E-Mail: mpwik@mpwik.lubin.pl
Telefon: +48 767468001
Fax: +48 767468005
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpwik.lubin.pl/Biuletyn-Informacji-Publicznej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Lubin

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP2/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Lubin. Sposób, zakres i warunki wykonywania usług określa umowa oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąc integralną część umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 121-295947

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli oświadczy, ze posiada uprawnienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zezwolenia na transport odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi właściwego dla gminy miejskiej Lubin oraz uprawnienia w zakresie zbierania odpadów objętych przedmiotem zamówienia na terenie bazy magazynowo-transportowej zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U.2016. poz. 701 ze zm.) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), które zezwala Wykonawcy na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia lub zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazanie adresu internetowego i numeru wpisu Wykonawcy do ww. rejestru;

3) dokument potwierdzający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uprawnienia do zbierania odpadów objętych przedmiotem zamówienia na terenie bazy magazynowo-transportowej związanej z prowadzeniem działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześnie.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli oświadczy, że posiada uprawnienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), które zezwala Wykonawcy na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia lub zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazanie adresu internetowego i numeru wpisu Wykonawcy do ww. rejestru.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 08/07/2020
muss es heißen:
Tag: 13/07/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 08/07/2020
muss es heißen:
Tag: 13/07/2020
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Wprowadza się zmiany w zapisach:

III.1.2) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: skreśla się słowo netto przy sumie gwarancyjnej 250 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: omyłka w podanej ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych): powinno być 3 800,000 Mg w okresie 1 roku.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: zmiana terminu składania ofert: 13.7.2020.

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 10.9.2020.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert: zmiana terminu otwarcia ofert: 13.7.2020.