Dienstleistungen - 304675-2020

30/06/2020    S124

Polen-Lubin: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 124-304675

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 121-295947)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie
Nationale Identifikationsnummer: PL516
Postanschrift: ul. Rzeźnicza 1
Ort: Lubin
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Matra Jeger, Anna Pawłowska, Urszula Skiba, Patrycja Górna, Dorota Buchalska, Marta Cichońska
E-Mail: mpwik@mpwik.lubin.pl
Telefon: +48 767468001
Fax: +48 767468005
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpwik.lubin.pl/Biuletyn-Informacji-Publicznej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Lubin

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP2/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Lubin. Sposób, zakres i warunki wykonywania usług określa umowa oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąc integralną część umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 121-295947

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli oświadczy, ze posiada uprawnienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zezwolenia na transport odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi właściwego dla gminy miejskiej Lubin oraz uprawnienia w zakresie zbierania odpadów objętych przedmiotem zamówienia na terenie bazy magazynowo-transportowej zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U.2016. poz. 701 ze zm.) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), które zezwala Wykonawcy na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia lub zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazanie adresu internetowego i numeru wpisu Wykonawcy do ww. rejestru;

3) dokument potwierdzający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uprawnienia do zbierania odpadów objętych przedmiotem zamówienia na terenie bazy magazynowo-transportowej związanej z prowadzeniem działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześnie.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli oświadczy, że posiada uprawnienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), które zezwala Wykonawcy na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia lub zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazanie adresu internetowego i numeru wpisu Wykonawcy do ww. rejestru.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 08/07/2020
muss es heißen:
Tag: 13/07/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 08/07/2020
muss es heißen:
Tag: 13/07/2020
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Wprowadza się zmiany w zapisach:

III.1.2) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: skreśla się słowo netto przy sumie gwarancyjnej 250 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: omyłka w podanej ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych): powinno być 3 800,000 Mg w okresie 1 roku.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: zmiana terminu składania ofert: 13.7.2020.

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 10.9.2020.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert: zmiana terminu otwarcia ofert: 13.7.2020.